ISilo nenselelo ezinsizweni ngoMkhosi woMhlanga

641

PHUMLANI GAMA

ZIPHONSELWE inselelo yiSilo uMisuzulu  mayelana nokuhambela imicimbi yoMkhosi woMhlanga izinsizwa, ukuze zizohlomula ngeziyalo, njengoba kwenziwa kwabesifazane. 

INgonyama yamaZulu isho lokhu emcimbini woMkhosi
woMhlanga obusesiGodlweni
saseMachobeni, eNgwavuma, ngoMgqibelo. 

Sethula inkulumo yosuku iSilo, sithe: 

“Lapha sakha amakhosikazi akusasa, ngikhuthaza izinsizwa ukuba zihambele lo mkhosi ukuze zizobona omakoti bazo bakusasa besina. 

“Kuyisibusiso nokuthi zonke izigodlo zaseNdlunkulu (kaZulu) zinabefundisi bazo. Sikholwa wukuthi konke esikwenzayo kufanele kubikwe kuNkulunkulu
nakubanikazi bayo yonke
imicimbi, okuyizidalwa. 

“Thina saziwa ngokuba yisizwe esihloniphayo. Izinsizwa esinazo kulesi sizwe yibutho. 

“Kufanele-ke ibutho lihlanganyele nathi ukuze lizofundiswa ngendlela yokuziphatha. 

“Njengenjwayelo, ngeke ngigxile ezinkulumweni, ngiyaye ngikhuthaze ukuba kudedelwe izintombi zisine ngoba uma unyawo lwazo lushaya emhlabathini, kuthinteka nabanikazi bawo abangasekho,” kusho iSilo.

Ethula inkulumo yokwemukela izihambeli, uMnu Solomon Mkhombo ongusomlomo kuMasipala wesiFunda uMkhanyakude, uthe likhulu iqhaza lalo mkhosi ekwakheni ikusasa lezimbali zesizwe. 

Phakathi kwbaholi abebekhona kulo mcimbi, kubalwa uDkt Ntuthuko Mahlaba ongungqongqoshe wezeMidlalo, ubuCiko namaSiko KwaZulu-Natal neNkosi uSifiso Shinga, engusihlalo wendlu yabaholi bomdabu esifundazweni. 

Previous articleKuhlonishwe omama besizwe namakhosi esifazane
Next articleUbesephonse ithawula onqobe kowoKhozi FM