Isilo sibona impi ebhekiswe kuZulu

1033
Sikhale ngabalwa nobukhosi ukuze kuqedwe ulimi namasiko

KNOWLEDGE SIMELANE

LUVUKE lubelethe enye ingebhe kumaZulu udaba lomhlaba ongaphansi kweNgo-nyama Trust, okuyinto egqame embizweni ye-Silo samaZulu, uZwelithini ka-Bhekuzulu ebisoNdini ngeledlule. lapha oNgangezwe Lakhe ukhale ngomkhankaso wokulwa 

nobukhosi ukuze kuqedwe ulimi namasiko amaZulu.

 Le mbizo ibihambisana noku-  khumbula isigameko sokushiswa kwesigodlo seSilo uCetshwayo oNdini. Sashiswa ngesikhathi se-mpi kaZulu namaNgisi ayeholwa nguLord Frederick Chelmsford ngo-1879 – okwenzeka eminyakeni ewu-140 edlule. Iqale ngoMsombuluko yaze yaphela ngoLwesihlanu.

 INkosi Mangosuthu Buthelezi engundunankulu kaZulu, ikhale ngokuthi yize uMengameli Cyril Ramaphosa wayethembise ukuthi umhlaba ongaphansi kweNgonya-ma Trust ngeke uthinteke uma ku-buyiswa umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, kodwa kunaba-ntu abaphezu kwemizamo yokuwu-hlwitha. 

NgoLwesine ePrince Mangosu-thu Regional Stadium, lapho uZu-lu ububulala khona inyoka, iSilo neNkosi Buthelezi bakhanyisele isizwe ngokwenzeka oNdini ngesi-khathi amaNgisi eshisa isigodlo seSilo uCetshwayo mhla ka-4 ku-Ntulikazi (July) ngoba eziphindiselela ngokunqotshwa kwawo eMpini yaseSandlwana mhla ka-22 kuMasingana (January). 

INkosi Buthelezi ithe endulo isi-Zwe samaZulu sasibhekene nezi-nselelo zezibhamu kepha namuhla sibhekene nesimo somnotho esi-ntengantengayo nokungabikhona kobulungiswa emphakathini. 

“Njengoba sikulesi sikhumbuzo nje, sihlanganisa ndawonye ukugubha ulimi lwethu, isikompilo, umculo nobuchwepheshe obakha-yo ngoba sisiqonda isidingo sokuqinisa umoya wenhliziyo yesizwe sakithi. Abantu bakithi banokugula, ubunzima bokusimama kwama-ndla omnotho kuyasilimaza,” kusho iNkosi Buthelezi. 

INgonyama kule mbizo izwakalise ukukhathazeka kwayo ngezimo eziningi ngesizwe sayo. Ithi ngesikhathi sikakhokho wayo, iSi-lo uCetshwayo, kwakunezinselelo kuhlaselwa isizwe, abamhlophe befuna ukuthatha umhlaba wamaZulu, sithi namanje kusenjalo, abafo baphume umkhankaso wo-kulwa nobukhosi ukuqeda ulimi, namasiko esizwe samaZulu. 

Sinxuse amaZulu ukuba asuku-me avikele lezi zinto ezingamagugu kuwona. Sibonge iNkosi Buthe-lezi ngokuba wumbele esincele kuwo nangosizo analo ngamasiko nokwakhiwa kwesizwe, kusukela kusaphila uyise. 

Sithe sizizwa sithokomele uma eseduze kwaso sabe sesinxusa bo-nke abantwana basendlunkulu ukuba basifukamele kwenziwe umsebenzi wesizwe, bangahambeli kude okwelanga lasebusika.

Nazi ezinye izinto iSilo esikhala ngazo:-

∗ Ukungabambisani kwabantwana basendlunkulu naso, kusetshe-nzwe;

∗ Kukhona abantwana abangafuni ukusebenza, abazinikele ezinkambeni zikaFaro;

∗ Ukwanda kwamavila afuna ukuphiwa;

∗ Abagaqele umhlaba 

wamaZulu;

∗ Ukushiswa kwamaloli avela emazweni angaphandle nemibhi-kisho enodlame;

∗ Ukusetshenziswa budedengu kwemali yesibonelelo sikahulume-ni enikwa abantwana;

∗ Ukungcola kwezindawo kuba-lwa amadolobha nasemakhaya;

∗ Ukungathuthukiswa kwezolimo emiphakathini;

∗ Ukudlanga kobugebengu;

∗ Abantu abahweba ngamakho-nteyina oNdini, okuthiwa badayi-sela abantu ukudla okubolile.

Ngaphandle kwezinkulumo ze-Nkosi Buthelezi neSilo, ngosuku lokusombuluka kwembizo, okuwu-Msombuluko, kuqalwe ngezifundo  nokubonisana mayelana nokuse-tshenziswa kolimi namasiko esizwe samaZulu, ziholwa ngabaqo-kwe yiSilo, okunguSolwazi Jabulani Maphalala noSolwazi Mbuzeni Mathenjwa. 

NgoLwesibili lezi zinjulabucho-pho zihlangane namakhosi nezi-nduna kucotshelelwana ngolwazi. Kuvele ukuthi isiZulu sifa ezikole-ni, kuqhakanjiswa izilimi zaba-mhlophe. 

USolwazi Maphalala uthe nanxa befisa ukwenza umsebenzi ngale nkinga, kodwa zifike ziyime emthumeni uma sekumele kuxha-swe ngemali, uhulumeni uvele uphathwe yinkwantshu. 

Amakhosi anxuse ukuba kuvu-lwe isikole esizowaqeqesha ekuphatheni izizwe zawo, kuso kufu-ndiswe ngawo wonke amasiko 

esintu. 

Ube muhle umviliyelo wama-phoyisa ngoLwesihlanu, akhombi-se bonke ubuchwepheshe bale mi-hla nezikhali zesimanje ukulwa nobugebengu. 

Akhuthaze intsha ukuba ijoyine umbutho uma inalezi zinto ezila-ndelayo:

• Umatikuletsheni;

• Izincwadi zokushayela;

• Ingabi namacala;

• Ukuba yizakhamizi zaleli zwe;

• Iminyaka esukela ku-18-30 

ubudala;

• Ukungabi nemidwebo 

emzimbeni (tattoo).

knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Previous articleUvalo emndenini wetshitshi elisatshiswa ngokudlwengulwa
Next articleUkhala ezimathonsi “oqolwa” nguKhuzani