Izinduna zamabutho zifuna kubuyekezwe umthetho obhekelela iSilo 

203

SKHOSIPHI MTHEMBU

ZIFUNA kubuyekezwe umthetho obhekelela iSilo uMisuzulu izinduna zamabutho ebezigcwele eThekwini ngoLwesihlanu zihambise uhlu lwezikhalo eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana KwaZulu-Natal.

Ohlwini lwalezi zinduna – ezikhala ngokuvalelwa ngaphandle wuhulumeni, ika-khulu ezintweni ezithinta imikhosi yesizwe nezibonelelo – zibale ukushiywa ngaphandle emthethweni olawula ubuholi bendabuko, wukungameleleki kahle kwazo zonke izinhlaka zobukhosi bendabuko komasipala, wukulinyazwa nokuqothwa kwamakhosi ngoba engenabo abaqaphi, wukuqheliswa kwezinduna uma kuhlelwa imikhosi yaseNdlunkulu kaZulu – okugcina kuholela ezinkingeni zokusweleka kwezinto zokuthutha amabutho – wukungabi khona kwezinhlelo zokucija izinduna zamabutho nokungabhekelelwa ngesibonelelo ezinhlakeni zobuholi bendabuko. 

UMnu Vukani Nzimande engomunye wabebehola amabutho kulo mbhikisho, uthe umthetho u-act No 5 of 2005 obhekelela iSilo, amakhosi nezinduna, kumele ubuyekezwe ngoba uzishiya ngaphandle izinduna zamabutho ekubeni kuyizona eziyingubo yeSilo namakhosi. 

Uthe ngisho uNdunankulu kaZulu, omama abahlola izintombi lo mthetho ubashiya ngaphandle. 

“Kuyakhathaza ukuthi esikhathini esiningi uhulumeni uma unemicimbi, kutshelwa izinduna zamabutho ukuba zihlanganise amabutho ekubeni ungazibhekeleli ngalutho. Isigameko esenzeka nonyaka KwaCeza (lapho uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal, uMnu Sboniso Duma wahlihlwa umbhobho kuNdunankulu kaZulu, uMfu Thulasizwe Buthelezi), sakubeka obala ukuthi uhulumeni kawumazi nhlobo uNdunankulu kaZulu. Yingakho sithi kumele lo mthetho ubuyekezwe ukuze nezinduna zamabutho, nazo zonke izinhlaka zobuholi bendabuko zizohlonipheka, okubalwa noNdunankulu kaZulu. Sifuna amabutho nezinduna zithathwe kube nohlelo lapho zizoqeqeshwa khona ukuze zizowavikela kahle amakhosi. Sifuna uhulumeni usibhekelele ngokuncane njengezinduna zamabutho nalezi ezinye izinhlaka ukuze sizokwazi ukwenza imisebenzi yesizwe ngendlela,” kusho yena. 

Uhlu lwezikhalo lwamukelwe nguNkz Buhle Ndlovu obeqhamuka ehhovisi lalo mnyango eMgungundlovu noMnu Njabulo Zungu, ovela ehhovisi lemeya yeTheku.

Umnyango unikwe izinsuku eziwu-14 ukuba uphendule.

Previous articleUsazobala izinsimbi esitokisini uthisha “owadlwengula” itshitshi liphuma eMhlangeni
Next articleBancane kakhulu anaqonda ukuthi iyini ntando yeningi njengoba kuyiwa okhethweni