insizwa ibibikela unina uma isifuna ukuthatha

1161

SISADLA NGOLUDALA                                                                                       CT MSIMANG

NGELEDLULE sigcine lapho iqhikiza eselivumelene nensizwa ezimisele ngokulilobola liyinqumela ilanga lokuzolanda impahla. Insizwa isizoyobika ekhaya. 

Phela lo msebenzi kawusengangaye, nezinkomo zokulobola ngezikayise. 

Ngisho kungezesithukuthuku sakhe, ngeke zabizwa ngaye uyise esadla amabele. 

Selokhu kwathi nhlo, inyoni ishayelwa abakhulu. Kokunye kungenzeka ukuba abazali labo ababikelwayo kabayithandi leyo ntombi.

Bazomphikisa umfana, bembonisa izici ezenza bayikhesiye intombi asezikhethele yona, nokho babengemphoqe ukuba ayiyeke, kwakuboniswana nje. Kufana nalapho abazali bethanda intombi ethile, babemgqogqa umfana ukuba ayiqomise ayithathe kepha bengeke bamphoqa.

Kwakuvamile nokho ukuba umfana ahluleke ukujivaza abazali bakhe, bese ezibophela kuleyo ntombi nakuba ebengayithandisisi. Kwakuyizikhathi zezithembu lezo, ngakho leli joka lalingenzima lokhu umfana wayezobuye azithathele eyakhe emgculisayo.

Nokho emveni kwethuba, umfana ndini usezokwehlulwa yintando kuze kuvele imibango. Ithuba elihle kubazali lokukhipha into-mbi abangayithandisisi kwakuba ngesikhathi isaqomile. 

Babema ngokuyinyundela. Bazofaka lowo moya omubi kuzo zonke izihlobo ezivumelana nabo kulo mbono. 

Uzobe esavakashele ngakhona umfana kugxekwe, futhi nange-nkulumo kudamane kugudliselwa kuyo le ntombi ngisho ekhona, aye ngokuya naye inhliziyo idikibale bese enyiba (ehlehla) entombini yakhe. 

Nentombi yayikhishwa kanjalo esokeni ngumndeni wakubo. Bazosho nokuthi kuyathakathwa kulowo muzi ezimisele ngawo, nokunye okugxibhayo. Kayiphumi inani? 

Nokho nezinyundi zimbaxambi-li, kukhona ezeluleka ngeqiniso, kukhona izimfamona ezifuna ukona yonke into noma ibiyinhle.Nangesikhathi izinsizwa nezintombi zisajutshwa amakhosi ukuba zigane, inkosi yayijuba ibutho elithile lezintombi ukuba lizikhethele ebuthweni elithile lezinsizwa. 

Ngakho intombi nensizwa yayizikhethela encanywa nguye ebuthweni lelo. KwaZulu babazi kahle ukuthi ukudla kudliwa 

yinhliziyo. Asibuyele esihlokweni sanamuhla, siyokuzwa ngokubika ekhaya. 

Umfana ubikela unina okungu-yena mlomo wakhe kuyise. Phela uyise uyahlonishwa, umfana ngeke akhuluma naye ngodaba olunohlonze kangaka. 

Nxa ebafica bendawonye usezolokhu ezidlisa satshanyana baze basole, bese ebuza unina ukuthi bekukhona yini akufunayo umntanabo. 

Uzophendula athi kukhona kodwa kungalinda ngoba kakuphuthumi. Ikhehla selizobona ukuthi kwesatshwa lona, bese lithi: “Yithi nginidedele ngoba sengiyabona ukuthi kanti kuvi-mbe mina.” Nempela aphume umnumzane.

Usezoyiqhimizake umfana indaba yakhe kunina ukuthi ubesefuna ukuthatha intombi yakobani. 

Sesizobongake isalukazi kokunye sigcizelele ukuthi naso bese sibona kufanele ukuba ithathwe intombi leyo. 

Sisho mhlawumbe ngokuyitha-nda mhlawumbe ngokubona ukuthi selilide ithuba iqomile. Sizomethembisa futhi umfana ukuthi sizolwedlulisela kuyise udaba lolo. 

Ulwazi lucashunwe encwadini “Kusadliwa ngoludala” ishicilelwe ngabakwa-Shutter And Shooter. 

Previous articleIMaritzburg igaqele ovuthayo kwi-Ajax
Next articleKunesifundo esimqoka esibonakala nge-lockdown