ISadtu isabise ngokumisa ukufunda

233

MTHOBISI SITHOLE

ASABISE ngokumisa ukufunda ezikoleni zaKwaZulu-Natal amalungu eSadtu abemasha enkabeni yeTheku ngoLwesihlanu.  

Le mashi ibimayelana nezikhalo ngezimo ezinzima othisha abathi basebenza ngaphansi kwezo kanti nomnyango 
esifundazweni, bathi yehluleka wukuhlinzeka izikole ngezidingo. 

UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, unqumele izikhulu zezemfundo izinsuku eziwu-14 ukuba ziphendule incwadi yezikhalo neziphakamiso zal nyunyana. 

“Njengoba sinethulela uhlu lwezikhalazo nezinkinga esibhekene nazo, sifuna niyozibheka, niphendule ngendlela efunekayo, hhayi ukuphendula ngoba
kugcinwa icala,” kusho uNkz Caluza. 

Phakathi kwezinto abakhala ngazo, wukungaqondi kohlelo olusetshenziswa ekuqashweni kothisha bakwaPost Level 1, wukungakhangiswa kwezikhala ezivulekile zothisha ezikoleni, wukungaqashwa kwezisebenzi emahhovisi ezemfundo ezifundeni nasemasekethe. 

UNkz Caluza uthe ukungavalwa kwezikhala ezivulekayo kudala izinqinamba ekusebenzeni kwezikole. 

Ukhale nangokungakhokhwa kwemali yezinsizakusebenza ezikoleni – ebizwa ngama-norm – neyemihlomulo yothisha ebizwa nge-pay progression.

“Ukumasha ngenxa yokuhlukunyezwa ngumqashi, sakugcina ngo-2017. 

“Izikole kazikwazi ngisho ukukhokhela ugesi namanzi ngoba imali kayikho,” uNkz Caluza.

Utshele izikhulu ukuthi bafuna kwenyuswe imali yothisha bakwaGrade- R, abanye bangene ngokugcwele emnyangweni, ukuze bathole nemihlomulo. 

Uveze nokuthi ngesikhathi uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uNkk Mbali Frazer eqokwa kulesi sikhundla, wathembisa ukuthi kuzoqashwa ngokugcwele othisha abawu-5 000 bakwaGrade R, kodwa kakukenzeki lokho. 

“Kweziye izifundazwe kasikho lesi sililo esikhala ngaso KwaZulu-Natal,” kusho yena.

Baphakamise nokuthi kufanele uhlelo oluvulelekile lokuqashwa kothisha, lunikwe izigungu ezilawula izikole, kanjalo nolokuthengwa kwezincwadi nokudla 

UNkk Frazer uthe bazozibhekisisa izikhalazo bese behlangana nobuholi beSadtu, babunike izimpendulo.

Previous articleTHOLA ILANGA LEMPELASONTO (14 October 2023)
Next articleUsengaluthokozela ucansi yize ususesigabeni se-menopause