ITHUBA ELISHA KWABAZOSIZA OTHISHA EZIKOLENI

863

MTHOBISI SITHOLE
SIZOHLOMULISA intsha engakaze ilithole ithuba lokusiza ezikoleni isigaba sesine sohlelo okuhloswe ngalo ukufukula intsha engasebenzi. Lokhu kuvezwe wuMnyango wezeMfundo eyisiSekelo njengoba ekupheleni kwale nyanga inkontileka yabasizi bothisha ezikoleni iphela. Ngokwesitatimende esikhishwe wumnyango, sithi intsha ebisesigabeni sesithathu salolu hlelo lokulekelela ezikoleni, ngeke yelulelwe izinkontileka. UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga uthi kulesi sigaba esizoqala, kuzonikezwa intsha ewu-830 000 ithuba lokulekelela ezikoleni.


Okhulumela uMnyango weze-Mfundo, uMnu Ellijah Mhlanga, uthi njengoba isigaba sesithathu siqale mhla ka-1 kuMbasa (April) kuhlomule intsha engaphezulu kuka-230 000 ebifundisa kuzona zonke izifundazwe eNingizimu Afrika ezikoleni eziwu-20 000. Uthi isigaba sesine sizoqala uma kuqala unyaka ozayo kodwa selivuliwe ithuba lokuthumela izicelo entsheni engakaze ilithole leli thuba. Selokhu uMengameli uMnu Cyril Ramaphosa ethule lolu hlelo ngo-2020, ngesikhathi kubheduka ukhuvethe, okuholele ekutheni kuvalwe izikole izinyanga ezingaphezu kwezine, kwasilela emuva abafundi ezifundweni.

“Sikholelwa ekutheni isipiliyoni esitholwe yintsha sizoyilekelela ekuziphiliseni nokuthuthukisa umnotho emiphakathini ephila ngaphansi kwayo, ngezindlela ezahlukene, ngoba uqeqesho olutholakele lube luhle kakhulu ngokwemibiko esiyithole ezinhlokweni zeminyango yezemfundo ezifundazweni,” kusho uMnu Mhlanga. Uthi lolu hlelo lusize imindeni eminingi ekuxosheni ikati eziko. Uthi ngenxa yokubonakala kwezithelo ezinhle zalo, kuthathwe isinqumo sokuthi neminye imindeni ihlomule kulona ngokuqashwa kwabanye abangakaze balithole ithuba.

“Uhulumeni uyanxusa ukuthi intsha ingaliyeki ithuba elifana naleli elivelile, siyafisa nokuthi zonke izinhlaka ezithintekayo zitshale entsheni enamakhono abonakale ngesikhathi ilekelela ezikoleni. “UMnyango udlulisa ukubonga kuyona yonke intsha ebibambe iqhaza esigabeni sesibili nesesithathu salolu hlelo. “Sithi uqeqesho elutholile, mayilusebenzise ekuhleleni ikusasa layo nohambo lwayo oluya phambili,” kusho uMnu Mhlanga. Uthe izigungu zezikole nabaphathi bazo bakhombise ukuyeseka kakhulu intsha bayinikeza ithuba lokuqeqeshwa ngesiko lesikole ngasinye ebesingaphansi kwaso. Kunxuswa intsha efuna leli thuba ukuba isebenzise i-website ethi: www.sayouth.mobi ukubhalisa. Ngeminye imininingwane, kuxhunyanwa noMnyango wezeMfundo enombolweni ethi: 0800 727272.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUnike umphakathi isipho somtholampilo
Next articleKusolwa umyalelo wesihlobo ebulala unina