IsiZulu siyakhonya ezilimini zaseNingizimu Afrika – izibalo

438

INTATHELI YELANGA

ISIZULU siwumakhonya ezilimini zaseNingizimu Afrika njengoba izibalo zangonyaka odlule zeStatsSA, ezethulwe izolo ngoLwesibili ngunozibalo-jikelele (statistician-general), uMnu Risenga Maluleke, ziveza ukuthi babalelwa ku-24.4% (okungabantu abalinganiselwa ku-15.1 million) abakhuluma lolu limi kuleli lizwe elinabantu abawu-62 million. Silandelwa “ngumnawabo” (ezilimini zabeNguni), okuyisiXhosa ngo-16.3%. Umbiko kaMaluleke uveza ukuthi isiXhosa sikhulunywa wu-81% wabantu base-Eastern Cape no-31.4% wabaseWestern Cape. Izibalo zabantu abakhuluma isiZulu zenyukile uma kuqhathaniswa nezango-2011 ezaziwu-22.7%. Endaweni yesithathu kuhleli isiBhunu ngo-10.6% kanti ngo-2011 babewu-13.5% abantu ababekhuluma lolu limi. Kweyesine yisiSepedi ngo-10%. IsiNgisi sisendaweni yesihlanu ngo-8.7% wabantu abasiveteza mihla namalanga emizini yabo.

Kwezenkolo, kwenzeke obekulindelekile njengoba amaKristu ewu-85.3%, alandelwa ngabenkolo yesintu ngo-7.8%, kuthi u-2.9% kawuyingeni nhlobo eyezenkolo, kulandele amaSulumane (Islam) ngo-1.6%, ibhuleki ibanjwe yiHinduism ngo-1.1%. Uma kukhulunywa ngobudlelwano bezothando, izibalo zikhomba ukuthi abamhlophe bashada ngapha nangapha njengoba bewu-58.8% abaneminyaka engaphezu kuka-12 ubudala okuvela ukuthi bashade ngokusemthethweni, kanti u-5.7% wona uvela njengabantu asebegqashule ifindo lomshado. Abampisholo bona balandela ngo-19.2% wemishado, kanti bangaphansi kuka-1% okubikwa ukuthi badivosile.

Previous articleBayanda abaseZimbabwe abathutheleka kuleli
Next articleKushiywa nezeluleko emanyuvesi ngeGcwalisa All-White