Inyuvesi nezinhlelo zokufundisa ngokuhlukumeza

682

MTHOBISI SITHOLE

ISEZINHLELWENI zokufaka isifundo (module) esiyimpoqo kuzona zonke izitshudeni ezizokwenza unyaka wokuqala i-University of KwaZulu-Natal (UKZN), ukulwa nokuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili. Lesi sikhungo sisemkhankasweni wokucija izitshudeni ngobubi bokuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili eNingizimu Afrika. 

Lezi zindaba zivezwe ethimbeni lalesi sikhungo ophikweni lwaseHoward ngeledlule, eliqokelwe ukuphenya ngezigameko ezifana nalezi ngaphakathi enyuvesi. I-UKZN ifuna zonke izitshudeni zifakelwe izifundo ezigxile kulokhu. 

Okhulumela inyuvesi, uNkz Nomarh Zondo, uthe ithimba lisungulelwe ukuqinisekisa ukuthi abathintekayo kulezi zigameko, bahlala phambi kwesigcawu kuthathwe izinyathelo. Uthe lesi sifundo sibalulekile kakhulu ukwethulelwa izitshudeni.

“Ukuqokwa kwethimba kuyizinyathelo esigcizelela ukuthi kasifuni ukubekezelela lezi zigameko esikhungweni, kuzona zonke izimpiko, kusukela kwizitshudeni nezisebenzi zesikhungo, kuwona wonke umphakathi wase-UKZN. Okunguyena umdidiyeli walolu hlelo, uzoqinisekisa nokuthi uyibuyekeza yonke imigomo ebekiwe ethinta ukuhlukunyezwa ngalolu hlobo, ayigade aphinde abike ngayo alandelele namacala,” kusho uNkz Zondo.

Uthe leli thimba luzozibeka eqhulwini lezi zindaba, luqinisekise ukuthi abathintekayo kuzona kubhekanwa nabo ngokwemivuzo.

Ngakolunye uhlangothi, uNkk Zinhle Dlamini wakwaRisk Managament e-UKZN, uthe lokhu okuqalwayo kuzothela izithelo ezinhle kakhulu ngenxa yezinto eziningi esezenzeke kulesi sikhungo. 

“Sesiqeqeshe abantu abaningi ngaphakathi abazobhekana nalesi simo ubusuku nemini. Leli thimba esinalo luzosebenzisana kakhulu namaphoyisa ngoba ukwethula isifundo kungekho okuyisigwebo esiqinile, ngeke kusize ngalutho. Yingakho kufanele kuqeqeshwe izitshudeni ngokwemfundo, kodwa nengalo yomthetho ibeseduzane kwethu,” kusho uNkk Dlamini.

I-UZKN ithi lesi sifundo sizogxila ekuhlukunyezweni kobulili okuhlanganisa ubuhlanga nokuzigqaja ngobulili. Ithe ikholwa wukuthi lokhu kuzokuba wumnikelo omuhle kuleli zwe.

Usihlalo waleli thimba, uDkt Janine Hicks, uthe inyuvesi isebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bayazi kabanzi ngokuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili. Eminyakeni edlule le nyuvesi yethula isifundo solimi lwesiZulu ukuba sibeyimpoqo kuzona zonke izitshudeni ezenza unyaka wokuqala.

mthobisis@ilanganews.co.za

University of KwaZulu-Natal campuses have been plagued by student protests in the past month. Image: SUPPLIED
Previous articleIsukumise ungqongqoshe wachaza ekaTrevor Noah
Next articleOkaMathole usebenze kwaze kwaba yizinsuku zokugcina