Iyashayisana imibono ngolwamabandla

792

KNOWLEDGE SIMELANE noTHANDEKA NGOBESE

KWEHLUKENE imibono ngesimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokuthi ukukhonza emabandleni 
kuzovumeleka uma izwe selisesigabeni sesithathu sokuvulwa kwalo. 

KUHLUKENE imibono ngesimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sangoLwesibili sokuthi ukukhonza emabandleni kuzovumeleka uma izwe seliya esigabeni sesithathu sokuvulwa kwalo. 

Lesi simemezelo sithi yize amabandla ezovulwa, kodwa isibalo sabantu abasendlini yokukhonza kumele singeqi ku-50. 

“Laba bantu bonke kumele bafake izifonyo, ibandla lihlanzwe ngaphambi kokuba kuqale ukukhonza besebehlala bagqagqane ngemitha,” kusho uMengameli Ramaphosa.

Amanye amabandla ayemukele ngo-elethu le nkulumo kamengameli kanti amanye ashaya amakhala, akhala ngokuthi kuzoba nzima ukuyigcina le migomo. 

UMbhishobhi oMkhulu waseSt Johns Apostolic Faith Mission (Ichibi) eSikhawini, uSipho Ntombela, uthe: 

“Sife olwembiza thina ngoba asifani namanye amabandla, sifutha amacilongo, ibhendi iyinye nje inabantu abangaphezu kwalesi sibalo. 

“Sithandazela abantu sibaphuzise amanzi, kusobala ukuthi thina kasicatshangelwanga. Nokho sizozama ukuyilandela imigomo noma kunzima.”

 U-Archbishop Bhongolethu “Dr Khehlelezi”  Mzozo weBandla lezayoni, iSithelo sikaJehova, uthi yize beyizwa imithetho kamengameli, kodwa kunzima ukuyigcina njengoba kubuye kuvuke umoya bathandazele abantu, babathele ngamanzi. 

“Ukugwaba nje kukodwa, kwenza umuntu ajuluke ngokweqile futhi kanikwazi ukugwaba ningathintani. Ushumayela kanjani ufake isimfoyo? 

“Okuxakayo wukuthi njengoba kuthiwa masibe wu-50, igciwane kanilitholi yini uma niwu-50 ngoba ningagula noma niwu-10? Le nto yokuncishiswa kwesibalo sabantu kangiyiboni yenza umehluko ngoba noma ningaba bancane, uma kukhona ogulayo phakathi kwenu nizotheleleka nonke. 

“Umengameli sengathi angayibuyekeza le migomo yakhe ngoba kudlalwa ngomsebenzi weNkosi uma kuthiwa masizibambe, singavukwa wumoya, kanti besikuphi isidingo sokukhuphukela eNkosini okuzothi uma seyisithinta ngesandla sayo esinamandla bese kuthiwa masizibambe?,” kusho u-Archbishop Mzozo.

Okhulumela uhlangothi lwama-Nazaretha aseBuhleni, oluholwa yiNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, uMnu Lizwi Ncwane, uthe:

 “Thina eBuhleni sizowulandela njengoba unjalo umyalelo kamengameli wezwe, sizokwenza isiqinisekiso sokuthi siyabazisa abefundisi, abavangeli nabashumayeli ukuba bayigcine imigomo ebekiwe. Kuyaziwa ukuthi ngeSabatha siba nezinkonzo ezimbili, isibalo sabawu-50 esinqunyiwe kuzomele sigcineke. 

“Thina maNazaretha siyibandla elilawulekayo, izwe liyakwazi lokho.” 

Uhlangothi lwamaNazaretha aseThembezinhle oluholwa yiNkosi Phinda “Kukhanyakwelanga” Shembe, ngomkhulumeli walo, uMnu Nkululeko Mthethwa, luthe: 

“Sisishayela ihlombe isimemezelo sikamengameli sokuba sinikwe ithuba lokukhonza. Sizohlangana nobuholi bebandla ngoMsombuluko, sibonisane ngezindlela ezizolandelwa nangezinhlelo esinazo nemigidi yebandla,” kusho uMnu Mthethwa. 

UMbhishobhi Vusi Dube we-Ethekwini Community Church, uthi yize besijabulela isimemezelo sikamengameli kodwa impilo ya-bantu kufanele bayibeke phambili. 

“Angiboni kungaba yinto ephusile ukubuyela esontweni. Thina into engicabanga ukuthi sizoyenza, sizoqhubeka nezintshumayelo zakuFacebook neYouTube, mhlawumbe umuntu ongaya enkonzweni yilo ozobe eyoqopha intshumayelo. 

“Thina esinamalungu angaphezulu kuka-1 000, kunzima ukuhlukanisa izinkonzo eziningi kangaka, kuhlukane abantu ngo-50,” kubeka uMbhishobhi Dube. 

Previous articleOwe-PMB UTD usabalisa ngokuxoshwa yi-Chiefs
Next articleOwe-Ambitiouz ubalisa ngoSjava