Izigebengu ziwushaqe ususemsamo-R25 000 welobolo

671

Kuthiwa kugasele amadoda abalelwa ku-10 abeshaya umndeni ngezidunu zezibhamu

UNKZ Nolwazi Dlomo embeswa ngaphambi kokuba bahlaselwe ngeSonto ebusuku. Kwesinye ngumfowabo uMnu Senzo Dlomo, oshonile. IZITHOMBE: NGOSIZO LOMNDENI

JOHN HLONGWA
INJABULO yokwamukela ilobolo iphenduke izinyembezi emndenini wakwaDlomo, eMpandwini, eMbumbulu, ngeSonto ngesikhathi kugasela izigebengu ezidubule zabulala indodana yakhona, uMnu Senzo Dlomo (31), qede zashaqa imali okulotsholwe ngayo ewu-R25 000, ebibekwe emsamo nempepho. UNkz Nolwazi Dlomo ubelotsholwa nguMnu Siyanda Magcaba. ILANGA lihambele umndeni wakwaDlomo, lifike amalungu omndeni ehla enyuka, ehlanza igceke abanye bephuma beyobheka isidumbu emakhazeni. Ngaphakathi endlini bekukhona iziboni ebezilokhu zingena ziphuma zizozwa ngalo mhlola. Kusahleliwe, kuzwakale unina kamufi uNkk Zanele “MaMkhize” Dlomo eqhuma phezulu, ekhihla isililo, ebalisa, ememeza umholi webandla lwakwaShembe ohlangothini lwaseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ethi: “Ngizoqaqa umuzi, ngihambe kule ndawo.


“Abantu banomhawu, babona ngoba ngashiywa yindoda kodwa ngisahleli kahle nezingane zami. Noma yini engiyenzayo layikhaya, ngihlala nazo phansi, sibonisane sivumelane. “Lezi zintandane ezingaka engishiywe nazo layikhaya ngizozenza njani njengoba ngingasebenzi. Nyazilwezulu kanti ngenzeni, ngidleni kabani,” ebalisa ezibhonqa phansi. Udadewabo kamufi uNkz Nqobile Dlomo (34) utshele ILANGA ukuthi okubehlele bayokuxoxela amagwababa echobana, njengoba behlaselwe yiqulu labantu, lathumba amalungu omndeni, bagcina bedubule umfowabo. “Kufike abasemzini kwaMagcaba ngeSonto emini, kwaba wumcimbi wokulobola, bakhokha u-R25 000, bakhipha izikhwehlela (umembeso omncane). “Kuthe ngalo iSonto ebusuku sesilungiselela ukuyolala, kwaqhamuka iqulu lamadoda, enye yakhomba umama ngesibhamu yamqhuba yaze yayomfaka egunjini lakhe lokulala, bashaya enye ingane ebisegcekeni ngesidunu sesibhamu yaquleka, enye bayithumba kanye nomama.

“Konke kwenzeke ngesikhathi esifushane, bebeshesha kakhulu, bebebaningi cishe bebeyishumi. “Mina bangibeke isibhamu entanyeni, bathi mangihambe ngiyokhomba imali, ngaleso sikhathi bebegxavuna umama nengane encane, bethi bafuna ukubadubulela ngaphandle komuzi,” kuchaza uNqobile obebuye aphazanyiswe yisibibithwane efuna ukukhala. “Ngesikhathi bengiqhuba bengiyisa kumfowethu uKhaya okunguyena obegcine imali, bebelokhu bengibuza ukuthi uphi uSenzo. Bafike phambi komnyango kuboshwe inja, bayidubula. “Badlulele endlini obekulele kuyona umkhwenyana nomakoti, baphenya ikhethini badubula amahlandla amabili. “Ngimemeze umfowethu uKhaya
ngathi makabanike imali, uyichithe phansi yonke isasongwe ngempepho kupulastiki, bayithatha bahamba.


“Sebehambile, sibe sesicingana njengomndeni, samthola umama nengane encane kodwa uSenzo engekho. Kusize umakoti omuzwe eqhiha enhla komuzi nebala samfica edutshuliwe kwesingezansi samphuthumisa emtholampilo kodwa waphelela endleleni,” ephetha ngosizi. Nokho umndeni usola ubugebengu nomona ngalesi senzo. Umakoti obezolotsholwa uNkz Dlomo, utshele ILANGA ukuthi kumhlukumeze kakhulu okwenzekile. “Bengingazi ukuthi umfowethu usengaze afe kabuhlungu kanje ngosuku ebengizitshela ukuthi lukhulu. “Ukuba lezi zigebengu kazinikwanga imali baningi abantu abebezodutshulwa. USenzo ubezilungele kodwa engafuni ukusukelwa, ekhonze imfuyo ehlala layikhaya isikhathi esiningi,” esho bevumelana nodadewabo.


Isazi samasiko esiphinde sibe ngumelaphi wendabuko esigodlweni saseMlambomunye esingaphansi koMsamo Institute, uDkt VVO Mkhize sikhuze ibhadi sathi, “hawu,” sizwa ngendaba yokuhlaselwa komndeni wakwa-Dlomo ubanjwa inkunzi imali yelobolo. “Ilobolo yinto yesiko, iphakathi kwemindeni emibili. Kuze kuliwe nalesi sihlava esikhona, kumele emcimbini enjengalena kumenywe abantu abasondelene nomndeni, ngoba ungathola ukuthi ulwazi lwangaphakathi lukhishwe ngabathile abasondelene nomndeni. “Okunye kungaba wukuthi imali ifakwe ebhange bese ipheshana eliwubufakazi bokukhokha kube yilo eliyoshiselwa impepho. Idlozi nalo liyezwa, liyabikelwa ukuthi ngenxa yobugebengu izinto ziyashintsha manje,” usho kanje. hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleKufe abawu-8 kuhlasela isiphepho eThekwini
Next articleBluff Meat Supply – Halala Abanqobile