Isethembiso sowe-IFP ngomlando kaShenge

761

NONHLAKANIPHO SHINGA

NONHLAKANIPHO SHINGA

UMENGAMELI we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa (osesithombeni neNkosi Mangosuthu Buthelezi), uthi bazemukele ngokudabuka izindaba zokukhothama komsunguli
waleli qembu, uMntwana
waKwaPhindangene, iNkosi uMangosuthu Buthelezi, ngoMgqibelo ekuseni. 

“Siyakhala siyi-IFP nanjengesizwe saKwaZulu ngokudlula emhlabeni komsunguli waleli qembu, obambe iqhaza elikhulu ekuletheni ukuthula kulesi sifundazwe,” kusho uHlabisa.

Uthe bayakuqonda ukuthi kubuhlungu kangakanani emndenini wakwaButhelezi
nasezihlotsheni ukwemukela lesi simo, wathi bakhalisana nabo ngalesi sikhathi esinzima. 

“Sizobambisana nomndeni wakwaButhelezi ekwenzeni amalungiselelo omngcwabo nasekuqinisekiseni ukuthi
umlando omuhle woMntwana waKwaPhindangene sisebenzela phezulu kwawo njengeqembu, ukuqhubeka nokusebenzela abantu baseNingimu Afrika. 

“Egameni le IFP, ngidlulisa ukukhalisana neSilo uMisuzulu kaZwelithini neNdlunkulu kaZulu ngokulahlekelwa ngumholi osebenzele isizwe isikhathi eside. 

“Kuningi akwenzile uShenge ukusebenzela isiZwe saKwaZulu, ukuqinisekisa ukuthi ubukhosi baKwaZulu buyahlonishwa futhi bunikwa inhlonipho ebufanele,” kusho uMnu Hlabisa.

Ukhalisane nesizwe sakwaButhelezi ngokulahlekelwa yinkosi yaso esihole iminyaka engaphezulu kwewu-70. 

“Baningi abalahlekelwe ngokudlula koMntwana waKwaPhindangene, ikakhulukazi labo abebesondelene naye
nabebengaphansi kobuholi bakhe. 

“Baningi abebebukela kuyena,” kusho yena.

UHlabisa ungomunye wabaholi abebesondelene kakhulu noShenge njengoba nangesikhathi kumele kubekwe ozohola i-IFP, uMntwana wazikhombela yena, wathi usewabonile amagalelo akhe futhi akekho omunye umholi ambonayo ngaphandle kwakhe. 

“Noma sikhala, kodwa siyi-IFP siyabonga kakhulu ngobuholi boMntwana ngeminyaka abenayo nathi. 

“Sifunde okuningi kuyena njengomholi, okwenza ukubonga kwethu kungeneli. 

“INkatha yeNkululeko (i-IFP) ikwethulela isingqoko Mntwana waKwaPhindangene. 

“Sengathi ungalala uphumule,” kusho yena.

Previous articleKuvuleke imbono ebandleni ngoShenge
Next articleIchazwe njengesipho esivela kuMdali iNkosi uButhelezi