Wed, Jan 29, 2020

IZINKANYEZI

26 January - 01 February 2020

ARIES

(March 21-April 19)

UMQONDO wakho ungase udamuke ekunhlanhlatheni obunakho. Uyabheka lapho onqobe khona nalapho ohluleke khona ukuze uzovuka uzithathe. Qaphela ukuthi uyabagwema abantu abangadla isikhathi sakho kungenasidingo.

TAURUS

(April 20-May 20)

UKUXHUMANA kwakho nabantu kungakunika umkhondo walokhu okudingayo. Uhlale unamaphupho aphakeme kakhulu ngempilo. Uzokubona kusemqoka ukuyicubungula into ngaphambi kokuba uzihlanganise nayo.

GEMINI

(May 21-June 21)

UZIBONA wenza izinto ezinkulu futhi ezikuthuthukisayo manje. Izindaba zakho zothando zidinga ubuqotho bakho. Impilo yakho isondela esikhathini sokuthola izimpendulo kulokhu obekudidisa impilo yakho.

CANCER

(June 21-July 22)

INGQONDO ungayigqilazi kakhulu ngokucabanga ngezinkinga. Ukusebenza kwakho ngamandla kuzogqama kakhulu. Lokhu okubalulekile kakhulu kuwena uzoba nesikhathi esanele sokuba ukuthungathe.

LEO

(July 23-August 22)

UNGASE ube nelukuluku lokufunda okusha. Yisikhathi sokuba ufunde ucophelele ngokonga ngoba kuningi kakhulu okuzodinga imali. Impilo yakho kuzodingeka ukuba uyibheke ukuthi ikusiphi isigaba manje.

VIRGO

(Aug 23-Sept 22)

UMBONO wakho ungase usize wena uphinde usize labo osondelene nabo. Ukhiye wempumelelo kwezinye izinhlelo zakho ubonakala usezandleni zakho. Umqondo wakho kudingeka ukuba ukhule uphinde usabalale.

LIBRA

(Sept 23-Oct 22)

UVAME ukuba nezinselelo empilweni yakho nakwezothando. Uzofunda ukuthi noma yini eyenzekayo yenzeka ngenxa yesizathu esithile. Uyaqonda ukuthi empilweni ngeke uthole konke okudingayo.

SCORPIO

(Oct 23-Nov 21)

KUMELE uzifundise ukuthi ubumnandi bempilo abuncikile komunye umuntu, kodwa buncike engqondweni yakho. Ungase ube nelukuluku lokufunda okusha. Kudingeka ufunde ucophelele ngokonga ngoba kuningi okudinga imali.

SAGITTARIUS

(Nov 22-Dec 21)

KUKHONA amazwi athile angase akukhuthaze akuvuselele aqhamuka kwabathile. Ungumuntu onobuchopho obujiyile, kodwa akumele uvumele kakhulu ukubuswa yimizwa. Uyakudinga ukuba musha ngokwengqondo.

CAPRICORN

(Dec 22-Jan 19)

KUHLOLISISE okudingayo ukuthi kusemqoka kangakanani. Amanye amaphutha owenze esikhathini esedlule alimaza kakhulu ikusasa lakho. Kumele isikhathi onaso usisebenzise ezintweni ezisemqoka ngempela.

AQUARIUS

(Jan 20-Feb 18)

UNGASE uzikhandle kakhulu ufuna izisekelo zalokho okholelwa kukhona. Ukucabanga ngokujulile kungaletha ithemba nokungesabi izinselelo obhekene nazo. Ubona kwenzeka izinto eziningi empilweni yakho ngesikhashana nje.

PISCES

(Feb 19-March 20)

UMA ungenawo umqondo wokuzimela, uvalo ngekusasa lungakuhlukumeza kakhulu. Chitha isikhathi sakho esiningi udidiyela amasu ozowasebenzisa ekuzithuthukiseni. Maningi amathemba obambelele kakhulu kuwona.