Ivame ukuba wukhondolo imikhuba ebatshazwa ezizukulwaneni ezithile

274

INSIKA: MAKHOSI NDLELENI MAZULU

UMNDENI nomndeni uyaba nento ethanda ukuba wuhlupho oseluze lwaphenduka ukhondolo. Kwesinye isikhathi kuye kubonakale ingane ihlupha ngotshwala, kube yingane engenasimilo, enye ibe ngumxabanisi kubazali kumbe emphakathini, noma ikhuzwa, ithibe isikhashana ibuye iqhubeke nalowo mkhuba. 

Abanye abazali bayaye bakhe phezulu uma bethi bazama ukulwa nalezi zimo, bagcine belwa nezimpawu zazo esikhundleni sokubamba inkunzi ngezimpondo babhekane nomnyombo ukuze kuvaleke umkhokha. 

Kangiqondile ukuthi konke ukuziphatha kwezingane nemi-khuba engemihle kusuke kuwu-khondolo, kodwa kuvamile ukuthi imikhuba ebatshazwa esizukulwaneni esikhula manje, ibe wumthelela wezinto ezenzeka kudala kulowo mndeni. 

Kazilungiswanga ngaleso sikhathi, manje seziziveza ezinganeni. 

Kokunye kuye kujahwe ukuthi leso senzo sidalwe wubuthakathi, kanti kuyenzeka ukuthi umkhuba usekhaya futhi kawubona ubuthakathi, kodwa wumkhokha womndeni ongalungiswanga. 

Engifisa ukuthi imindeni ike izihluphe ngakho, wukuthi iwufune umlando wezenzo nezigameko ezenzeka ozalweni kuze kube yimanje, ngoba kuyenzeka ziphume noyedwa ekhaya. 

Ngikhuthaza ukuthi imindeni iwugweme nalo mkhuba wokugijimela ebuthakathini ingakaze izihluphe ngokuphenyisisa umlando namahlazo enzeka emlandweni. 

Ubheke namacala angathethwanga futhi angahlawulwanga, imicimbi yomndeni engagcinwanga ngendlela, yizinhlamba nokunukana okwake kwenzeka phambilini, okwaqhatha imindeni yagcina ingasangenelani. 

Kufunwe imibango nemidonsi-swano eyake yenzeka – okungenzeka ukuthi yaphazamisa ukuthula kwethongo – kodwa yangalungiswa. 

Kumele imindeni ikuqonde ukuthi inhlambuluko yomlomo ibalulekile ngaphambi kokuthi kuthiwe makuyogezwa izidalwa. Kumele kutholakale ingqikithi yomonakalo kuqala, ixoxwe kusuka enhliziyweni, kungakhiwa phezulu sengathi kugcinwa icala. 

Umuzi ongazinaki izinto ezibalulekile kawuvikelekile. 

Lokho kungaholela ekutheni izingane zithwale amacala angalungiswanga kusenesikhathi, bese isizukulwana nekusasa lalowo mndeni libe nenkinga eyohlala iwukhondolo, okungenzeka igcine iwubhuqe iwuqede ngezindlela ezibuhlungu. 

Umakhosi uNdleleni uMaZulu 

Wesigodlo: Insika 

Uneziqu zeMasters in Education Leadership Management and Policy Pschology with interest in Child Development and Parenting 

Wayenguthishanhloko eMatatane Secondary School 

Umbhali nomeluleki ngesintu 

namakhaya 

Utholakala ku: bonamazulu@gmail.com 

Ucingo: 076 265 1164 

Previous articleI-Chiefs icathamela umdlali eyamchitha
Next articleKuvele eyenkohlakalo yamathenda kumiswa izisebenzi ngokusha kwephalamende