Ithuna kalisona isixazululo, impumelelo ikuwena

  313

  SAKHA ISIZWE: CALLISTUS NKWANYANA

  NAMHLANJE ngithi ake ngibhekane nalaba bantu asebephelelwe yithemba, kangangokuba basezinhlelweni zokuzibulala. Ngithi kubo njengamanje, ake uzibuke esibukweni, ngineqiniso lokuthi uzobona umuntu ongakaze umbone kwenye indawo. Lowo muntu nguwe kuphela, akekho omunye.

  Lokho kusho ukuthi nezinselelo ozobhekana nazo ngeke zifane nezabanye. Lezi zinselelo obhekene nazo zinezixazululo ezikhona lapha eduze kwakho. Mhlawumbe sikumakhelwane noma umngani lona owesaba ukumtshela inkinga yakho. 

  Abanye abantu kabalutholi usizo ngenxa yamagama abawaphimisa. Kumele bazithobe bawaqoqe, baphinde bawakhulume kabusha ngendlela eyakha-yo. Kungenzeka ukuthi lawo mazwi ahlala endaweni engafanele, alinde wena ukuba uwaqoqe uwabeke endaweni efanele ukuze azinze, abe nokwakha, hhayi ukubhidliza.

  Mhlawumbe 

  impumelelo yakho ivinjwe ngamazwi okumele uwasho

  Mhlawumbe izinto zakho zibanjwe yilokho kuphela. Mhlawumbe kunamazwi owaziyo ukuthi kumele uwasho kodwa ngoba ubona ukuthi uzozehlisa, kawufuni ukuwasho. Yiwona-ke lawo mazwi avimbe nempumelelo yakho. Khumbula ukuthi ngisho imoto uma ufuna ukuthola amandla, uyiqala egiyeni lokuqala. Ukuze ufike egiyeni lokuqala kumele wehle. Kungenzeka ukuthi uvinjwe yimpakamo; impakamo yenza abantu balahlekelwe ngokuningi. 

  Njengamanje wesaba ukuthi abantu bazokuhleka. Uyakwazi yini ukulawula ukuthi abantu bazothini? Khona uma bekuhleka, lolo hleko luzonamathela kuwe yini? Uma uzibuka esibukweni, ulubonile yini lolo hleko? Mina ngibona sengathi indaba inawe, kayikho kulaba bantu obabuka kabi. Funda ukuzilalela uma ukhuluma, indlela okhuluma ngayo, indlela owenza ngayo izinto. Sengathi wena uhlale uzibona ungenamaphutha, amaphutha uwabona kwabanye.

  Isihlahla esingenazingxabo siyasha, sife siphele

  Njalo nje wena uyasukelwa, abantu bayakuzonda, abantu kabakuthandi. Yini lena onayo eyenza abantu bakuzonde? Sengathi inkinga enkulu inawe, ake uzibheke,  ake ulale nawe uvuke nawe. Njengamanje uhleli lapho ohleli khona, ngisho ngoKhisimusi kawuyi kwenu. Iminju-nju ekuphethe iqaqamba umzimba wonke, unenzondo. Noma ngabe ungahlala lapho ukhona, ngeke uphelele khona, kodwa uyo-phelela kwenu. Kulapho kunezingxabo zakho khona. 

  Isihlahla esingenazingxabo siyasha, sife siphele. Noma ngabe kawunamali, buyela kini. Kini bakuthanda ngisho ungenalutho. Phela ekhaya yilapho owafikela khona ungaphethe lutho, yingakho bengakwexwayi uma ungaphethe lutho. Bakwazi uzalwa ungaphethe lutho.

  Abantu abangamaqhawe ubabona ngezingozi emakhanda

  Kukhona abantwana abalinde imiphumela yabo kamatikuletsheni, bafakelwa ingcindezi. Bakhunjuzwa ukuthi kazi bazophumelela yini ngoba kade beziphethe ngandlela thizeni. Abanye babeke wonke amathemba abo emiphumeleni kamatikuletsheni. Kabaziboni ngaphandle kwempumelelo kamatikuletsheni. Benze konke okusemandleni ukuze baphumelele. Ngithi noma ngabe kawuphumeleli kulo nyaka, ka-kusho ukuphela kwempilo, kakusho ukushabalala kwekusasa lakho.

   Kusho ukuthi kukhona lapho okufanele ulungise khona. Kakusho ukuthi kumele uthathe impilo yakho. Impilo yakho inkulu kakhulu kunomatikuletsheni. Khumbula ukuthi abantu abangamaqhawe ubabona ngezingozi ekhanda. Kusho ukuthi badlule ebunzimeni, ukuze bafike lapho bekhona. Izinkinga ozinqobile ziyokwenza ubalwe namaqhawe. 

  Lahla phansi leyo ntambo, lahla phansi leso sibhamu, qala kabusha impilo yakho, impumelelo ikuwe. Ithuna alikaze lixazulule izinkinga, pho uzibulalelani?

  • UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana Uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to self-discovery”

  Uyatholakala ku: nkwanyanacb60@gmail.com /0665445466 Ucingo/ WhatsApp 

  www.ilanganews.co.za

  Previous articleKuboshwe abeSikebhe kutholwa isidumbu 
  Next articleUbeseyinhlekisa ngakubo othole ezobudokotela waqashwa yinyuvesi