Isimemezelo ngehlambo leSilo uZwelithini kaBhekuzulu

335

Isimemezelo esimqoka ngehlambo le-Ngonyama uZwelithini kaBhekuzulu, esikhishwa nguMntwana uMangosuthu Buthelezi ongundunankulu weNgonyama noZulu, ngokuthunywa yiNkosi yoHlanga, iNgonyama kaZulu, uMisuzulu. NGITHUNYWA yiNgonyama ka-Zulu (iSilo uMisuzulu kaZwelithini) ukukhipha isaziso sokuthi ngoMgqibelo, mhla ka-25 kuNhlangulana (June), izoya enqineni ukuba ikwazi ukukhipha izikhali zeSilo uZwelithini kaBhekuzulu (esesakhothama), esisizalayo.


Ngakusasa mhla ka-26 kuNhlangulana kuyobe sekuwusuku lwehlambo leSilo esikhothemeyo eSigodlweni KwaKhangelamankengane. Akubhekekile ukuba isizwe seSilo sibekhona ngosuku lwenqina sibhekwe ngolwehlambo. Nezintatheli zibhekwe ngalo olwehlambo. Enqineni iSilo (uMisuzulu) siyophelekezelwa yilabo abaseduzane njengezifunda eziseduzane, zaKwaNongoma naseMahlabathini. Lolu kakusilo usuku lukakhukhulelangoqo njengolwehlambo, lapho isizwe sikhululekile ukubakhona KwaKhangelamankengane. Ngamanye amagama, enqineni yeSilo ngabomndeni abaphambili, kabubhekiwe ubukhona bamabutho, ngaphandle kwebutho nje elilodwa eliphelekezela iSilo. Inqina izoba sesiqiwini, kayidingi abantu abaningi.


Ngithunywe ukuba ngicacise ukuthi lezi zimemezelo ezithunyelwe kumengameli wezwe (uMnu Cyril Ramaphosa) ngencwadi nguMntwana waseKhwezi, uMntwana uMbonisi kaBhekuzulu zabuye zamenyezelwa nguye futhi umntwana nesinye esikhishwe nguMntwana uMxolisi kaBhekuzulu, bethi kunemisebenzi yokuhlambulula zonke izigodlo zeSilo (uZwelithini), kaziveli eSilweni esisesihlalweni naseNdlunkulu kaZulu. Le nto abayishoyo kayizange yenzeke nasekukhothameni kwamakhosi onke kaZulu ayisishiyagalombili, kusukela eLembeni (iSilo uShaka), kuze kufike eNgonyameni uBhekuzulu kaSolomon.


Akukaze kugezwe ngisho nesisodwa isigodlo. Ihlambo leSilo libalinye kuphela, okuyileli eselimenyezelwa manje ngalesi simemezelo yiSilo uMisuzulu inkosana nendlalifa yeSilo uZwelithini. Sonke sisibonile isimemezelo sokugcina sikaMengameli Ramaphosa ukuthi ngokulayela komthetho ophethe amakhosi omdabu ohlanga (kings) nesiZwe samaKhoisana, sithi iNgonyama kaZulu esesihlalweni yiNgonyama uMisuzulu kaZwelithini. Yiyona kuphela ewumlomo ongathethimanga esiZweni sikaZulu. Lokhu kwashicilelwa nasesimemezelweni semithetho yonke ebusa leli zwe, ebizwa ngeGovernment Gazette.


Ngakho lokhu okumenyezelwe nguMntwana uMbonisi noMntwana uMxolisi, akwehlukene nokudlala ngegeja kuziliwe, ngoba kabanalo nelincane igunya lalokhu abakwenzayo. Abakwenzayo ngale mbudane abayimemezelayo, wukudida isizwe nokuphehla uzwathi lokuxova isizwe seNgonyama. IsiZwe sikaZulu sesiphathwe ngokuthula emakhosini amathathu; iSilo uSolomon kaDinuzulu; iSilo uNyangayezizwe Bhekuzulu kaSolomon neSilo uZwelithini. La makhosi abusa ngokuthula, noMdlokombana (iSilo uZwelithini) asishiye nakho.

Previous articleKubulawe ababili abasolwa ngokuba ngamasela emfuyo
Next articleICosatu ihlongoza “ukuvala izwe”