Iyaqhubeka eyokuhayizakwezingane esikoleni

351

Kufike inyanga yabethela, kwama kancane, kwabuya ngamandla

SKHOSIPHI MTHEMBU
SIMANZONZO isimo eBongubuhle Primary, eMadwaleni, eMtubatuba, njengoba kusaqhubeka ukuhayiza kwezingane yize sekubizwe nenyanga ukuba izobheka umkhuba. Bathwale kanzima abazali izolo ngoLwesithathu abebeze emhlanganweni wesikole obekukhona kuwona nabahloli kuzodingidwa yona le nkinga; bagcine sebematasa ngokubamba izingane ebezihayiza, zizibhonqa phansi. ILANGA ngeledlule libike kabanzi ngalolu daba, nalapho kuvele ukuthi kunoqhekeko kulesi sikole njengoba abanye babazali bebefuna kulethwe inyanga ukuba izobethela, ukudambisa isimo sokuhayiza kwezingane. Kuthiwa ubuholi besikole bebungahambisani nalokhu, nobekwenza kube khona umdonsiswano. Izolo kuphoqeleke ukuba zidedelwe ziye emakhaya izingane njengoba le nkinga ivele yabhoka bekhona abahloli esikoleni.


Kuthe kuqhubeka umhlangano wothisha nabahloli, owabazali usuphelile, ezinye zezingane beziqulekile emagcekeni esikole, ezinye zizibhonqa. Zizodwa ebezithi ziyaxolisa, zizobaletha abanye; zizodwa ebeziklinyana zihlebelana okuthize maqede zivuke zihlabe ngejubane zibheke ehhovisi likathishanhloko, zifike zihlale phansi kube ngathi zishaya inguyazana, kodwa zingezwakali ukuthi zithini. Ezinye bezimatasa ngaphansi kwesihlahla esingaphakathi esikoleni, ziphethe amageja, zimba okuthile. Kwale ngisho abazali bezama ukuzibamba njengoba bezivele zivuke injebovu, zingabambeki. Umzali wenye ingane ebizibhonqa phansi, ocele ukungadalulwa, uthe isimo sibi kakhulu kulesi sikole, bengabazali bafuna sivalwe kuze kulungiswe le nkinga. “Izingane kazibi nankinga uma zisekhaya, inkinga iqala uma sezisesikoleni.


“Enye yazo inohlu lwamagama ezinye zezingane nazo esezivele zaqala ukuhayiza ngokulandelana kwazo kulolu hlu obelubhaliwe. “Ziyakhala zicele uxolo kwezimbiza ngomkhulu, zithembisa ukuthi zizobaletha abanye, makangazilimazi. “Le nto iyasihlukumeza. Ngokwethu esifunasivalwe isikole kuze kube iyalungiswa le nto ekhalisa izingane,” kusho yena. Omunye umzali uveze ukuthi okunye okubhebhekethisa le inkinga wukuthi nothishanhloko akabambisene nabazali kulolu daba, ngoba ngisho ingane ingaquleka, akayingeni eyokuyisizangokuthi i iphuthunyiswe ekhaya. “Phambilini lezi zingane bezizibhonqa phansi zipholofetha, zitshele othisha ukuba baqaphele ngoba khona okubi okungabehlela. Kokunye bezikhala, ziquleka kuphele amahora amabili. “Uma ziphaphama lapho, bezihuhuluza ngesisu okwenyoka, zikweqe namehlo, kube yinto esabekayo.


“Besicela ukuba umnyango wezemfundo ungenelele. “Ngikhuluma nje, abanye abazali sebezikhiphile izingane zabo kulesi sikole. “Uma singavalwa isikole, kuyacaca ukuthi sizolokhu sibizwa nsuku zonke. “Siyacela kunoma ngabe ngubani ongaba nosizo ukuba asondele,” kusho umzali. UMnu Kwazikwenkosi Mkhwanazi, oyinduna kule ndawo nobeyingxenye yomhlangano, uvumile ukuthi inyanga ifikile ngeledlule yasebenza, kwadamba isikhashana ukuhayiza kwezingane. Uthi le nkinga iphinde yaqala phansi ngoMsombuluko. “Emuva kokuba sekuqale phansi ukuhayiza kwezingane, kube sekubizwa umhlangano wanamuhla (izolo) ngenhloso yokuzwa ilaka labazali njengoba abanye benganeme ngothishanhloko. “Sibe sesivumelana ngokuthi mina nomkhandlu wami sibe nomhlangano nobuholi besikole ukuze izinhlangothi zombili zizobeka ezikhala ngakho, kutholwe nekhambi kule nkinga” kusho yena. ILANGA lizamile ukukhuluma nothishanhloko nabahloli kodwa benqaba ukuphawula ngaloludaba. skhom@ilanganews.co.za

Previous articleOwesifazane uthi uyengwengoZalo “wadlwengulwa”
Next articleNohlelo olusha imbizo ephuthumayoNohlelo olusha