Isithembu sikaMseleku nohlelo olusha

473

UMakhumalo uthi bazobe begxile ezinkingeni zabashadile nasebelobolene

AMAKHOSIKAZI kaMusa Mseleku uBusisiwe MaCele noThobile MaKhumalo Mseleku azoba nohlelo olusha.

THANDI ZONDI

EZA nohlelo olusha oluzoxazulula izinkinga zabashadile nasebelobolene amakhosikazi kaMseleku wodumo lohlelo Uthando Nesithembu. Lokhu kuvezwe uThobile MaKhumalo Mseleku, oyinkosikazi yesithathathu kaMusa Mseleku, othula uhlelo uMnakwethu. Uthi kulolu hlelo olusha uzobambisana nomnakwabo omdala uBusisiwe MaCele Mseleku, luzobizwa ngokuthi ‘Ezomshado noMaCele noThobile’ luzotshengiswa ku-Mzansi Wethu. Uthi abantu kumele bakuqonde ukuthi yize besesithenjini kodwa lokho akuchazi ukuthi bangumuntu oyedwa, ngeke bahlala bebonakala bendawonye, njengoba uMaYeni noMaNgwabe bengayona ingxenye yohlelo olusha.


“Kukaningana sizama ukuyichaza le yokuthi ukuba sesithenjini kakusenzi umuntu oyedwa. Ngelinye ilanga omunye uyobonakala eyedwa, kokunye uthole ukuthi yimi noMbali. Njengoba kuyimi noMaCele kushuthi bekuvele kumele kube kanjalo,” echaza. UMaKhumalo uthi yize kunenkolelo yokuthi lolu hlelo olusha lufana neGumbi Lamakhosikazi olutshengiswa kuSABC 1, abalwethula ngokubambisana noMa-Cele kanye noMaNgwabe, kodwa kakunjalo. Uthi kwiGumbi Lamakhosikazi basuke bexazulula izincwadi abasuke bezinikwe ngababukeli, ezithinta uthando nomndeni. Kanti kulolu oluzoqala ngoMasingana (January) bazobe begxile ezinkingeni zabashadile noma abalobolene kuphela.


“Senza ucwaningo kuqala, sibavakashele emakhaya, sibonane nawo wonke umuntu othintekayo bese sihlala nabo e-studio lapho kusuke sekukhona nezibukeli sesithole zonke izingxenye zodaba,” esho. “Kulo hlelo sibhekana nezinkinga ezilukhuni, sizama ukwakha ubudlelwano obuphilayo ngoba iyakholelwa emindenini. Yingakho umuntu uma ebona okuhle okwenzayo ethi ukhuliswe kahle noma ngifisa ukubona kini ngoba usuke ebuka isisekelo sakho sasekhaya,” esho. UThobile uthi yize bezama ukwakha imindeni ephilayo kepha kababaphoqi abantu ukuba bahlale emishadweni uma bengasafuni.

Uthi yize beyohlezi beyizishoshovu zabesifazane kepha kakusho lokho ukuthi uma kungowesifazane obhedayo bayanyathelababheka zonke izingxenye. “Ngeke sikufake emgodini kepha sizokwakha. Inxeba sizolivula, silithunuke kodwa siphinde silipholise. Yingakho singeke sigcine ngokuthi abantu babe sohlelweni kuphela, sizobalandelela ngokusebenzisana nochwepheshe,” kusho uMaKhumalo.

Previous articleEzintsha ngeChiefs nesilomo se-Arrows
Next articleAbeNdoni kowokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane