Izikhumba zimbeke ezingeni lomhlaba

594

UNkz Xulu, onepulazi, wethenjwa ngabemidlalo yakuleli neyaphesheya ekwenzeni impahla yesikhumba

UNKZ Nelisiwe Xulu nomfowabo uMnu Phumlani Xulu, owengamele umkhakha wokuthungwa kwemvunulo namahawu ngaphansi kwenkampani yakhe i-Our Harvest
Farm and Abattoir. ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

UYAZIQHENYA ngokuthola ithuba elingandele bani usomabhizinisi waseVryheid, uNkz Nelisiwe ‘Neli’ Xulu, ongumnikazi wepulazi elikhulisa liphinde lidayise izinkomo, i-Our Harvest Farm and Abattoir elisendaweni yaseSkeepers Neck. Lo mlimi unyelwe yinyoni esandleni ngesikhathi abakhiqizi bomdlalo osematheni kulezi zinsuku iBomb Productions, ithenga amahawu nemikhonto okungaphezulu kuka-500, ngesikhathi kuqoshwa lo mdlalo. Uthi naye akakholwanga ngesikhathi bexhumana naye, wathi uma ebabuza ukuthi baze kanjani ngaye, kwavela ukuthi igama lakhe kaliconsi phansi eNdlunkulu kaZulu. UNkz Xulu, ongowokuzalwa ebukhosini bakwaXulu khona eVryheid, uthi uthenge ipulazi ngonyaka ka-2016 wabe eseqala okungajwayelekile kokukhiqiza impahla yesikhumba kulo ngale kokukhuliswa kwezinkomo nokudayiswa kwenyama.


“Ngemuva kokuqala ukusebenza kuleli pulazi, bengifuna kubekhona esikwenzayo ngezikhumba esisala nazo njengoba siphinde sibe nezinhlobo ezahlukene zezinkomo okuhlanganisa amaNguni, amaBlamane nezinye izinhlobo. “Ngibe sengikhuluma nomfowethu obengasebenzi ngaleso sikhathi, uMnu Phumlani Xulu, ukuba azosebenza nami kodwa yena engamele umkhakha lona okwakhiwa kuwona izimpahla zesikhumba, “kusho yena. Uthi lokhu kube nomthelela omuhle njengoba manje esezakhele igama ngisho naseNdlunkulu kaZulu, kwazise nemvunulo eyayigqokwe yiSilo uMisuzulu ngesikhathi siyongena esibayeni yayikhiqizwe nguye. “Sacelwa ukuthi senzele iSilo, imvunulo esasizoyigqoka uma sesiyongena esibayeni kwaba wumsebenzi esawenza ngokukhulu ukuziqhenya nangokuthobeka.


Yize noma ngaleso sikhathi sasingavumelekile ukukhuluma ngakho, kodwa ngeminye yemisebenzi esiyenze ngokuziqhenya nesiyohlale sibuka kuyona ngesesikwenzile,” esho. Ngisho ehhovisi lakhe lapho esebenzela khona uNkk Xulu kunesithombe esisodongeni, lapho iSilo sigqoke khona le mvunulo. “Ngesikhathi abakwaBomb Productions beyokwethula izinhlelo zabo zokuqopha uhlelo UShaka Ilembe, yilapho babe sebeyalelwa khona ngathi, nangomsebenzi wesikhumba esiwenzayo njengoba sigcine sibenzela amahawu. Wonke amahawu abonakala kulo mdlalo athengwe kithi,” kusho yena ngokuziqhenya. ILANGA Lempelasonto liyibonile nencwadi ebhalwe ngabakwaBomb Products, eqinisekisayo ukuthi amahhawu bawathenge kule nkampani. Ngemuva kwamahawu lawa, baphinde baba nenhlanhla yokuthungela ifilimu yaphesheya kwezilwandle izingubo zesikhumba, nokuyifilimu esaqoshwa. “Sinethemba lokuthi lokhu kuzoqhubeka nokusenzela igama elihle, siphinde sikwazi nokukhula kulo mkhakha wokwenza izinto ezahlukene ngesikhumba,” kusho uNkz Xulu.

Previous articleUZISHAYA ISIFUBA UMQEQESHI WE-BUCS
Next article‘Omkhaya’ bathwale kanzima besungula iqembu lombhaqanga