Ithathwa njengendawo yenhlekelele iKZN

271

NONHLAKANIPHO SHINGA

UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu kuzwelonke, uNkk Thembi Nkadimeng, usehambele izindawo ezehlelwe yinhlekelele yezikhukhula ngemuva kwezimvula ezinamandla ezihlasele esifundazweni KwaZulu-Natal. Uthe njengomnyango kuzwelonke sebezihlonzile izindawo ezibe nomonakalo futhi bayazibophezela ekutheni bazozilekelela ukuze kulungiswe ingqalasizinda elimele.

Uthe lezi zindawo sezithathwa njengezindawo zenhlekelele, balindele ukuthi ziqale kungekudala ukuthi zilungiswe.
UNkk Nkadimeng ubehambele indawo yaseMnambithi lapho kwaqala khona ukuba nomonakalo kuzosa kube ngukhisimusi kwamuka abantu abangaphezulu kuka-22, kwaphinde kwavaleka nemigwaqo edolobheni lakhona njengoba idamu nomfula oseduze nalo wagcwala amanzi aze angena nasezitolo. Ubehambisana nosekela-ngqongqoshe wakhe uMnu Parts Tau, uNgqongqoshe walo Mnyango wesifundazweni KwaZulu-Natal, uNkk Bongi Sithole-Moloi, nobuholi bendawo lapho behambele izindawo ezahlukene ezahlaselwa ngamanzi, zasala zilimele.

Uveze ukuthi ngaphansi komasipala wesiFunda uThukela bawu-26 sebebonke abantu abagcine beshona ngezikhukhula. Yize noma amathimba abawaqokile esahlonza umonakalo kodwa uthe ingaphezulu kuka-R2 Billion imali ezohlinzekwa ukuthi kulungiswe ingqalasizinda oThukela njengoba kulimale imigwaqo, amabholoho, izikole kanjalo kwaba nemizi ebhidlikayo.

UNkadimeng uthe kakulona uThukela kuphela oluthathwa njengendawo yenhlekelele njengoba bebaningi omasipala abakhandlekile abale kubona Ilembe, Ugu, uMzinyathi kanye nomasipala weTheku.
Uveze ukuthi umbiko usewudlulisele kumengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa sekusele ukuthi athathe isinqumo nezinyathelo ngokumele kwenzeke.

“Ngeshwa siyaqonda ukuthi izimvula kazikakopheli kahle kanti ukuqhubeka kwazo yikho okuzokwenza kuthathe isikhathi ukuthi kupheshwe lezi zindawo ezilimalile. Siyayithokozela nemizamo eyenziwa ngomasipala njengoba besebenzisa kulokho abanakho ukuzama ukulekelela,”kusho yena.
Uthe umonakalo wenzeke naKwaDukuza, eNdwedwe naseThekwini nawo umshiya ekhathazekile. UNkk Sithole-Moloi ubonge ukusukumela phezulu kodaba lwezikhukhula nguhulumeni kazwelonke wathi lokho kunika ithemba.

Previous articleInethemba lokungenisa kumaskandi indodakazi yeNdidane
Next articleUphenduke owe-ANC umcimbi ka-matric