Isililo ngokuxathuka kweTheku

356
KUBOLILE kwezinye izingxenye zeTheku okuvimbanise kuzo iphunga lomshobingo. ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

BHEKI NDLOVANA
SIKHULU isililo kubantu abasebenzela ezindaweni ezahlukene zedolo-bha iTheku ngenxa yokuxakwa yiphunga lomshobingo elibaxo-shela amakhasimende, njengoba abanye abahamba kuleli dolobha bewuhloma noma yikuphi. ILANGA liyibonile le nkiyankiya ngesikhathi likhuluma nabantu abehlukene abasebenzela kuleli dolobha. Ukubala izindawo eziboliswe wumshobingo edolobheni; yisekhoneni lomgwaqo uJulius Nyerere (Warwick Avenue) no-University Avenue, yiseduze nesakhiwo esidala lapho kwakuyindawo yamaambulensi khona, u University Avenue, yisemahhovisi aseposini elikhulu ngasemgwaqweni uMonty Naicker (Pine Street) nangaphesheya kweCity Hall emgwaqweni uDr Pixley KaSeme (West Street).


Enye indawo esinephunga elibi lomshobingo kodwa ebingenayo le nkinga phambilini, yingaphansi kwebhilidi elikhulu iBelmont, eliseBeach Front, okuyindawo egcwala kakhulu izivakashi. Nakuba ikhona imithetho kamasipala (by-laws) elawula ukuziphatha kwabantu ezindaweni zomphakathi, eyabhalwa yithimba labameli okuhlanganisa kulona nabenkampani iShepstone & Wylie Attorneys, eyaqala ukusebenza ngoNdasa (March) 2016, kodwa kubonakala sengathi kayisetshenziswa. Ngokwaleyo mithetho, umuntu otholakala enza okuphambene, angakhokhiswa inhlawulo engeqile ku-R40 000 noma aboshwe iminyaka engeqile kwemibili. Abantu abasebenzela kulezi zindawo abakhulume neLANGA bayakhala ngephunga lomshobi-ngo, banxusa umasipala ukuba usisukumele lesi simo.


UMnu Thanda Danisa osembonini yamatekisi, osebenzela erenki iMNR, eMlazi, esemakethe, uthi isimo sokungcola kweTheku sibi futhi siyakhathaza. Uthi eminyakeni edlule wayeboshwa umuntu owayetholakala enza okuphambene nemithetho kamasipala. “ITheku yindawo esasiyithanda. ITheku ngikhule lingenjena, kuyangithusa lokhu esengikubona manje. Sikhula, beliyindawo ebinakekelwa. Kudala, ububoshwa lapha ngisho ulahla ikhasi likabhanana noma iphepha. Kwakwaziwa ukuthi yindawo ehlanzekile,” kusho uMnu Danisa. Ngokubuka kwakhe indaba yonakale sekungena uhulumeni wentando yeningi. “Kangiqondile ukupolitika, kodwa iqiniso lihle nje, sikhula kusaphethe abelungu lapha eThekwini, bekungenje.


Ubunokwesaba uma uphethe into ezongcolisa umgwaqo. Isimo sishintshe uma sekuqhamuka thina ndlu emnyama sase sithi siqhoqhobele (izintambo zombuso), kasibange sisashintshake (isimo) kusukela lapho,” esho. Unxusa umasipala ukusisukumela lesi simo ukuze nabantu bakwamanye amazwe uma befika, bathole ukuthi iTheku yindawo ethokozisayo futhi ehlanzekile. “Siyamcela nomphathi walo iTheku, imeya (Mnu Mxolisi Kaunda) alekelele. Mabasisize ngendaba yenhlanzeko,” esho. Okuqaphelekayo wukuthi ngabantu besilisa abachama ezindaweni ezingafanele. Ngesikhathi ILANGA likhuluma noMnu Danisa, liqaphele abanye abalisa abebefike bancike ngesigxobo selambu likagesi, bachame. Umlisa onebhizinisi lokugunda izinwele elisekhoneni lomgwaqo uJulius Nyerere no-University Avenue khona emakethe, ocele ukungadalulwa igama, uthi baxakekile ngephunga lomshobingo.


Uthi kuyenzeka kufike umuntu ethi uzogunda, adikile ahambe ngoba ecasulwa yiphunga elibi. Uthe leli phunga liyabahlukumeza. Ufisa umasipala ulekelele. Omunye futhi umlisa oziphilisa ngokuwasha amatekisi, osebenzela ngaseChesterville Rank, eduze nesakhiwo esasiyindawo yama-ambulensi kahulumeni, uthi kunzima ukusebenzela kule ndawo ngenxa yokubola kwayo. Uthi inkinga yaqala emuva kokuthutha kwabama-ambulensi, kwasala kwazingenela abantu abahlala emgwaqweni. Eduze nale ndawo kugcwele imfucuza namanzi angcolile, kuvimbanise nephunga lomchamo elesabekayo. Kuyenzeka ufice abesilisa bechamela izindonga nabesifazane bequlusile beshobinga esidlangaleni. NgoMbasa (April) nonyaka, isikhulu esiphezulu seDurban Chamber of Commerce and Industry, uNkk Palesa Phili, sike sakhononda ngendaba yenhlanzeko jikelele edolobheni.


UNkk Phili owayekhuluma emcimbini wokwethulwa kombiko wonyaka wedolobha kosomabhizinisi, wathi isimo senhlanzeko eThekwini sishayisa ngamahloni, sikhinyabeza nemboni yezokuvakasha. Okhulumela uMasipala weTheku, uMnu Msawakhe Mayisela, uthe bewumasipala kabaphiki ukuthi izigameko lapho abantu bechama isinoma kanjani ziyenzeka, wathi bazama konke okusemandleni ukulwa nazo. “Ukuchama noma yikanjani edolobheni akuhambisani nemitheshwana kamasipala ebizwa phecelezi ngokuthi amabylaws. Akukho emthethweni futhi uma amaphoyisa angake akuthole wenze njalo ungahle uthole usubhekana nengalo yomthetho. Siwumasipala senza izaba zokuthi sandise namathoyilethi omphakathi, kodwa kubuhlungu ukuthi ngesinye isikhathi abantu basuke bewabona kodwa bzikhulule noma yikanjani. “Kubi lokho ngoba ekugcineni kwenza idolobha lingabukeki kahle okanye ungakuthakaseli ukuhamba kulona ngenxa yephu-nga elibangwa wumshobingo,” kusho uMnu Mayisela. Unxuse abezindaba ukuba nabo bawulekelele umasipala emkhankasweni wokufundisa abantu ukugcina idolobha lihlanzekile ukuze lizokuheha abatshalimali, kwakheke namathuba emisebenzi.

Previous articleSEBEJAHE UKUQULWA KWECALA LIKA”MAMA WEBHANTSHI
Next articleUvikela ohlinzele iPirates ezibini