Isimemezelo ngenqina nehlambo leSilo

578

Sethulwa nguNdunankulu kaZulu

NGITHUNYWA yiSilo Samabandla onke, Ingonyama kaZulu ukukhipha isaziso sokuthi ngoMgqibelo zingu-25 kuJune iSilo siyoya eNqineni ukuba sikwazi ukukhipha izikhali zeSilo esisizalayo, iNgonyama uZwelithini ka Bhekuzulu, sesikhipha ihlambo leSilo esikhothemeyo. Ngakusasa ngeSonto zingu-26 June 2022, kobe sekuyusuku lwehlambo leSilo esikhothemeyo eSigodlweni KwaKhangelamankengane. Leli yilona langa eliqondene nehlambo uqobo lwalo, usuku lweSonto. Akubhekekile iSizwe seSilo ngosuku lweNqina lwangoMgqibelo mhlaka 25 June 2022. Yusuku nezintatheli ezingabakhona ngalo yusuku luka-26 June, ngeSonto eliqondene ngqo nehlambo.

ISilo siyophelekezelwa yilabo abaseduzane eNqineni njengezifunda eziseduzane zakhona lapha kwaNongoma naseMahlabathini. Lolu kakuyilo usuku lukakhukhulelangoqo olunjengolweSonto olobaseSigodlweni lapho iSizwe sikhululeke ngalo khona ukubakhona eSigodlweni KwaKhangelamankengane. Ngamanye amagama eNqineni yeSilo ngabomndeni ababaphambili. Akubhekiwe ubukhona bamaButho ngaphandle kweButhonje elilodwa eliphelekezela iSilo. INqina futhi izoba esiQiwini, kayidingi abantu abaningi.


Ngithunywe ukuba ngicacise ukuthi lezimemezelo ezithunyelwe kuMengameli wezwe ngencwadi; nguMntwana waseKhwezi uMntwana uMbonisi ka Bhekuzulu; zabuye zamenyezelwa nguye futhi uMntwana uMbonisi ka Bhekuzulu kanye nesinye esesibuye futhi sakhishwa nguMntwana uMxolisi ka Bhekuzulu, zokuthi kunemisebenzi yokuhlambulula zonke iZigodlo zeSilo, zimemezelo ezingaveli khona eSilweni esisesihlalweni naseNdlunkulwini kaZulu. Yinto lena abayishoyo engakaze yenzakale nasekukhothameni kwaMakhosi onke kaZulu ayisishiyagalombili asake abusa iSizwe saKwaZulu kusukela eLembeni, kuze kufike eNgonyameni uBhekuzulu kaSolomon. Akaze kugezwe nesisodwa Isigodlo.


Ihlambo leSilo libalinye kuphela, okuyileli eselimenyezelwa manje ngalesimemezelo yiSilo uMisuzulu ka Zwelithini, iNkosana neNdlalifa yeSilo uZwelithini esesihlalweni. Sonke sisibonile isimemezelo sokugcina sikaMengameli wezwe, uMhlonishwa uMnu uMatamela Cyril Ramaphosa ukuthi ngokulayela komthetho ophethe Amakhosi Omdabu Ohlanga (Kings) neSizwe samaKhoisana, iNgonyama yeSizwe sikaZulu esesihlalweni yiNgonyama uMisuzulu ka Zwelithini. Nguye kuphela ongumlomo ongathethimanga eSizweni sikaZulu nosesihlalweni ngalesisikhathi. Lokhu kwashicilelwa nasesimemezelweni semithetho yonke ebusa lelizwe, ebizwa nge-Government Gazette.


Ngakho lokhu okumenyezelwe ngaBantwana; uMntwana uMbonisi ka Bhekuzulu noMntwana uMxolisi ka Bhekuzulu akwehlukene nokudlala ngegeja kuziliwe, ngoba kabanalo nelincane igunya lalokhu abakwenzayo. Abakwenzayo ngalembudane abayimemezelayo yikudida iSizwe, nokuphehla uzwathi lokuxova iSizwe seNgonyama. Isizwe sikaZulu sesiphathwe ngokuthula eMakhosini amathathu; iSilo uSolomon ka Dinuzulu; iSilo uNyangayezizwe Bhekuzulu ka Solomon neSilo uZwelithini. LaMakhosi abusa ngokuthula, iSilo noMdlokombane asishiye nakho.

Previous articleBasola isibhedlela ‘ngokubangcwabisa amathambo abangawazi’
Next articleBavalele ongqongqoshe befuna izimpendulo