Wed, Apr 1, 2020

IZINKANYEZI

22 March - 28 March 2020

01 March - 07 March 2020

ARIES

(March 21-April 19)

EZINYE izivunguvungu ziqukethe umyalezo ocashile. Kuningi okubheke eceleni okumele ukubuke ngeso elibanzi. Lokhu okholelwa kukhona kumele kuthele izithelo ezibonakalayo. Abanye banaka kakhulu izinhlelo zakho.

TAURUS

(April 20-May 20)

ZISEMQOKA izinguquko ezintsha ukuze ukwazi ukume-lana nezinguquko zangaphandle. Kuzophoqeleka ukuba uthathe isinqumo esingujuqu ngezinselelo obhekene nazo. Qinisa kakhulu isifociya usebenzele ubuhle.

GEMINI

(May 21-June 21)

IZINTO zakho zibuye zibhajwe, zibuye ziqaqeke. Izimpande zakho kumele ungazilibali ngoba amandla akho aqhamuka lapho. Kukhona izinhlelo zakho ongaqondi ukuthi zizoqhubeka ngendlela efanele yini.

CANCER

(June 21-July 22)

UYAKWAZI ukuhlela okusemqoka ngempilo yakho. Amagalelo akho azokwazi ukudlisela ogageni abathile. Kumele uqonde ukuthi ungumnqobi noma ungabhekana nezinselelo ezinjani. Qhakambisa imibono yakho.

LEO

(July 23-August 22)

UZOMANGALA ukubona ukuthi unomfutho ongakanani mayelana nekusasa lakho. Uyabona ukuthi usebenzise imali eningi esikhathini esedlule. Zethembe manje, ungalinge uzingabaze bese ulalela unembeza wakho.

VIRGO

(Aug 23-Sept 22)

KUNINGI okunye ongakucabanga kukulethele ithemba ngempilo. Ingqondo yakho iyaphithizela ngezinto eziningi ezithinta ikusasa lakho. Uguquko ozolubona luzothi-nta nalabo osondelene kakhulu nabo.

LIBRA

(Sept 23-Oct 22)

UZOSIKHALELA isikhathi onaso uma ungasisebenzisi ngendlela efanele. Uthando lwakho luyindawo esemqoka kakhulu ekwenza upholise umqondo wakho. Ikusasa lakho nguwena okumele wenze isinqumo ngalo.

SCORPIO

(Oct 23-Nov 21)

WONKE amathuba akuvelelayo wasebenzise ngokuco-phelela. Kumele uqonde ukuthi impilo yakho nguwena oyilolongayo. Uyakwazi ukusebenzisana nabantu abehlukene ngale kokubheka izinga labo lempilo.

SAGITTARIUS

(Nov 22-Dec 21)

IMICABANGO engakhi kumele uyihlukanise kuleyo engakusizi ngalutho. Imicabango yakho ingakulekelela ukwazi ukuvuselela kahle isimo sempilo yakho. Qaphela ukuthi kumele umphathe kahle umaqondana wakho.

CAPRICORN

(Dec 22-Jan 19)

LOKHU okukudonsela emuva kumele ube namaqhinga okulwa nakho. Uyakuthanda ukucubungula izimo ezithile ukuze uzothola umqondo ocashile ngazo. Ungazitsheli ukuthi usunqobile uma udlula kwezinye izinkinga.

AQUARIUS

(Jan 20-Feb 18)

KUMELE uqikelele njalo ukuthi impilo yakho iyisibani kulabo osondelene nabo. Isikhathi osichitha nabangani kungenasidingo kudingeka usinciphise. Kuningi kakhulu okumele ukulungise ngawe nomndeni wakho.

PISCES

(Feb 19-March 20)

UKUCABANGA bese uyenza kungasheshisa ezinye izinhlelo zakho. Zikhona ezinye izinkinga ezingaba nesiphetho esihle kakhulu. Uzozizwa usothandweni futhi ukuthokozela ukuchitha isikhathi nomaqondana.