Isicelo senkosi kubefundisi ngamakhosi neNdlunkulu kaZulu

625

PHUMLANI GAMA
noBHEKI NDLOVANA

ICELE abefundisi ukuba bakhulekele amakhosi ukuze akwazi ukungena eNdlunkulu kaZulu iNkosi yaseMahlayizeni, eNkandla, uBonginkosi Biyela (esesithombeni). 

   Inkosi beyethula inkulumo egameni lamakhosi enkonzweni yokuvalelisa iNkosi Mangosuthu Buthelezi, uMntwana waKwaPhindangene, ebingundunankulu kaZulu nomsunguli we-IFP. 

iNkosi yakwaBiyela ikhulume ngemisebenzi kaShenge, maqede yenza isicelo esibhekise kubefundisi. 

Itshele izethameli ukuthi yona yaqala ukuqhwakela kwesobukhosi ngo-1978, zingakaqali ukwakhiwa izinkantolo zamakhosi. 

“Kuningi umuntu abengakusho. Siduduza iSilo sethu ngokukhothama koMntwana waKwaPhindangene. Siyacela abasendlunkulu ukuba basikhulekele eSilweni esibusayo ukuze sikwazi ukungena, senze umsebenzi. 

“Indlunkulu mayisondelane, kuphele ukwahlukana okukhona ukuze kuzoba lula ukuba nathi singene. NeSilo esisanda kwebuza (iNgonyama uZwelithini kaNyangayezizwe), sasishiya nomyalezo wokuba sihlangane. Siyabonga kubantwana bakaShenge ngeqhaza abalibambile kuyise, ngoba kwathi noma eseshiywe yinkosikazi yakhe emhlabeni, kwangabonakala ukuthi useyedwa. 

“Siyacela abefundisi ukuba bakhulekele amakhosi ukuze ezokwazi ukungena endlunkulu, enze umsebenzi njengoba kuli-ndelekile kuwona,” kunxusa iNkosi Biyela.

Ngakolunye uhlangothi, indodana yoMntwana waKwaPhindangene, uZuzifa Buthelezi, itshele izethameli zenkonzo ukuthi uyise uhambe emhlabeni esenokukhathazeka ngokwenzeka endlunkulu kaZulu. 

“Okunye ahambe inhliziyo yakhe ingakhululekanga ngakho, wukubuyisana phakathi kweqembu lakhe ne-ANC. Siwumndeni sithobeke kakhulu ngamazwi enduduzo ebesilokhu siwathola ezinhlakeni ezahlukene, kusukela ngosuku okuhambe ngalo ubaba,” kusho uButhelezi.

Okhulume egameni leNdlunkulu kaZulu, uMntwana uPhilemon, waKwaFihlinqindi, uthe: “Ngikhalela isizwe sonke seLembe (iSilo uShaka) – siwelwe yinsika yobukhosi. Lo mholi ubenenhlonipho. 

“Ubulwele ubukhosi kwaze kwafika usuku ahambe ngalo emhlabeni. Ubeyiqhawe, efuze uyisemkhulu, uDlothovu.” 

Unxuse iNdlunkulu kaZulu ukuba ihlangane. Kuyinto eyaziwayo ukuthi kunoqhekeko olukhona endlunkulu mayelana nombango wesihlalo sobukhosi okuhleli kuso iSilo uMisuzulu kaZwelithini. 

“Ngikhalela amakhosi awashiyile. Amakhosi ngicela ayibambe lapho eshiywe khona nguMntwana. Ngicela abambisane nendlunkulu, engamile kahle ngokubumbana. Sicela (indlunkulu) ibuyele ndawonye, ihlangane namakhosi kuphathwe izwe elanikezwa uZulu nguNkulunkulu. Yizwe lamaZulu leli,” kusho uMntwana waKwaFihlinqindi. 

Ugcizelele ukuthi uShenge ubenenhlonipho nothando, ewahlonipha amakhosi nohulumeni.

phumlani@ilanganews.co.za

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleKusolwa umbango wezidakamizwa ngokubulawa kwabawu-5
Next articleUsizi emndenini kunyamalala ingane (8) ibuya esikoleni