ITheku lingase lilahlekelweyiKing Shaka Int. Airport

400

Kunesiphakamiso sokuba uThongathi, uMdloti nezinye izindawo zifakwe ngaphansi koMkhandlu wesiFunda iLembe

BHEKI NDLOVANA noPHUMLANI GAMA
SIBHEKWE ngabomvu isinqumo esizothathwa yiMunicipal Demarcation Board ngeziphakamiso zokuklanywa kabusha kwemingcele komasipala abahlukene KwaZulu-Natal. Cishe okubhekwe kakhulu kulesi sinqumo wukuthi ngabe sizophasiswa yini isiphakamiso esizohlwitha umkhandlu iTheku ingqalasizinda eqavile ebalwa njengaleyo ewumgogodla womnotho wedolobha. Ingqalasizinda iTheku elisengcupheni yokulahlekelwa yiyo, okuzokwenzeka ifakwe ngaphansi kukamasipala waKwaDukuza, esifundeni iLembe, yisikhumulo sezindiza iKing Shaka International esihambisana nesizinda sohwebo, iDube Tradeport. NgoNdasa (March) kulo nyaka iMunicipal Demarcation Board ishicilele isaziso somphakathi mayelana neziphakamiso zokuklanywa kabusha kweminye yemingcele komasipala esifundazweni.


Kuleso saziso esishicilelwe nasephephandabeni ILANGA, iMunicipal Dermacation Board imeme umphakathi ukuba uphawule, uzwakalise izimvo zawo. Esinye salezi ziphakamiso esesisuse ukukhuluma ngesokuthi u-ward 58 no-ward 62 eThekwini ukhishwe kulo masipala, ufakwe ngaphansi kukamasipala waKwaDukuza. Kwizindawo ezingaphansi kuka-ward 58 kubalwa iLa Mercy, okwakhiwe kuyo isikhumulo sezindiza iKing Shaka, yiWestbrook, Umdloti, iSeatides neMount Moreland. Ngaphansi kuka-ward 62 kukhona izindawo okubalwa kuzo uThongathi, iHambanathi, iMaidstone, iSanfields nezinye. Indaba esegudwini yile ethinta iKing Shaka International Airport. Uma kwenzeka semukelwa lesi siphakamiso sokuthathwa komhlaba ongaphansi kuka-wardm 58, kuyosho ukulahlekelwa kweTheku yile ngqalasizinda.


Lesi sikhumulo sezindiza singenye yezingqalasizinda iTheku eliziqhakambisayo, ikakhulukazi kubatshali-mali, futhi sibeka iTheku ebalazweni lomhlaba. UMnu Sipho Mkhize, okhulumela umasipala waKwaDukuza, uthi bayasemukela isiphakamiso salolu guquko oluhlongozwayo. Uthi kakuqali ukuthi kwenziwe izinguquko uma kuyiwa okhethweni. Uthe kuwumsebenzi wayo iMunicipal Demarcation Board ukwenza izinguquko. UMkhize uthi kakulona iqiniso ukuthi umasipala wabo uzokwehluleka ukubhekana nomsebenzi wokuhlinzeka ngezidingo zikamasipala kule ngqalasizinda engahle iwele ngaphansi kwawo. Ubalule nokuthi ukufakwa kwalesi sikhumulo ngaphansi komasipala wabo ngeke kusho ukuthi sesizolawulwa wumasipala wabo ngoba izikhumulo zezindiza zilawulwa yi-Airports Company South Africa (ACSA). “Thina siyasithokozela isikhumulo sezindiza, hhayi ngoba sithi sizosilawula, ngoba kunenkampani eqondene naso,” kusho uMkhize. Esinye isiphakamiso ngesokuba idolobha uThongathi nedamu iHazelmere kukhishwe ngaphansi kweTheku, kufakwe ngaphansi kukamasipala waseNdwedwe, esifundeni iLembe.


ITheku liphinde lithinteke nakwesinye isiphakamiso esibandakanya umasipala uMkhambathini nomasipala wesifunda uMgungundlovu. Kuphakanyiswe ukuba yonke indawo engaphansi kukamasipala uMkhambathini ikhishwe ngaphansi kwesifunda uMgungundlovu, ifakwe ngaphansi kweTheku. Imizamo yokuthola ukuphawula kukaNkz Dimakatso Makhetha, okhulumela iMunicipal Demarcation Board, kayiphumelelanga. Kuze kwashaya isikhathi sokuloba engakayiphenduli imiyalezo athunyelelwe yona yiLANGA LangeSonto. Okhulumela umasipala weTheku uNkk Lindiwe Khuzwayo uthe isigungu samakhansela nosomlomo walo mkhandlu banikwe ithuba lokuba babeke uvo lwabo maqondana nalesi siphakamiso, uma bengahambisani baveze izizathu.

Previous articleKuboshelwe nowase-USAkwiKZN International Jazz
Next articleLizibonaliyisahlulekiiphoyisa elabulawelwa umndeni