Inselelo yomfundisi ngabahlwempu

478

Bekubungazwa ukugogoda emanyuvesi ehlukene kwezingane eziyisihlanu zenduna

KUSUKA kwesobunxele kwabamile nguNkosinathi, uThembisile, uThandinkosi noSethembile kanti kwabangaphambili nguNkk MaMchunu Nyathi, uKhayalethu noMnu Dumisani Nyathi.

ZAKHELE MCHUNU

ZIPHONSELWE inselelo izifundiswa ukubuyisela emiphakathini ezidabuka kuyona emcimbini wokujabulela ukuthwala imiyezane kwazo zonke izingane zenduna yasePhangweni Mission, eMtshezi, uMnu Dumisani Nyathi obungoLwesibili emzini wayo. Kulo mcimbi bekuhalaliselwa izingane eziyisihlanu zikaMnu Nyathi okungamawele uSethembile noThembisile, uNkosinathi, uThandinkosi noKhayalethu ngokugogoda emikhakheni abayenze emanyuvesi ahlukene ngokwehlukana kweminyaka.


UMnu Nyathi uthe banqume ukwenza umcimbi ohlanganisa bonke abantwana bakhe emuva kokuba uthunjana wabo, uKhayalethu, ethweswe iNational Diploma in Industrial Engineering ekuqaleni kwale nyanga, eDurban University of Technology (DUT). Ethula amazwi kulo mcimbi, uMfu uNtuthuko Nkosi webandla lamaLuthela kule ndawo, uthe kumqoka ukuba kubonakale umehluko endaweni enezifundiswa, kube khona ezikubuyisela emphakathini ezidabuka kuwona ukuwuthuthukisa. “Siyadinga ukubona izifundiswa ziqala izikhwama zokusiza izingane eziphuma emindenini eswele ukuze nazo zifukuleke.

Kungaba yinto enhle ukuba zihambele izinkulisa, ziyonikela ngezinto okungaba yizipontshi ukuze kusizakale abantwana. “Ngiyawubongela kakhulu umndeni wakwaNyathi ngalesi sibusiso esingajwayelekile sokufunda kwazo zonke izingane (zesisu esisodwa),” kusho uMfu uNkosi owaziwayo ngokukholelwa ekuqhamukeni nezinhlelo zokusiza umphakathi asebenza kuwona. Unokuhlelela asebekhulile uKhisimusi, akhuthaze amakholwa ukunikela ngezicathulo ezintsha ukuze zidluliselwe ezinganeni eziswele, ukukha nje phezulu.


UMnu Nyathi uthe okwenza wathatha yonke impesheni yakhe wafundisa ngayo izingane zakhe ezintathu ngesikhathi esisodwa e-University of Durban Westville (UDW) esiyi-University of KwaZulu-Natal (UKZN), wukuthi wayengafuni zifane naye njengoba ayephoqeleka ukuya emizini enezifundiswa uma kunamafomu ayedinga ukugcwaliswa ngesiNgisi ngesikhathi esasebenza eNestle. “Ngenhlanhla-ke, nabo abantwana bami kabazange bangiphoxe, bafunda bobathathu babuya neziqu ababecele ukuyozifundela, okuyinto engimbonga kakhulu ngayo uMvelingqangi,” kusho uMnu Nyathi ngenkulu intobeko.


Osingaye babonge abazali babo ngakho konke ababenzele khona, kubalwa nokubakhuthaza ukuba bafunde yize bona bengaha-mbanga ibanga elitheni emfundweni. Umphakathi wakule ndawo ubabaze ukubusiseka komndeni kaMnu Nyathi njengoba kuyinto engajwayelekile ukuthi zifunde zigogode zonke izingane zesisu esisodwa, ikakhulukazi uma zingaphezulu kwezimbili. USethembile uneBachelor of Social Sciences (UDW), iDiploma in Nursing (General, Psychiatry, Community) and Midwifery yase- Madadeni College neDiploma in Clinical Nursing Science, Health Assessment, Treatment and Care yase-UKZN.


UThembisile uneBachelor of Sports Sciences (UDW), iPost Graduate Diploma in Education yase-UKZN, iBachelor of Education Honours yase-UKZN okuyisikhungo enza kusona unyaka wakhe wesibili kwiMasters in Education lapho egxile khona kwiTeacher Development Studies. UNkosinathi uneBachelor of Medical Sciences yase-UDW, iDiploma in Nursing (General, Psychiatry, Community) and Accoucheur yaseGrey’s Nursing College, iDiploma in Advanced Nursing Intensive Care Nursing yasenyuvesi yaseWits. UThandinkosi uneNational Diploma in Architecture yaseDUT. zakhelem@ilanganews.co.za

Previous articleBazowuvala ngegiya eliphansi unyaka ‘abachithwayo’ emdlalweni iMbewu
Next articleKubi koqolwe ‘yinyanga yaseNigeria’ uR522 000