Iqubule ingebhe eyokubulawa kwabesifazane

1157

Umphakathi uhlela imashi yokunyakazisa uMnu Bheki Cele ngokushaya ngolonwabu kwamaphoyisa

SKHOSIPHI MTHEMBU
KUSOLWA umalugaju ngesimo esesihlalise lubhojozi umphakathi waseNkambeni naseMnasu, eMthwalume okumanje uhlela imashi ukunyakazisa uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele ukuze angenelele njengoba kutholakala izidumbu zabesifazane okuye kubonakale ukuthi badlwenguliwe ngaphambi kokuba babulawe.

ILANGA lithole ukuthi sebengaphezu kwabathathu abesifazane asebebulewe balahlwa esimobeni esikhathini esingangonyaka.

Kulaba besifazane kubalwa uNkz Akhona Gumede (25) noNosipho Gumede (15) abatholwe ngo-Mbasa (April), uNkz Nelisiwe Dube (22) isidumbu sakhe esitholakale ngeledlule sinamanxeba okugwazwa noNkz Baja Duma yena obulawe ngonyaka odlule.

Okwenza umphakathi udliwe yingebhe kakhulu kunakuqala ngalezi zigameko, wukuthi cishe zo-nke izisulu zinyamalala ngendlela efanayo futhi izidumbu zazo zitholwe endaweni eyodwa, zigilwe ngendlela efanayo.

Ngaphandle kokufuna ukuba uMnu Cele angenelele, lo mphakathi usola amaphoyisa ngokushaya ngolonwabu ekubopheni isigila-mkhuba. UNkz Sthembile Dube ongudadewabo kaNelisiwe ofihlwe izolo ngeSonto, uthi namanje kusenzima ukudlulisa ukubulawa kukadadewabo.
Utshele ILANGA ukuthi bagcina ukumbona mhla ka-26 kuNhlangulana (June).

“Waphuma ekhaya ngeSonto engumuntu ozobuya maduze. Kwathi uma kuqhubeka isikhathi
engabuyi, samshayela ucingo kodwa lwakhala lwangaphendulwa. Ngokuhamba kwesikhathi lwabe seluvaliwe.

“Ngakusasa saya emaphoyiseni, amanye amalungu omndeni ahamba ayombheka ehlathini ngosizo lomphakathi, kwaze kwaphela isonto lonke engatholakali. Ngesonto eledlule sathola ucingo sitshelwa ngesidumbu esitholakele ezimobeni, saya khona sathola ukuthi nguyena ngempela.
“Isidumbu besinamanxeba okugwazwa emzimbeni nasentanyeni,” kusho uNkz Dube.

UNkz Zanele Gumede oyilungu lomndeni kaNosipho no-Akhona – abanyamalala ngosuku olulodwa -uthi basola ukuthi kunomuntu ogangayo endaweni ngoba izigameko ziyefana.

“UNosipho no-Akhona bebengahlukani, kangangoba ngelanga abagcina ukubonakala ngalo babehleli bobabili. Ngagcina ukubabona beqeda ukuneka izingubo, kwahamba isikhathi banyamalala. Saqala ukusola ukuthi khona okungahambi kahle ngesikhathi sibona izingubo abebezinekile zingathulwa kuze kuhwalala.

“Kwaze kwasa ngakusasa izingubo zikulayini, sabikela namanye amalungu omndeni. Bathunga-thwa kodwa bangatholakala kwaze kwaphela inyanga yonke singazi ukuthi kwenzekeni kubona. Saze sabizwa emuva kokuba kunabafana ababezingela abazithela ezidunjini zabo esimobeni.

“Indawo ezazilahlwe kuyona kayilona ibanga elide nasekhaya. Banyamalala nje, esikhathini esi-ngangesonto ngaphambi kokuba banyamalale, bangena begijima ekhaya bephethe izicathulo ngeza-ndla bethi bebejahwa yimoto emhlophe esingazi ukuthi yaphelelaphi,” kusho yena.

UNkz Hlengiwe Gasa ongomunye wabahlela umbhikisho, uthi lokhu bakwenza ngoba bebona ukuthi bayaphela abantu besifazane endaweni bebulawa ngesihluku. Uthi osekusele manje ukuthi bahambise incwadi emaphoyiseni egunyaza lo mbhikisho abahlele ukuthi ube mhla ka-26 ku-Ntulikazi (July)

UMnu Xolani Zindela oyikhansela kule ndawo engaphansi ku-ka-ward 19 kuMasipala waseMdoni, uvumile ukuthi isimo sibi kule ndawo, wathi sekukaningi ethola izikhalo emphakathini.

“Indlela abanyamalala ngayo laba bantu iyafana, kubona bonke akekho oshoyo ukuthi uyaphi futhi bonke batholwa sebedlwenguliwe babulawa. Sisola ukuthi umuntu owenza le nto ubaheha ngandlela thile, abenzakalise, yingakho sisola ukuthi ngumalugaju owenza lokhu,” kusho uNkz Gasa.

Kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni engaphezu kwewu-10 edlule, iNingizimu Afrika ike ya-shaqiswa yizigameko zikaThozamile Taki wodumo lukaMalugaju waseziMobeni zaseMzinto owabulala abesifazane abawu-13 ngendlela efanayo.

UTaki okumanje ubala izindonga ejele, wagcina egwetshwe odilikajele abawu-13 neminyaka ewu-208 ngamacala okubulala, neminyaka ewu-16 ngokugebenga ehlomile zonke izisulu.

Wagwetshwa mhla ka-19 kuNtulikazi (July) 2011.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukutholakala kwezidumbu wathi bekungakaboshwa muntu.

Previous articleKugqabuke igoda kumaZulu neMabhida
Next articleBadidekile iGcokama lihlatshwa wukugula