Isililo “ngokugamfulwa” kwesabelo sezemfundo 

206

MTHOBISI SITHOLE

KUSHAQISE izinhlaka zezepolitiki kwezemfundo ukucozulwa kwesabelomali sengqalasizinda eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal.  Ngesonto eledlule, uNgqongqoshe wezeMali KwaZulu-Natal, uNkk Peggy Nkonyeni (osesithombeni) utshele amalu-ngu esishayamthetho – ethula isabelomali esibuyekeziwe – ukuthi kwezemfundo kuzoncishiswa isabelo ngo-R296.4 million, okuyimali ethathwe ezinhlelweni zengqalasizinda yezikole. 

Uthe – ngokomyalelo kahulumeni kuzwelo-nke – uNgqongqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana wathi kufanele kwehliswe ukusetshenziswa kwemali kahulumeni ngoba incane eqoqiwe ekubeni sikhulu kakhulu isabelomali samaholo ezisebenzi zikahulumeni. Uveze ukuthi iKwaZulu-Natal izophucwa u-R1.3 million. EMnyangweni wezeMpilo kuzothathwa u-R90 million emalini yokuvuselelwa kwezakhiwo. 

UNkk Nkonyeni utshele amalungu ukuthi yonke iminyango kufanele ibuyekeze indlela esebenzisa ngayo imali. Ukuncishiswa kwemali eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal, kuzokhinyabeza izinto okubalwa kuzo ukwakhiwa kwezikole ezintsha, wukulungiswa kwezimoshekile, ukubiywa nokwakhiwa kwezindlu zangesese ezisesimeni esihle, wukuthengwa kwamagumbi angomahambanendlwana -okubambisa ezikoleni ezipheshukelwa yizikole. 

UNkk Thembeni Madlopha-Mthethwa osekomidini lezemfundo esishayamthetho ngaphansi kwe-IFP, utshele leli phephandaba ukuthi bakufanisa nobude-dengu kuhulumeni ukunciphisa imali yengqalasizinda. 

“Sidumele ngempela ngokwenziwa wuhulumeni kazwelonke nomgcinimafa. Ezinkingeni ezinkulu kangaka ezibhekene nezemfundo!” kusho uNkk Thembeni. 

UDkt Imran Keeka weDA, uthe basama-ngele ngesinqumo sokuncishiswa kwale mali. 

UNkk Nkonyeni uthe kwengezwe u-R3.8 billion – ngokusho komgcinimafa kuzwelonke – ozotholwa ngowezemfundo nowezempilo ukubhekana namaholo ezisebenzi. Uthe empeleni kudingeka u-R5.4 billion wokuhlangabezana namaholo ezisebenzi. Abezemfundo bathole u-R2.3 billion, ezempilo zithathe u-R1.5 billion.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleImizimba yasehlobo yinto yentsha 
Next articleUhulumeni waKwaZulu-Natal no-R20 million wokweseka iSilo ecaleni