INYUNYANA IFUNA KUQEDWE EYOKUQASHA NGEPOLITIKI E-TRANSNET

249
NGUNKK Nonkululeko Dlamini noNkz Portia Derby okushayelwa izandla ukwesula kwabo kwaTransnet

BHEKI NDLOVANA
ISIPHITHIPHITHI sokudilika ezikhundleni isigubhukane kwezikhulu eziphezulu enkampanini kahulumeni iTransnet Limited, kuzonikeza uhulumeni nebhodiyeTransnet ithuba lokuqeda indaba yokuqokwa kwezikhulu eziphezulu ngokwepolitiki. Lokhu kushiwo yi-United National Transport Union (UNTU), engenye yezinyunyana zezisebenzi zaseTransnet. I-UNTU ithi nakuba sikhathaza lesi simo sokulaxaza izikhundla kwezikhulu zale nkampani, kodwa kunikeza uhulumeni nebhodi ithuba lokuqoka abantu abanamakhono, ulwazi namagalelo abonakalayo ekudaleni uguquko oluhambisana nemiphumela emihle emabhizinisini. Ukwesula isigubhukane kwezikhulu eziphezulu mhlawumbe kwabanye kungahumusheka njengento ewubufakazi bokubamapeketwane kwezinto kule nkampani engenye yezinkulu ezweni, futhi eqashe abantu abaningi.


Sekunesikhathi eside iTransnet isematheni ngokungahambi kahle kwezinto. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uNkz Portia Derby oyisikhulu esiphezulu seTransnet Limited, ufake incwadi yokwesula esikhundleni. Wesule emuva kwengcindezi efakwe yizinhlaka ezahlukene yokuthi makaxoshwe ngenxa yokungahambi kahle kwezinto eTransnet. Kuphinde kwasula noNkk Nonkululeko Dlamini obeyisikhulu esiphezulu esengamele imali yeTransnet Limited. Kuthe kusakhulunywa leyo, kwesula uNkk Siza Mzimela oyisikhulu esiphezulu seTransnet Freight Rail(TFR), okuwuphiko lweTransnet Limited oluqondene nokuthuthwa kwempahla ngezitimela. I-TFR yilona phiko olukhulu lweTransnet. UNobhala Jikelele we-UNTU uMnu Cobus van Vuuren uthi abamangali ngokwesula kukaNkk Mzimela. Uthi izinto azihambi kahle eTFR – iyehluleka wukwenza kahle umsebenzi. \

Uthi isimo sokungasebenzi kahle kweTFR sibeke izinkulungwane zezisebenzi engcupheni yokudilizwa ngenxa yezinkinga zokuthuthwa kwempahla ezidalwe yiTFR. UMnu van Vuuren uthi ukuqashwa kukaNkk Mzimela kwakuvele kungagwinyisimathe ngoba wayekade ephethe inkampani yezindiza iSA Express eyawa. Ngokusho kweTransnet, uNkk Mzimela uzogcina emsebenzini ekupheleni kukaMfumfu (October). Le nkampani iqoke uMnu Russell Baatjies ukuba abambe kulesi sikhundla kusukela mhla lulunye kuLwezi (November).UNkz Derby naye uzogcina emsebenzini ekupheleni kuka-Mfumfu. ITransnet ithi iqoke uNkk Michelle Phillips ukuba abambe esikhundleni kusukela lulunye kuLwezi. UNkk Phillips uyisikhulu esiphezulu seTransnet Pipelines (TPL) okungolunye uphiko lweTransnet. bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleTHOLA ILANGA KUSASA
Next articleKUFAKWA UMKHAKHA WOKUCWALWA KWEZINWELE EMAKOLISHI