IZINKANYEZI

Block title

26 July - August 01 2020

ARIES

(March 21-April 19)

ZIKHONA izimo ongakwazi ukuzibekezelela nalezo ezingabekezeleleki. Indlela oziphethe ngayo uma inezici ezithile kumele uyiguqule. Ungumuntu ohlale enamaqhinga ahlukene.

TAURUS

(April 20-May 20)

KHOMBISA intshisekelo ezinhlosweni zakho. Cubungula uthando lwakho ngendlela ezokwanelisa ngoba kukhona izinqumo namagxathu okumele uwathathe.

GEMINI

(May 21-June 21)

KUDINGEKA usebenzise umgomo wokukhetha lokho okuyiqiniso. Zama ukuthi ungahlehlisi lutho manje ukuze unqobe lokho owawuzinqumele kona.

CANCER

(June 21-July 22)

UMZABALAZO wakho odinga izikhwepha uzowuqhuba nangengqondo. Ezinye izinkinga zakho ngeke zibe namandla okukuvimba kulokhu okuhlosile. Baningi abakubhekile emsebenzini wakho.

LEO

(July 23-August 22)

ISIZINDA senkululeko yakho sisengqondweni yakho. Ziningi izinto ezikushayile kodwa kukhona oziduduza ngakho. Umqondo obukhali uzokwenza ube nemibono ewusizo olukhulu.

VIRGO

(Aug 23-Sept 22)

QAPHELA ukuthi awusoli abathile uma kukhona oku-ngaqondile. Uyazama ukukhuthala ukuzama ukulungisa izinkinga zakho. Ukubambisana nomaqondana kuzoba yinto esemqoka kakhulu empilweni yakho.

LIBRA

(Sept 23-Oct 22)

LOKHO okuhambisana kakhulu nonembeza wakho kumele ukulandele. Kukhona eminye imicabango engakhi okuzomele uyikhiphe ngokushesha engqo-ndweni yakho. Izinga lokuhlela kwakho lizothuthuka.

SCORPIO

(Oct 23-Nov 21)

UZOBONA kukusebenzela ukuyicubungula into ngapha-mbi kokuzihlanganisa nayo. Kuningi okunye okungekho mqoka obona sengathi kuthikameze izinhlelo zakho. Zinike isikhathi ucubungule lokho okumele ukwenze.

SAGITTARIUS

(Nov 22-Dec 21)

KUNINGI okumele ukufeze kodwa uma ungenawo umgomo ungazithuka usufeza okumbala. Kukhona ubudlelwano ongaqondi ngabo noma buyakuthokozisa yini. Umaqondana ubuye akubuke njengomuntu othanda ukuncengwa.

CAPRICORN

(Dec 22-Jan 19)

KUKHONA ibanga elide okusamele ulihambe empilweni yakho. Eminye imiphumela yamaphutha owenzile inga-gqama kakhulu. Uyaziwa ukuthi unokucabanga okusabalele futhi uqhamuka nokuhlukile.

AQUARIUS

(Jan 20-Feb 18)

UYAQONDA ukuthi noma yini oyenzayo empilweni yakho inenhloso ethile. Kuzodingeka ukubekezela uma ubona ukuthi ubhekene nesimo esingagculisi njengamanje. Okuzama ukukuvimba kumele ulwe nakho.

PISCES

(Feb 19-March 20)

IZINGA lokuzethemba kwakho lihlale linyukile. Nguwena okumele uqiniseke ukuthi uyaqhelelana nezinto ezikwe-nza uvilaphe empilweni yakho. Unamandla okuguqula impilo yakho.