Inkosi idilizelwe “ukungahloniphi” isihlalo

878

MTHOBISI SITHOLE

IBE yisizathu esiseqhulwini eyokungaziphathi kahle kweNkosi Menzi Hlongwane (esesithombeni) yaseMangwaneni, eBergville, kweziholele ekutheni umndeni uyidilize esihlalweni.

Ngokuthola kweLANGA, umndeni udilize inkosi ngoba uthi vele kayisihloniphi isihlalo, kwazise vele yagcotshelwa kusona kungafanele. 

INkosi Hlongwane yaba sematheni eminyakeni eyedlule ngesikhathi kusabalala izindaba zokuthi isiphendule ugandaganda wokulimela umphakathi imoto yayo.

Elinye ilungu lomndeni ebeliyingxenye yezingxoxo zesinqumo – elicele ukungadalulwa – lithe kuvunyelwene ngoMasingana (January) nyakenye ukuba kuphakanyiswe omunye kulesi sihlalo, oku-the ngoMandulo (September) nonyaka, uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal ngokubambisana nehhovisi likandunankulu, wasemukela isiphakamiso somndeni.

“Kuyiqiniso ukuthi inkosi beyingaziphethe kahle, kwaze kwenzeka nezigameko ezimbi egameni layo eminyakeni embalwa edlule. Zonke lezi zigameko bezibangelwa wuphuzo lwayo olwenzeka noma yikanjani. 

“Lokho-ke kubukeka njengokungazihloniphi, kodwa-ke vele into okungeyona eyakho ngeke uyihloniphe. Kuningi obekwenzeka ngendlela engaqo-ndile, okubalwa ukuthuthiswa kwabantu ezindaweni zabo, kudayiswe izindawo, zidayiselwa abelungu,” kusho ilungu lomndeni.

Lithe akuzange kuhanjiswe ngendlela ngesikhathi inkosi igcotshwa ngo-2005. “Osopolitiki basebenzisa amandla abo ukudukisa uMdlokombana (iSilo Zwelithini kaBhekuzulu), wagcoba inkosi (uMenzi) uHlongwane eyayiyibamba. Siyazi ukuthi kaligcotshwa ibamba esihlalweni,” kusho leli lungu lomdeni.

Ngokomlamdo wobukhosi bakwaHlongwane, kuthiwa babubanjwe yiNkosi uMaswazi, ibambele uMnu Mlungisi Hlongwane oyinkosana yeNkosi uTshani eyayisekudingisweni. Kuthiwa ngesikhathi isibuyile inkosi ekudingisweni, kwakufanele isihlalo sithathwe uMlungisi owaboshwa naye ngecala lokunukubeza. 

Ngenxa yecala lakhe – njengoba kwaziwa ukuthi umthetho kawuvumi ukuthi umuntu owake waboshwa unyaka kuyaphezulu angene esihlalweni sobukhosi – kwabe kunikwa umfowabo omncane, iNkosi uMenzi  ukuba aqhoqhobale lesi sihlalo kwaze kwaba uyasuswa ngenxa yokungaziphathi kahle. 

ILANGA lithole ukuthi umndeni uphakamise indodakazi ezalwa nguMlungisi ukuba ingene esihlalweni.

Ithintwa iNkosi uMenzi ngokwehliswa kwayo esihlalweni, ithe ixinekile, mayithintwe emuva kwamahora angaphezulu kwamabili.

Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sboniso Mngadi, uthe: “Kasinalo igunya lokudingida izindaba ezithinta ubukhosi bemindeni nabezindaba, kepha singakucacisa ukuthi iNkosi uMenzi ibiyibambabukhosi. Isikhathi sayo njengebamba besesifike ekugcineni, umndeni wabe usuqoka elinye ilungu,” kusho uMnu Mngadi.

mthobisis@ilanganews.co.za 

Previous articleKusolwa ingxabano yomndeni ngokubulawa kwenyanga “ebizingelwa”
Next article“Ibiwabalekela” amaphoyisa impunyela eboshelwe elokufa komkayo