Isililongokuminzakwabafundi ababili

297

Badlule olwandle bebuya ukuyothamela uhlelo lwabafundi obeluseDUT

UZAMA Masoka no-Asanda Cele abano-17, baseSizathina Secondary, KwaQiko, eMkhomazi, abaminze olwandle.

NONHLAKANIPHO SHINGA
KUNZIMA nokuthi bakhulume abazali bentombazanyana ebifunda uGrade 12 eSizathinaSecondary, eMkhomazi, eminze nomunye umfundi olwandle, eManzimtoti, ngoLwesine. Bebehambele uhlelo lokufundiswa ngemikhakha eyahlukene abangakhetha kuyona esikhungweni semfundo ephakeme, i-DUT. Lolu hambo luphele kabi ngokufa kuka Zama Masoka (17) no Asanda Cele (17). Ngokuthola kweLANGA, laba bafundi bebeyingxenye yabafundi bakamatikuletsheni abebehambele uhlelo obelwenziwe yilesi sikhungo ngoLwesine nangoLwesihlanu. Bebeyocotshelelwa ngolwazi ngemikhakha eyahlukene njengoba sebezoqala ukufaka izicelo ezikhungweni zemfundo ephakeme.


NgoLwesine, kuvela ukuthi abafundi bakulesi sikole badlule eManzimtotibeyothenga ukudla, okuyilapho kuphambana khona imibiko yokuthi bagcine kanjani olwandle bebhukuda njengoba kunemibiko yokuthi izingane ziziyele zona olwandle. ILANGA likhulume noNkz Nosipho asoka, ongudadewabo kaZamaMasoka, othi njengoba bengakachazeleki nje ukuthi kwenzekeni, bayafisa ukuthi yonke imibuzo abanayo iphenduleke. “Sithole ucingo kumngane kadadewethu abafunda naye, esitshela ukuthi sebeminzile olwandle kodwa sebekhishiwe futhi bake baphaphama. Bekuyizikhathi zasemini. “Ngemuva kwehora, kungene ucingo lubiza abazali ukuthi mabaphuthume endaweni yesigameko.
“Ngokusho kwabanye abafundi, bacelile ukuthi kuyobhukudwa kodwa sizwe sekuthiwa othisha bathi abafundi banyenya, bayobhukuda.


“Lona wakithi ngiyakhumbula esehamba ekuseni, wathi uzoyiphatha into yokubhukuda uma kuwukuthi othisha bayazivumela izingane ziyongcebeleka olwandle. “Siyamangala-ke manje uma sesithola imibiko yokuthi babengacelile ukubhukuda,” kusho yena. Uthi nangesikhathi umndeniufika, udadewabo ubegqoke izingubo zokubhukuda. Leli phephandaba liphinde lathola ngemithombo yalo ukuthi lapho babebhukuda khona, babengekho ababegadile ngoba yindawo okungavumelekile ukuthi kubhukudwe kuyona, okwenza kwathatha isikhathi ukufika kwababezobatakula. ILANGA likhulume nomunye umfundi obekhona ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko, othe bacelile kothisha ukuyobhukuda babavumela, kodwa akazi naye ukuthi yini holele ekutheni uZama no-Asanda bamuke.


“Bake basithela bangabonakala isikhashana kwaze kwabizwa laba abatakulayo. Bathe uma sebebakhiphile, bazama ukubalekelela, bathi ukuphaphama kancane, kodwa bagcine beshonile. “Sesibuyela emakhaya emotweni bekungekho ngisho okwazi ukukhuluma,” kusho lo mfundi. Umndeni kaZama uthi ubengumfundi ohlakaniphile, ushone ngosuku lokuzalwa kukanina. “Ubethi uma eqeda isikole, ufuna
ukufundela ukuba ngumhlengikazi noma ubuthishela. Ushiye inganeenonyaka nezinyanga eziyisihlanu. Abazali bebenethemba elikhulu
ngaye njengoba ebengumntwana ohlakaniphile,” kusho udadewabo. Imizamo yokuxhumana nomndeni ka-Asanda, kayiphumelelanga ngoba kuthiwa indawo abakhe kuyona kazingeni izingcingo.


Okhulumela amaphoyisa, uCol Robert Netshuinda, uthe likhona idokodo elivuliwe, kuyaphenywa ngesigameko. Okhulumela uMnyango wezeMfundo kwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe bazisiwe ngalesi sigameko, kodwa ngoba sekuze kwaphuma nemiphefumulo, balindele ukuthola umbiko ophuma kusona isikole ngokwenzekile. “Sikhalisana nemindeni eshonelwe ngabantwana. “Okwamanje silinde umbiko ozosichazela ukuthi kwenzekeni, esinethemba ukuthi nathi uma siwuthatha, siwuyisa emindenini, kuzophenduleka imibuzo engaba nayo,” kusho uMahlambi. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleBagxumeke “imijondolo”phambi kwesiqiwu
Next articleUfuna kubuye ilobolo”ojolelwe” yingoduso