Fri, Nov 15, 2019

IZINKANYEZI

11 November - 16 NOVEMBER

ARIES

(March 21-April 19)

QINISEKISA ukuthi isithunzi negama lakho uyalivikela. Impumelelo ilindele ukunyakaza kwakho. Qinisekisa ukuthi ulwazi lwakho uyaluthuthukisa ngayo yonke indlela. Gxila kakhulu ezifisweni zomndeni wakho.

TAURUS

(April 20-May 20)

NAKUBA kukuningi okubhekene nawe ngqo kodwa akumele ziphazamiseke izinhlelo zakho. Ungalokothi ukhulume ngezinto ongenaso isiqiniseko sazo. Uma ugxila ekusebenziseni isikhathi uzonqoba umzabalazo.

GEMINI

(May 21-June 21)

OKUNYE okuthungathayo okuzothuthukisa impilo yakho uzothola ukuthi nakho kuthungatha wena. Lesi yisikhathi sokuba ugqamise kakhulu lokhu okwakhayo.

CANCER

(June 21-July 22)

UNOMQONDO obukhali kakhulu nolwazi oluthile okumele uludlulise. Ukulungiseka kwezinye izinkinga kuzoncika ekukhuthaleni kwakho. Zama ukubheka phambili, ungabesaqalaza emuva.

LEO

(July 23-August 22)

KUNGAKUSIZA ukuhlanganyela nabanye ukuzeubone ukuthi imibono yakho ephusile ingasebenza kuphi. Kuzokusiza ukuba seduze nabantu obonayo ukuthi bangakundlondlobalisa.

VIRGO

(Aug 23-Sept 22)

KUKHONA izinkinga okumele zibhungwe ngokushesha emndenini wakho. Enye inkinga obuyiziba manje yisikhathi sokuba uyisukumele.

LIBRA

(Sept 23-Oct 22)

UYASIDINGA isikhathi sakho wedwa ukuze uzohluza kahle lokhu okumele ukulandele. Kukhona isikhathi osilindile obonayo ukuthi sizokwenza ngcono isimo sakho sezezimali.

SCORPIO

(Oct 23-Nov 21)

QAPHELA ukuthi unendlela yakho yokucabanga manje engafani neyomunye. Ziningi izinto okumele uzenze ngale kokubheka abanye ukuthi benzani. Qaphela ukuthi uma uxoxa ngezinhlelo zebhizinisi abanye ngeke bawu-ntshontshe umbono wakho.

SAGITTARIUS

(Nov 22-Dec 21)

UMA nje usukuma ngokuphuthuma bakhona abazo-kweseka kwezinye izinhlelo. Uma ubonisana nomaqo-ndana kokuningi uzobona ukuthi uyamethemba futhi ubalulekile kuwena.

CAPRICORN

(Dec 22-Jan 19)

HLALA njalo uzifisela okuhle futhi wenza okuhle ukuze kuzokwenzeka okuhle empilweni yakho. Kuningi kakhulu okungabalulekile okumele ukubeke eceleni ugxile kulokhu okusemqoka.

AQUARIUS

(Jan 20-Feb 18)

KONKE ubuhlungu kumele uqonde ukuthi ngokwesikha-shana. Impilo yakho ingase ihambisane kakhulu nalokhu okudidiyele engqondweni. Ubuthakathaka bakho bunganqobeka uma uzicija lapho uqine ngakhona.

PISCES

(Feb 19-March 20)

UNAMAQHINGA ahlukene okwenza imali kodwa okwamanje ubona sengathi unezidingo eziningi kakhulu. Zama ukuncenga kancane inhliziyo yakho ukuze ukhohlwe ngokunye okukuphathe kabi.