Isivakashi masizifikele negilosa yaso

  283

  SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

  KUNABANTU abathanda ukuvakasha bese kuba khona abathanda ukuvakashelwa. Mina nginenkinga ngalaba abahlala isikhathi eside uma bevakashile. Uma uvakashile, zanele izinsuku 
ezintathu ngoba emuva kwalokho usuzoqala ukuba yisinengiso. Kumele uhambe kusemnandi, nawe ungaze ukhululeke kakhulu sengathi usukwakho.

  Kuke kube yinkinga kakhulu uma isivakashi sakho sifike nabantwana abangaqoqekile kahle – begijima indlu yonke – bedlala kube kuhleli abantu abadala bexoxa. Uthole zizingenela nasesiqandisini, ziqede wena shizi, amayogathi nonemenayithi, abazali bazo bathule nje, futhi bangenzi minyakazo yokuthenga igilosa.

  Ngake ngaba nezivakashi 
ezinjalo. Kwathi lapho isiqandisi sesome okogwadule, ngezwa lona wesifazane esethi izingane seziswela ezizokudla. Ngathula sengathi kangimzwanga. Kwedlula usuku elokhu ebelesele kodwa engayi esitolo. Umyeni wakhe waze wazidela, weza kimi, esho sona leso.

  Ngamtshela ukuthi lokho kakuyona inkinga yami, ngeyabo njengabazali balezi zingane. Notshwala bami babushaya bavala, kwathi uma kuvukwa, abantu bakhala ngebhabhalazi sengathi kabazi ukuthi utshwala butholakala kuphi.

  Ngabantu obamemile ongabatenda, ubathengele konke ngoba phela nguwe 
obasukele bezihlalele. Laba abakutshela sebekhulume baqeda bebodwa, kufanele balungise nemadlana yokusiza lapho ushoda khona ngoba ubungazilungiselelanga ukuba nezivakashi ngokwemali.

  Siphila ngebhajethi kulesi sikhathi sanamuhla, akekho umuntu onesihlahla semali. Uzokwemukela izivakashi ngoDisemba bese zikushiya ungenakudla uJanuwari wonke. Kwakungcono kusenamasimu futhi esalinywa ngoba phela kwakuvunwa lokho okuvuthiwe, bese kudliwa. Namuhla yonke into iyathengwa kanti nemali 
kayibonwa.

  Mina ngakhetha ukwakha indlu yesibili enekhishi, amagumbi amabili okulala, indlu yangasese neyokugezela negumbi lokuphola. Yiyo-ke eyezivakashi, ukuze 
zingangihluphi ngalutho.

  Kakukhathalekile ukuthi ngiyakuzala noma uyisihlobo,
fika negilosa yakho elingene lesi sikhathi ozosihlala noncamnce bezingane zakho. Kuleyo ndlu unesiqandisi sakho nesitofu sokupheka, sihlangana egcekeni uma sesivukile sonke, sikhethe-ke ukuthi sosa inyama siphuze noma siyapheka. Okosiwayo ngingakuthenga, kodwa utshwala umuntu uzithengela akuphuzayo. Siphila njengomakhelwane. Singamemana uzodla isidlo sasebusuku noma sasemini, kodwa umuntu uyaziphekela. Ngaleyo ndlela akekho ohlupha omunye futhi nezindlu esikuzo siyazihlanzela zona.

  Ngosuku ohamba ngalo, ngiyaya ukuyobona ukuthi indlu ihlanzekile yini ngaphambi kokuba 
ngikuvulele isango uhambe. Laba abahluphayo uma 
bevakashile, bekuvusa usalele bebuza ukuthi usalele yini, 
kangisabavumeli bavakashe.

  Abanye bathi uma bevakashile beze nohlu lwezinto okumele nizenze ninonke, kuyiwe ngapha nangapha, kuyobonwa lokhu nalokhuya. Mina nginezinto zami engizenzayo, ungangidleli isikhathi sami sengathi bengihleli impilo yami yonke ngilinde wena. Ngena emotweni yakho uye 
kulezo zindawo ofisa ukuzibona, sizobonana uma usubuya.

  Uma wenza njalo, uyomukeleka ngesikhathi esizayo.

  Previous articleKuvukuzwa ithalente emphakathini waseMzinto
  Next articleUncishwe ibheyili ovundululwe eMpumalanga ngelokubulala iphoyisa