Inyosi yeSilo icacisa ngokuyiqhathe nohulumeni waseKZN

350

JOHN HLONGWA

“NINGABI nandaba nokuthi nizodlani futhi nizophuzani. Bhekani izinyoni zezulu, azibekelwe lutho futhi azinazinqolobane lapho zigcina khona ukudla, kodwa uNkulunkulu uyazondla” Lona ngumthandazo omncane oshawe yinyosi yeSilo uMnu Buzetsheni Mdletshe (65) waseGazini, KwaCeza, OLundi ngemva kokuba uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Ncube-Dube enqamule isigubhukane inkontileka yakhe yokusebenza.

Ngemva kokuxoshwa kukaMdletshe, ILANGA libe nenkulumo ekhethelile naye lapho elibikele ukuthi noma uhulumeni esinqamulile isivumelwano sokusebenza naye, kodwa uzoqhubeka nomsebenzi wakhe wokukhuleka emakhosini aKwaZulu.
UMdletshe uxoshwe ngencwadi ngeledlule ngoLwesihlanu, izindaba zokuxoshwa kwakhe zisabalale ngoMsombuluko.

Uthi lokhu akuzange kumphazamise emsebenzini wakhe, futhi usazoqhubeka awenze. “Ngifonelwe uMnu Ntuthuko Mkhize, engitshela ukuthi kunencwadi eqhamuka ehhovisi likaNdunankulu, okumele ngingalali ngingayitholile. Nebala ufikile nayo, ngayibona ukuthi kunqanyulwa inkontileka yokusebenza kwami. Akuzange kungethuse lokho, bengivele ngikulindele, “esho. Uthi zimbili izinto ezimdalele isigcwagcwa, indaba kasihlalo we-ANC, KwaZulu-Natal, uMnu Siboniso Duma nekandunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube. Uthi ekaDuma yenzeka emcimbini wesikhumbuzo seSilo uDinizulu, kwaCeza, oLundi.

“Emcimbini wokukhumbula iSilo uDinizulu kwaCeza, uDuma wahlwitha umbhobho wokukhuluma uNdunankulu kaZulu, uMfu Thulasizwe Buthelezi, wabe esethi mina angihashe iSilo uMisuzulu, ngenqaba ngoba umthetho ngiyawazi. Lokho kwaba usawoti esilondeni. Ngiphinde ngaqondisa ukukhuluma kukaNdunankulu uNKk Dube-Dube, okwakungelona iqiniso ekukhuluma emsakazweni, uKhozi FM. Ngaze ngambhalela incwadi, ngimtshela ukuthi iSilo asikaze sibhace kwaCeza, kodwa kwakuwumuzi waso owawulapho. Ngamangala eseyiphinda le nto nangosuku lo mcimbi, ngaphinde ngamnqanda nalapho.

Sesisemhlanganweni eMayville, eThekwini ungqongqoshe weZempilo, uNkz Nomagugu Simelane, wayivusa le ndaba, wathi mina ngathi, uNdunankulu unamanga, esho esukela ilumbo, angikaze ngithi undunankulu uNkk Dube-Ncube unamanga, mina ngaqondisa ukukhuluma nje,”.
Uma eqhubeka echaza ngenkontileka yakhe uthi: “Ngemva kokuba ngithathe umhlala phansi, iSilo uMdlokombane sathi mangifakelwe iminyaka emibili, ngiqhubeke ngisebenze. Isiphelile le minyaka emibili, ngibe sengisayina isivumelwano nohulumeni ngisebenzisa inkampani yami, iMavukefile, esiqale ngomhlaka (15) kuNhlolanja (February) 2023, bekulindeleke ukuba iphele ngomhlaka (15) kuMasingana (January) 2025, “esho. UMdletshe okumanje usebenza neSilo uMisuzulu, uthi ngeke awuyeke lo msebenzi.” Ngeke ngiwuyeke lo msebenzi, iSilo uMdlokombane sahlaba inkabi, sangifaka inyongo esigodlweni eNyokeni, sathi yimina kuphela engiyokhuluma namakhosi aseNdlunkulu. Angiseyona ngisho inyosi mina, ngikhuluma namakhosi onke aseNdlunkulu asalala. Ngizwile nje abomnyango bethi, baqashe inyosi uMkhize. UMkhize usemncane kabi, khona iMkhosi angakaze ayibone ngisho nangamehlo. Singabala uMkhosi woSelwa nomcimbi womuthela amanzi, lezo zinto akazazi nhlobo, akakaze azenze. Bangibophela amanqina enyathi kodwa kangibazondi, ngeke ngisuswe yibo eqinisweni nasemgomweni wesizwe,”esho. Inyosi ibihola imali elinganiselwa ku R30 000 ngenyanga. Ebuzwa ukuthi uzophila ngani, uvele washaya umthandazo omncane efanisa impilo yakhe neyenyoni.

Ngale kwalokho inyosi ibiyondla amakhosikazi ayo amabili nabazukulu abawu-5. Umsebenzi wayo wansuku zonke ukuyokhuleka esigodlweni ibike noma ngabe yini ethinta isizwe samaZulu, iphinde ihambe neSilo mayidingeka.

Previous articleKaweneme ngokwenziwe ngu-Ayanda umndeni kaSifiso Ncwane
Next articleBavale isikole befuna kuqashwe othisha