INkosi uMangosuthu Buthelezi ibingumholi onohlonze

991

UDKT Vusi Shongwe

KAKUNGA-BAZEKI ukuthi uhambo neqhaza leNkosi uMangosuthu Buthelezi, uMntwana waKwaPhindangene, ekuholeni naseku-shintsheni impilo yabantu ibe ngcono, kuyohlala kuyibeka endaweni ehloniphekile emiqingweni yomlando. 

Ngeshwa, noma isilifulathele leli elimagade ahlabayo, kunababholofidi bencithakalo nembubhiso abathi esikhundleni sokuba bancome amagalelo ayo avelele, bavele banamathele kokubi nezicana ezithile. 

Kunendatshana exoxwayo uma kuwe umuthi omkhulu njengoMntwana waKwaPhindangene. Ikhehla thize lahlangana nequlu labantu besigodi esithile bephokophele lapho okwafela khona iloli elalilidala, libizwa ngeBedford. 

Uma libuza ikhehla ukuthi inhloso yokuyohlanganyela lapho kwafela khona iloli yini, izimpendulo elazithola zazigabe ngokuhluka kwazo okwakufana nokuhluka kwemisebenzi eyayenziwa yiloli lisasebenza. Bonke ababehambele lapho lafela khona, babefuna ukuthatha noma yini kulo, eyayizoba yisikhumbuzo empilweni nomndeni. 

Umndeni othile wathatha okuthile elolini ngoba ufuna ukuzikhumbuza ukuthi ngesikhathi kugula umama wawo, lamphuthumisa esibhedlela. Ngamafuphi, iloli lenza umsebenzi wokuba yi-ambulensi. Uthishanhloko wathi bekuthi njalo uma kunemincintiswano ehlukene, iloli balisebenzise njengebhasi yesikole. Omu-nye wakhomba indlu yakhe kanokusho, wathi impahla yokuyakha yayithuthwa yileli loli. 

Umbuzo uthi ngabe yini isakhamuzi nesakhamuzi esizoyithatha elolini elinguMntwana waKwaPhindangene obewusizo ngezikhathi zonke kuzo zonke izakhamizi ezazidinga usizo. Mina kuningi engikufundile eNkosini yakwaButhelezi, okukhulu kunakho konke, yinhlonipho nokuzithoba.

Isichazamazwi sami siyihlaba emhlolweni uma sichaza umholi wezombusazwe onohlonze njengomuntu wesilisa ongumholi wezepolitiki oshisekela okuhle empha-kathini ngendlela engachemiyo. Inkomba nesilinganiso esihle kakhulu sikasombusazwe sihlonzwa wukuthi unolwazi olungafuniseli ngezinhloso nezidingo zabantu bezwe lakhe. 

Umholi wezombusazwe onohlonze ujabula nabantu bakhe, athokoziswe yizinto ezibajabulisayo. Lo sombusazwe umphefumulo wakhe uhlala unengcindezi yokukhathazeka engapheli, uyacabanga ngembubhiso. Ngesikhathi abanye behamba ekukhanyeni, yena uhamba ebumnyameni ukuze kuthi uma abanye behamba ebumnyameni yena abe ehamba ekukhanyeni. 

Ubungwazi ebuholini kwezombusazwe obunohlonze beNkosi uButhelezi, bahlala obala ngesikhathi sezimpikiswano ePhala-mende mayelana nenkulumo kaMengameli Jacob Zuma ebhekiswe esizweni (State of the Nation Address). 

Nakuba abaningi babebheke ukujikijelwa kwamazwi anzima kuMengameli Zuma neqembu lakhe elibusayo, bamangala lapho uButhelezi ekhuluma njengomuntu olithanda ngokungazenzisi leli lizwe ethi: “Ngeke ngakwazi ukujabulela ukubona umengameli wezwe nohulumeni wakhe be-hluleka. 

“Uma behluleka, nezwe lami liyehluleka. Uma umengameli nohulumeni behluleka, kangisoze ngasina ijadu ngijabule kodwa ngiyolila, ngoba uma behluleka, inkululeko yethu iyobe yehlulekile. Kulesi sikhathi sezishingishane kwezomnotho nezinselelo ezingayiwa, sikulo mkhumbi ndawonye, futhi sozika noma siqhubeke sigwedle siye phambili ndawonye.”

Ngumuntu othanda izwe lakhe kuphela ongasho la mazwi. Uma umuntu ekhumbula umbango nenzondo ebabayo okuke kwaba luphawu olusobala ebudlelwaneni be-IFP ne-ANC, inkulumo yeNkosi uButhelezi yayihlonza njengomuntu osedlulile ezingeni lepolitiki engephusile, kodwa okwaziyo ukubuka izindaba zesizwe ngeso lombusazwe. 

Ubuholi bezombusazwe obunohlonze nobuvelele bukaButhelezi nokuvuthwa kwezepolitiki, kwabuye kwabonakala ngokuthi abe khona ekungcwatshweni kwamathambo kaJohnny Makhathini. Indlela eyakhuluma kamnandi ngayo inkosi, kwahlekwa kwamnandi kwanjeya, sacishe sakhohlwa nokuthi sisemngcwabeni. 

Kamuva nje, ngesikhathi iCope (kaMnu Mosiuoa Lekota) iphakamisa ivoti lokungabethembi ubuholi bukaMengameli Zuma, esikhundleni sokuba iNkosi uButhelezi ihlabelele ikhorasi linye na-labo ababebheca uZuma ngezinsolo zokungaziphathi ngendlela, yazijuba ukumeseka, yasho nokusho ukuthi: “Izikhathi zinzima kakhulu, izinselelo zinkulu kakhulu kanti nengcuphe esikuyo iyesabisa ukuba singakwazi ukweya umkhuzi wempi.” 

Umholi wezombusazwe onohlonze kuphela, ongaphimisa amazwi ajule kanje okweseka imbangi yakhe kwezepolitiki. 

Ngiyafisa ukusho ukuthi 

uMntwana waKwaPhindangene uhambe emhlabeni ebuthokozela ngendlela eyisimanga ubudlelwano bakhe noDkt uZweli Mkhize. 

Kusungulwa iPrince Buthelezi Foundation mhla ka-1 kuMandulo (September) 2022, uMntwana wakusho ngowakhe umlomo ukuthi uKhabazela ngumngani wakhe omkhulu. Indlela abebebonakala bedlelana ngayo esidlangalaleni, ibidlulisa umyalezo oqinile kubalandeli babo. 

Singasho okufanayo futhi ngobudlelwano phakathi kukaMnu Zuma neNkosi uButhelezi. UMnu Zuma esengumengameli enkulumeni yakhe ebhekiswe esizweni, walivuma obala iqhaza elabanjwa yiNkosi uButhelezi emzabalazweni wenkululeko. Kungaphela amakhasi amaningi uma ngingakhuluma ngokuzwana nokuhloniphana phakathi kweNkosi Buthelezi nomunye wabaholi engimhlonipha kakhulu, uMnu uKgalema Motlanthe, owahlazisa abaningi eqenjini lakhe ngokuthi kube nguye kuphela ovelele owahambela umcimbi wokugubha ubuholi bukaMntwana ngokwembulwa komfuziselo wakhe eRichards Bay. 

Kufanele siwakhulume la maqiniso, singangeni nawo egodini. Ubudlelwano bukaShenge noMengameli Thabo Mbeki bebuncomeka kakhulu. UNkk Zanele Mbe-ki ubehlala njalo ekhona emicimbini ebungaza uShenge. 

Omunye obesenhlizinyweni yeNkosi uButhelezi nguNkk Bongi Sithole-Moloi (onguNgqongqoshe wezokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal), owatshengisa ukuvuthwa okuvelele kwezepolitiki ekusungulweni kwesigcinamafa somlando woMntwana waKwaPhindangene oNdini. 

Nanamhlanje ngisayikhumbula inkulumo enohlonze eyathulwa nguNdunankulu uWillies Mchunu emcimbini wokugubha usuku lokuzalwa loMntwana. 

Noma bengikulindele ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa uzoyihlonipha ngomngcwabo omuhle iNkosi uButhelezi, kwazise ubudlelwano babo bebubuhle ngendlela encomekayo, singifikisele izinyemmbezi zenjabulo isinqumo sikamengameli.

Ngokufanayo, iNkosi uButhelezi ibiyinqolobane yolwazi lwamagugu, ikakhulukazi yomlando wesiZwe samaZulu. Izizukulwane ezizayo ngeke zibaxolele osomlando abayeke ithuba lokuqopha phansi ulwazi olujulile iNkosi uButhelezi ibinalo, esikhundleni salokho bagxila ezintweni ezingakhi nezijivazayo.   

Ndabezitha! Shenge! 

Lal’ uphumule wena kaNgqengelele. Ngizithole ngikhethekile futhi ngibusisekile ukuba nobuhlobo 

bukababa nendodana nawe. 

Previous articleUMama weBhantshi ulaxaze ummeli emuva kwengxabano enkantolo
Next articleUShenge ubewumthombo wenhlonipho