Isasasa ngomdlalo wamaciko webhola

728

UBig Zulu uthi lokhu kuzosiza ukulekelela abantu abantulayo

AMACIKO e-hip hop ahlule akamaskandi ngo-5-3 wamaphenathi emdlalweni wawo kanobhutshuzwayo. ISITHOMBE: SITHUNYELWE

MTHOBISI SITHOLE

UQUBULE isasasa nasema-cikweni ezinye izinhlobo zomculo – afuna ukuba yi-ngxenye yawo – umdlalo kanobhutshuzwayo obuphakathi kwaciko e-hip hop nawakamaska-ndi obungoLwesibili ebusuku eSandton, eGoli. 

Lomdlalo unqotshwe ngeze-hip hop ngo-5-3 sekukhahlelwa amaphenathi emuva kokuba umdlalo ubuphele kuwu-2-2. 

Ngalo mdlalo, amaciko athi afisa ukuqongelela ukuze akwazi ukuphonsa itshe esivivaneni kwaba-ntulayo njengoba kubhoke indlala ngenxa yokuphela kwemisebenzi okufike neCovid-19. 

Lokhu kuvezwe nguSiyabonga “Big Zulu” Nene, otshele ILANGA ukuthi bangajabula uma kungenzeka kusondele abaxhasi, ngoba ba-nesifiso sokubuyisela emphakathini. 

Uveze ukuthi nakuba inhloso yabo enkulu yokusungula lo mdlalo bekuwukuthi kwakhiwe ubu-mbano, kodwa sekuqhamuke nalo mbono wokusiza abaxakekile. 

Uthi ukuthakaselwa kakhulu ko-mdlalo wabo, sekwenze ukuba ba-cabange ukusondeza namaciko eminye imikhakha. 

“Lo mdlalo siwuhlanganise isi-gubhukane noKhuzani (Mpungose). Empeleni benginenkinga yokuthi u-brentwood wami ubungasangili-ngani ngenxa yomkhaba, nganquma ukuyodlala ibhola kanti uKhuzani uzongibona ezinkundleni zo-kuxhumana ngiveze izithombe zami, ngilungiselela ukuyojima enkundleni, wangiphonsela inselelo, wathi naye uyajima nezinye izi-nsizwa ePretoria, uyafuna sidlale ngolunye usuku. 

“Sihlanganile-ke eThekwini kwe-linye lamahhotela saxoxa ubuso nobuso, saqhamuka necebo loku-thi le nto masiyenze kube ngeyamaciko ngokwehlukana kwemikha-kha ukuze sakhe ubunye,” kusho uBig Zulu. 

Uthi unethemba lokuthi uku-hlangana kwabo kuzobasiza esi-khathini esizayo nakwezinye izi-ngqinamba ababhekana nazo endimeni yezobumnandi. 

Utshele ILANGA ukuthi umdlalo uzoqhubeka ngoba amaciko e-gospel, ama-piano nawe-kwaito, afuna ukungena. 

“Abafowethu bakhombise utha-ndo kakhulu, bawemukela ngeza-ndla ezimhlophe umbono ebengi-qhamuka nawo kanti nakumasika-ndi bakhombise ukweseka kakhulu, saba munye ngaphandle kwezihibe. 

“Isifiso sami esikhulu wukuthi le nto ingabi ngami noKhuzani, ko-dwa kumele ivuleleke, bangene bonke omasikandi abafisayo,” ku-sho uBig Zulu. 

Imizamo yokuthola uKhuzani iphunzile. Omaskandi bebebo-phele uJaivazimnike, uQhosha, uNjoko, uNtencane, iNkosi Yama-gcokama, uNgelo V nabanye kanti i-hip hop ibigadla ngo-AKA, Kwe-sta, uSho Madjozi, uDonald, uReneilwe Letsholonyane, uKid X, uSjava, uRicky Rick nabanye. 

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleIPirates enkingeni yokulimala kwabadlaliIPirates enkingeni yokulimala kwabadlali
Next article“Kwakungeke kusize ngalutho ukwesula”