Inkosi ikhwele yadilikaebuholini ethi kayibazi

485

Ithi bubizela abantu bayo emihlanganweni endaweni yayo, yona ingaziswanga

NONHLAKANIPHO SHINGA
IKHWELE yadilika ebuholini nasemakhanseleni aku-Masipala Inkosi Mtubatuba, inkosi yesizwe saKwaMpukunyoni, emhlanganweni ebinawo nobuholi nomasipala wasiFunda uMkhanyakude, lapho beyizokwethulelwa izinhlelo zentuthuko ezizoqalwa kuleli sonto. INkosi Ntokozo Mkhwanazi, ngaphambi kokubongela abantu bakwaMpukunyoni ngezinhlelo ebezizokwethulwa, izwakalise ilaka layo ngokungenami ngobuholi bukaMasipala wase-Inkosi Mtubatuba nangamakhansela asebenza ngaphansi kwawo, ethe iqala ngisho ukuwabona futhi inesiqinisekiso sokuthi kwawona kawayazi. “Ngiyakuzwa meya waseMkhanyakude wethula abantu ohamba nabo, uze wethule ngisho amakhansela akumasipala.


Okungixakayo wukuthi njengenkosi, kalikho ikhansela engilaziyo lakulowa masipala, ngisho abaphathi bakhona kangibazi. “Ngisho imeya yakhona imbala kangiyazi futhi nginesiqinisekiso sokuthi kwabona uma bengabuzwa ukuthi bayangazi yini njengenkosi abakhothama ngaphansi kwayo, kabangazi. Lokhu kukhathaza ngokuthi imihlangano abayibizayo, basuke bebiza abantu bami kuyona, kodwa mina ngibe ngingazi lutho ngalokho,” esho. Lokhu inkosi ikusho emhlanganweni obubanjelwe enkantolo yenkosi eMgezanhliziyo, KwaSomkhele, eMtubatuba ngeledlule. INkosi Mkhwanazi ibekwe ngasekuqaleni kukaNdasa (March), lapho uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu ngaphansi kukaNkk Bongi Sithole-Moloi, beyinikeze isitifiketi.


Kuke kwaba nombango emndenini ngemuva kokuba owayenikwe ukubamba isihlalo ngoba inkosi isencane, iBambabukhosi uMnu Ngqimu Luke Mkhwanazi, okuthe sekufanele kubekwe indodana yenkosi ekhothame ngo-2019, iNkosi Mzokhulayo Mkhwanazi, kwaqubuka umbango. IBambabukhosi nenkosi eyakhothama, kuthiwa baphuma endlini eyodwa yaKwa-Hhohho. Enkulumweni yayo inkosi, ithe kubaluleke kakhulu ukuthi kube nokusebenzisana phakathi kukamasipala nobukhosi ngoba indawo kaMasipala Inkosi Mtubabuba yonke ingaphansi kobukhosi obubodwa obungobayo. “Kangazi-ke noma kukhona lapho bona bekhonza khona yini ngaphandle kwesihlalo sami, ngoba abakwenzayo, bakwenzela abantu bami.


“Ngisho umasipaa uqobo uqanjwe ngegama likakhokho wami, nengingazi ukuthi abasebenza khona bayaye bazitshele ukuthi ngubani leyo nkosi. “Ngike ngizwe abanye bethingiyinkosi encane kanti-ke kayikho inkosi encane ehlala esihlalweni, njengoba kuyisihlalo sokhokho, ngingene ezinyathelweni zabo futhi abaKhwanazi kabakaze babe bancane,” kusho yona. ILANGA lixhumane nemeya kulo masipala, uMnu Mxolisi Mthethwa ukuba aphendule ngezikhalo zenkosi, wathi sebeke bezwa ukuthi abaKhwanazi banenkosi entsha, kodwa ngoba bona bawuhulumeni, kunemithetho abasebenza ngayo. “Njengomasipala kasikwazi ukwenza izinto ngemizwa nangokuthanda nokufisa kwethu, kepha silawulwa yimithetho esisebenza ngaphansi kwayo.


“Silinde ukuthi ihhovisi likaNkk Sithole-Moloi, kube yilo elisazisayo ngenkosi okuyiyona eseyihleli esihlalweni. “Kasikaze singabi nobudlelwano obuhle nobukhosi nezinduna ngoba baneqhaza elibaluleke kakhulu abalidlalayo emiphakathini esiyisebenzelayo. “Uma leyo ncwadi sesiyitholile, siyobe sesiya kokhonza enkosini, sizethule kahle njengomasipala,” kusho yena. Uthe kabanaso isizathu sokungafuni ukuhlangana nenkosi ngoba kwabona iyinkosi yabo njengoba beyizakhamizi zakhona
KwaMpukunyoni.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleIBafana ithembisaukuqinisa amabhawoti
Next articleOwodumo oKhozini”uvume izono zezikweletu”