Isimemezelo esimqoka ngoMkhosi waseSandlwana

261

JOHN HLONGWA

INTAKA ibekelwe amazolo emcimbini waminyaka yonke woMkhosi waseSandlwana ohlelelwe ukuba ngoMgqibelo womhla ka-27 kuMasingana (January) eNquthu.

Kulo mkhosi kusuke kuviliyelwa, kukhonjiswa izethameli ukuthi yayibambene kanjani impi eyayiphakathi kwamaZulu namaNgisi. AmaZulu ayavunula aphathe okusamkhonto – okuwuphawu anqoba ngalo – kuthi amaNgisi avunule ngezingubo ezibomvu nezigqoko ezimhlophe – aphathe izinhlokohlela zezibhamu, bese betholana phezulu.

Kuzobe kungokokuqala ukuba lo mcimbi wenziwa engasekho uNdunankulu kaZulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi. UButhelezi uyaziwa ngegalelo lakhe emikhosini efuze lo njengoba ubengaphuthi kuwona. Kulindeleke ukuba kwenzeke okwehlukile kulo nyaka njengoba iSilo uMisuzulu kaZwelithini sikhiphe umyalelo wokuba kubuthwe intsha esencane, izofundiswa indlela yokuphila njengoba isiZulu sithi libunjwa liseva.

Lokhu kwethulwe ngabantwana baseNdlunkulu ngesikhathi benomhlangano nomasipala wesifunda uMzinyathi – okuyiwo ozokube ungosokhaya bomcimbi. AbaNtwana uSimphiwe noVananda, bathi leli butho lizokhuliswa, liphinde lifundiswe indlela yokuphila, bese lingena ebuthweni leSilo elikhulile. Lokhu kusho ukuthi iSandlwana sangalo nyaka sizohloba nangaleli butho elincane.
“ISilo sikhathazekile ngabafana abawuvanzi, abasukela eminyakeni ewu-12 kuya kwewu-13, abangazi lutho ngesintu njengoba iningi labo likhuliswa ngonina ngabodwana okuthi noma bephuma endleleni angabi khona owesilisa ozobaqondisa, abafake endleleni. Ebuthweni sikholwa wukuthi bazofundiseka, bakhuliseke ngendlela efanele,” kubeka uMntwana uSimphiwe.
Imeya yaseMzinyathi uMfu Petros Ngubane, ithi bakujabulele kakhulu ukufika kwabeSilo kulo masipala bezokwethula izindaba ezimnandi eziqhamuka kwiNdlulamithi.

“Siyaziqhenya kakhulu ngokuba nale ndawo yaseSandlwana futhi siyafisa uhulumeni ayithuthukise ize ibe sesigabeni seWorld Heritage Site. Kulo nyaka besifisa kube nomkhuleko kuyona ngaphambi komkhosi omkhulu njengoba ngonyaka odlule sahlangana endaweni eseceleni kwakhona, iShiyane. Siyaqinisekisa ukuthi sizoqhubeka nalo mkhosi oyifagugu kithi njengoba kwaqopheka umlando omkhulu uZulu enqoba ngeklwa abantu ababephethe izibhamu,” esho.
UMntwana uSimphiwe – ophinde abengumxhumanisi weNdlunkulu noHulumeni waKwaZulu-Natal – utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi impela amabombo abheke eNquthu entabeni iSandlwana.
“Simema uZulu wonkana ukuba semcimbini sizobungaza ukunqoba kokhokho bethu. ISilo simeme nebutho elincane ukuba libe yingxenye yomcimbi noma ngabe kalinayo imvunulo nezinduku eziphelele kakunankinga, mabafike. Lo mkhosi ngowethu sonke akekho ongathi wayengekho umuntu wakubo kule mpi, sonke sasimelelekile,” ephetha.

ISilo ngoMgqibelo (owedlule) besivakashele entabeni iKhenana lapho besiyokhonza neNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ehola uhlangothi lwaseBuhleni.

Previous articleUbalisa ‘ngebhanoyi’ eliphahlazeke no-R277 000 abewutshalile
Next articleAmadoda amaningi ayalingeka ngocansi