Izinhlelo zokushintsha imithetho yobuzwe nokufuduka

186

INTATHELI YELANGA

UNGQONGQOSHE wezaseKhaya, uDkt Aaron Motsoaledi (osesithombeni), uthi kunesidingo esiphuthumayo sokubuyekezwa kwemithetho yaseNingizimu Afrika okubandakanya kuyo omayelana nobuzwe (citizenship), omayelana nokufuduka kwabantu (imigration) nomayelana nababhaci (refugees). 

Uthe umthetho wezwe oqondene nokufuduka kwabantu kawusebenzi nge-ndlela efanele, okwenza izigebengu ziwuxhaphaze. 

Usho lokhu nje, uhulumeni usushicilele umbiko oneziphakamiso (white paper) ngale mithetho, okumenywa umphakathi ukuba uphawule ngawo neziphakamiso oziqukethe. 

Ithuba lokuba umphakathi uphawule, livuleleke kuze kube wumhla ka-19 kuMa-singana (January) wonyaka ozayo. 

Kulo mbiko kuphakanyiswa ukuba uhulumeni ubuyekeze noma uhoxe ezivumelwaneni zamazwe ayingxenye ye-United Nations (UN) –  iNingizimu Afrika eyavumelana nazo ngo-1996 – ezithinta le mithetho. 

Esigcawini sabezindaba izolo ngeSonto, uMotsoaledi uthe ngesikhathi iNingizimu Afrika izibandakanya kulezo zivumelwano, uhulumeni wawungenawo umgomo ocacile mayelana nokufuduka kwabantu.

Ephawula ngemininingwane ethile yenqubomgomo ehlongozwayo, uveze ukuthi isigaba 4.3 somthetho wobuzwe, sidinga ukubuyekezwa nezinye izigaba, kuba-ndakanya neziphathelene nokuba yisakhamuzi sakuleli ngokuphelele, ngokuvunyelwa wuhulumeni. 

Uveze nokuthi umthetho omayelana nobuzwe nomayelana nokuzalwa kwabantu (birth act), kufanele uhlakazwe, bese kuba nomthetho owodwa ophathelene nobuzwe, ukufuduka nababhaci. 

Uthe lokhu kuzoqeda ukushayisana nokungasebenzi kahle okukhona njengamanje kulezi zingxenye ezintathu zomthetho. 

Uzwakalise ukuthi iNingizimu Afrika kumele ilungise amaphutha enzeke phambilini, wathi yiyona eyawenza ngo-1996. 

Uveze ukuthi umnyango wakhe uhlangabezane nobunzima ekuse-tshenzisweni komthetho wobuzwe, owezokufuduka nowababhaci.

Uthe nakuba zike zenziwa izichibiyelo emithethweni, kodwa asekhona amaphutha. 

Previous articleNezakhamizi zinesandla ekuboleni kweTheku
Next articleUzilengise ngothayi umfundi obehlukunyezwa nguzakwabo