Ipolitiki yethu isilawulwa yizisu

  230

  CALLISTUS NKWANYANA

  NGONYAKA ozayo, izwe lethu lizophinde libe sezindabeni zamazwe. Phela kubhekwe ukuthi ngubani ozoqhoqhobala izintambo zombuso waseNingizimu Afrika. Kulesi sikhathi abezindaba bagijima zonke izinkalo, behogela izindaba kuhle kwezinja zizingela inyamazane. Ezinye zibuya zilambatha, ezinye zihlabene. Okwabe-zindaba kwehluke ngokuthi izintatheli zinengcindezi yokuthi kakufanele zibuye zilambatha. Lokho kwenza abanye bazakhele izindaba ngokucabangela. 

  Kwezemali, uzozwa kuthiwa irandi likhishwa yisisu, libuye lisinde. Uphinde uzwe kuthiwa seliphindele egunjini labagula kakhulu. Ukugula kwerandi nathi kuyasithelela, ubona lapha ezitolo uma sekuncipha izimpahla uma uthenga. Kukho konke lokhu, iqiniso lithi ngabantu abampofu nababecindezelwe abahlukumezekayo. Uma kukhona abakwazi ukwenza irandi ligule, lokhu kusabisa kakhulu. Sibonile emazweni amaningi, ikakhulukazi ase-Afrika, lapho  abacindezeli behosha khona imfe kwezomnotho uma kuwine iqembu abangalithandi.

  Phela masikhumbule ukuthi impi kayikho njengamanje kwezepolitiki, kushaywana esiswini, kuthi nalabo abazama ukubekezela, bahluleke. Enye yezinto ezenza abantu bahluleke wukubekezela, wukubona izingane nemindeni yabo ilambile. Lokho kwenza bangacabangi ngabacindezeli babo, kodwa bacabange ngendlala ebheke imindeni yabo. Iqiniso lithi ngosomabhizinisi abaphethe umnotho, kakuwona uhulumeni. Umnotho uphethwe ngogombela kwezabo abeze ngenzuzo ezweni lethu. Uma singakayilungisi leyo nkinga, kawukho uhulumeni oyothandeka.

  Uma sihlaziya ipolitiki kumele singabheki isimo, kodwa masibheke into equkethwe yisimo. Isikhathi esiningi abantu bahlaziya isimo, hhayi okuqukethwe yisona. Lokhu kwenza bathathe izinqumo abangaziqondile. Isimo siyadukisa ngoba uma usibuka, singenza ucabange ukuthi okuqukethwe sekushintshile kanti cha, kuseyikho. 

  Kwipolitiki amaqembu amaningi njengamanje, avela eyisimo thizeni kanti asaqukethe okufanayo, kawakashintshi. Ngaphambi kokuba usuke lapho ukhona, qiniseka ukuthi kawubuki ukushintsha kwesimo kodwa kube kusafana okuqukethwe. Amanye amaqembu aneziqubulo kuphela, kodwa kawaphethe lutho. Abaholi bawo nemindeni bavika induku yesisu.

  Kukho konke lokhu, umuntu olimalayo ngompofu, futhi ongenalwazi lwepolitiki. Phela uma ungenalwazi lwepolitiki, uhamba neziqubulo ungabheki ukuthi ziphetheni. Uma ujoyine umuntu kunenhlangano, uyolandela yena uyeke inhlangano. Ipolitiki seyishintshile, phela kawusaboshwa ngokuthi useqenjini thizeni, yingakho usubona amaqembu ezepolitiki ewoqhibukhowe kuhle kwamabandla. Umuntu uxabana nomfundisi, umbone esevule isonto lakhe. Ukhohlwe wukuthi wayejoyine isonto noma umfundisi.

  Okhethweni olwedlule, baningi abantu abashiya amaqembu abo bajoyina amanye, njengamanje sebephindele lapho babekhona. Sebebonile ukuthi lawo maqembu kawasiyona le nto ababeyicabanga. Yebo, lokhu kuyinqubo yentando yeningi, kodwa kumele singakho-hlwa wukuthi inhloso yomzabalazo, yimpilo namathuba angcono. Akekho umuntu ozabalazela ukuthi ahlupheke noma akhiphe abanye ekuhluphekeni, yena asale. Into esiyibona eNingizimu Afrika, wukuthuthuka kakhulu kwabaholi, bashiye ababaholayo enhluphekweni. Lokhu kakubona ubuholi beqiniso.

  Kuyamangalisa ukuthi njengamanje akekho ofuna ukuholwa, bonke abantu bazibona bengabaholi. Lokhu kwenza umzabalazo wabampofu ugide ndawonye. Abanye abaholi kabafuni ukudedela abanye, bazibona sengathi yibona abangaphatha kangcono kunabanye. Abanye sebenza amaqembu sengathi yifa, bafune kungene izingane nemindeni yabo ebuholini. Ipolitiki yethu isilawulwa yizisu, kayisalawulwa yimigomo.

  • UMnu: Callistus Bheki Nkwanyana 

  Uneziqu ze: Masters in 

  Governa-nce and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to 

  self-discovery”                

  Uyatholakala ku: nkwanyana-cb60@gmail.com /0665445466 Ucingo / WhatsApp 

  www.ilanganews.co.za

  Previous articleIsexwayiso ngokusebenzisa budlabha iziqhumane ngoNcibijane
  Next articleOkamaskandi usolwa ngokubalekela isikweletu