Inzondo ifana namadimoni afakwa nguJesu ezingulubeni

  2177

  NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

  KUNOKUKHULUMA kwesiNgisi okuthi it is the living who close the eyes of the dead and the dead who open the eyes of the living, okungahumusheka ngokuthi: “Ngabaphilayo abavala amehlo abafileyo, kanti abafileyo bavula amehlo abaphilayo.” Namhlanje ngizothanda ukuba serious njengo-Adv Zandile Mshololo epheka uZandi Khumalo-Gumede ngemibuzo ecaleni likaSenzo Meyiwa. 

  Kumele ukukhothama kweNkosi Mangosuthu Buthelezi, uMntwana waKwaPhindangene, kusivule amehlo thina esisaphila, ikakhulukazi laba abasagcwele inzondo ngaye. 

  Kangibhali lapha ukuzama ukuhlanza izono zeNkosi yakwaButhelezi, ngoba noma ngabe bekuthiwa ibinazo, kodwa lokho kuphakathi kwayo noNkulunkulu wayo – njengesiguli nodokotela. Kodwa ngifuna ukuthi ingcabha isisele nathi, ikakhulukazi laba abasamumethe inzondo ngayo. Ngishaqekile ukuthi kunabantu abamnyama abashaya izigubhu nokhehlegumbe bayahalalisa ezinkundleni zokuxhumana – ngisho nabasebenzela uhulumeni khona lapha kwaMchunu-Natal imbala – ukuthi iNkosi yakwaButhelezi isibizelwe kwelamathongo. 

  Ngithi mangenze umsebenzi kaNkulunkulu kuyiSonto nje, ngikhulume nalaba bantu abasagcwele inzondo ngoShenge ngisho eselele. Abanye babo njalo kabazi nokuthi bamzondelani, bezwa nje abangani babo bethi bayamzonda. Into embi-ke ngenzondo wukuthi ifana ncimishi namadimoni okuthiwa akhishwa nguJesu ebantwini, abuza ukuthi: “Njengoba uthi masiphume kulaba bantu, uthi masiyephi?” 

  Noma-ke ngingazi ukuthi iNdodana yoMuntu yayibangeni nezingulube, kodwa kuthiwa yavele yakhomba zona, yathi: “Ngenani laphaya.” Kuthiwa nebala agulukudela kuzona amadimoni, zagcina zisangene izingulube zaphonseka olwandle. Njengoba-ke iNkosi yakwaButhelezi isihambile, isazoqhubeka inzondo ibile kulaba abayizondayo. Izobuza inzondo ukuthi njengoba engasekho lo muntu ebenimzonda, “nithi mangishonephi”. Uzobona umuntu efika kwakhe ekhahlela amakati engamonanga ngalutho, ebhibiza umfazi ngenhlanekezela engenacala, kanti yinzondo ifuna indawo yokuhlala. Ikati seliyoziba amagundane eququda amakhabethe kanti seliyasanga njengezingulube zeNdodana yoMuntu.

  Yize abelungu basisukela sizihlalele ezweni lethu, benza yonke inyovademu abayenza ngesikhathi sobandlululo, kodwa inzondo eyaqubuka lapho kayiphelanga ngokungena kukahulumeni wentando yeningi, inomthelela ekutheni siqobaqobane sodwa sibanga izikhundla. Inzondo eyakheka ngobandlululo – ibhekiswe emaBhunwini – inomthelela ekutheni abaholi bethu abamnyama bangabi nandaba nabantu bakubo abamnyama, inomthelela ekutheni ubugebengu bube wu-higher grade. Kodwa sawuxolela bhusende uhulumeni wobandlululo – uma sisho.

  Ngifisa ukuthi njengoba sesiwavalile amehlo kaShenge, masivume asivule amehlo, iphele inzondo ebhekiswe kuye, iphele inzondo esinayo ngabathile emindenini yethu, iphele inzondo esinayo ngokwahlukana kwamaqembu ezepolitiki, iphele nenzondo esinayo ngokwehlukana kwamabandla. Inkinga uma ufa unenzondo, ubuya usulokhu uzofuna ukuhlatshelwa izimbuzi la, ungakaze ufuye ngisho upholi.

  UShenge uhambe emhlabeni esenze imisebenzi emikhulu ngendlela eyisimangaliso, esingabala kuyo iMangosuthu University of Technology – ezinye nje zezingane ezaqeqeshwa ukumzonda, zifunda kuyo le nyuvesi – wukuba yinomfi ehlanganise isiZwe sikaZulu, wukuqinisekisa ukuthi kunabantu abasebenzayo ukuze bakwazi ukondla imindeni yabo njalo njalo. Kangiphoqi muntu ukuba axole ngoba ukuxola kusuka enhliziyweni yomuntu nomuntu, futhi soniwa ngezindlela ezingefani, kodwa-ke usungaqhubeka-ke umzonde at your own peril – kwazisholo abelungu – kodwa kumele wazi ukuthi inzondo ifana ncimishi nalesi sifo okuthiwa yi-autoimmune disease. 

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleSIYALILA ISIZWE NGOSHENGE
  Next articleThola inkonyane kaShenge kwelakusasa