Intsha ifundiswe umlando ngempi yaseSandlwana

727

lbikhuthazwa nangokuzigqaja ngamasiko

AMABUTHO ehuba amahubo njengengxenye yohambo olubizwa ngeSandlwana Walk, oluhlelwe wuMasipala wesiFunda iZululand noMnu Mbuso Khoza.

THANDEKA NGOBESE


KUHLOMULE nosomabhi-zinisi bendawo ngohambo olubizwa ngeSandlwana Walk, oluqalwe wuMasipala waseZululand ngokusebenzisana neMbuso Khoza Institute of Culture and Heritage, ngenhloso yokufundisa intsha ngokubaluleka kokuzazi nokuzigqaja ngamasiko ayo. Lolu hambo luqale ngoLwesine oNdini lwadlulela eMakhosini lapho kunamadlinza amakhosi aKwaZulu khona, lwayophelela eSandlwana ngoMgqibelo, lapho impi yeSilo uCetshwayo yagoba khona amaNgisi ngo-1879. IMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, ithi inhloso yalolu hambo wukufundisa intsha ngomlando.


Ithe beyifundiswa ukuthi amabutho angaleso sikhathi anqoba kanjani, efundiswa amahubo nokunye okuningi. “Sifundise intsha ngabo ubukhosi baKwaZulu uqobo kusuka eSilweni uCetshwayo kwaze kwayofika eSilweni uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu, esisesihlalweni njengamanje. “Siyikhuthazile ukuba iSilo Misuzulu iseseke ukuze nesizukulwane esizayo sibufice busekhona ubukhosi, bungashabalali ngesikhathi sethu. “Lolu hambo njengoba siluqalile kulo nyaka, sifisa ukuba luqhubeke minyaka yonke. Luhlanganise omasipala abathathu bezifunda, okuwuMzinyathi, iZululand neKing Cetshwayo, ngenhloso yokugqugquzela ezokuvakasha njengoba sibonile kulolu hambo sihanjelwa ngabasuka kwezinye izifundazwe okubalwa kuzona iFree State neGauteng.


“Eminyakeni ezayo, lolu hambo sizolwenza size sidlulele nasedlinzeni leSilo uCetshwayo eliseNkandla,” kusho uMfu Buthelezi. Imeya ithi osomabhizinisi bendawo bahlomulile kulolu hambo njengoba bekudliwa ukudla kwesintu okuphekwe yibona. Izivakashi zithenge nemisebenzi yezandla edayiswa ngosomabhizinisi bendawo futhi izivakashi bezilala khona oNdini. “Uma lolu hambo selujikeleza amadolobha, iningi imali ezogcina isisala kosomabhizinisi, kuthuthuke nezokuvakasha,” kusho iMeya uButhelezi.

Previous articleSiqubule itwetwe isimemezelo se-Eskom
Next articleIphenduke ikwajombigazi iKZN kuqothwa inqwaba yabantu