Izwe lezimpumputhe libuswa ngamachide

817

SIGUDLA NOGALAKAJANJA                                                                            ABDUL MILAZI

ABAKHI bezinkamba bayasho ukuthi ubumba oluhle nolunohlonze lutholakala ekujuleni kodaka. 

Kumele umbe udlule kulolu qweqwe lokuqala olusaxubene nodaka, kungenjalo ukhamba lwakho luyoqhekeka uma usulomisa.

Ngikhumbula ngisengumfana, umkhulu wayethi uma sibuya nobumba olunodaka, athi masilubuyisele emfuleni, sibuye nolungcono. 

Thina sasijahe ukuyodlala, ngakhoke simane simbe lolu esilubonayo osebeni lomfula. Saze safunda ukuthi uma senza ngobuvila, siyophinda siphindile emfuleni, size sibuye nalolu alufunayo.

Ubumba lungaba wubumba, kodwa kakuyona yonke inhlobo yobumba elungele ukwakha ukhamba. Lokhu kufana ncamashi nobuholi. 

Kakwanele nje ukuthi umuntu uyakwazi ukuphefumula nokusuza, kumele abe nengqondo ephusile. Kula malanga abaholi esibakhiqizayo bafana nezinkamba ezakhiwe ngodaka. Babonwa nayizimpumputhe ukuthi ngeke bakwazi ngisho ukuhola izimpukane ziya esitamkokweni.

Uthola umuntu ewungqongqo-she, isikhundla esiphezulu sobuholi, kodwa edakwa nezingane kuma-nightclub, futhi ephansi phezulu nama-celebrity

Abanye bakhahlelwa yihhashi esifubeni; kuthi kuqedwa ukuthathwa kwezinqumo ezibalulekile zikahulumeni, yibo labo sebefonela abangane babo bebatshela, kungakenziwa ngisho nesimeme-zelo esisemthethweni.

Ngoba-ke nabangane babo kabaphusile kahle lapha ekhanda, bayibhadlaze kwi-social media, bechoma phela ukuthi bona bazana nongqongqoshe, abantu abaphezulu. 

Abanye abaholi baphula yona le mithetho abayishayayo, ngoba nakhu bezibona bengcono kunoquqaba. Okusho ukuthi babona le mithetho ingabathinti bona.

Ngikhumbula eminyakeni embalwa edlule ngimenywe emcimbini owawugcwele izitatanyiswa nezikhulu zikahulumeni. 

Kuthe uma uphela umcimbi, abanye bathi bamenywe kwi-after party. Kasizange sitshelwe ukuthi ukuphi, kodwa kwathiwa masilandele izimoto ezithile, esakhonji-swa zona.

Nangempela yithi labaya sesilandela lezo zimoto. Dukuduku, nakhu sekuqhamuka lezi zimoto ezinamalambu aluhlaza zigijima phambili, zivalela ezinye izimoto ukuze thina singami emarobhothini abomvu. 

Sasishushuluza nje sengathi amarobhothi avalela amabhanoyi kuphela, hhayi thina. Yilapho engabona khona ukuthi umbuso kuyadlalwa ngawo lapha ngaphandle.

Sikhuluma nje, ukhona omunye umholi otholakele evakashele umngane wakhe, beyodla isidlo sasemini, kuyo belu le lockdown esikuyona. 

Usuka lapho uyaxolisa, sengathi ubengazi ukuthi lokhu akwenzayo kakuvunyelwe. Uma umholi wonke, engazi ukuthi i-lockdown isho ukuthini, abantukazana-ke bona bese beyazi kanjani? 

Siqinisile lesi sisho esithi izwe lezimpumputhe libuswa ngama-chide. 

Omunye umkhulu engihlangane naye ezitolo, uthe inkinga wukuthi kumane kuqokwe abantu abangakavuthwa kahle engqondweni, babekwe ezikhundleni eziphezulu. 

Sibuswa wo”mfan’ omdala” no”ntomb’ nkulu”. Badala ngeminyaka, kodwa baseyizingane ngokomqondo. Ezandleni zabo, umbuso uphenduka ithoyizi lokudlala. Iningi labo licabanga ukuthi uma linabalandeli abani-ngi kuFacebook, Twitter naku-Instagram, lokho kusho ukuthi bangabaholi abadumile futhi abanohlonze. 

Kabazikhohliwe bengoKim Kardashian noKanye West bezepolitiki. Bayakhohlwa wukuthi laba kababona abaholi bohulumeni ezweni lakubo. 

Kunezinja namakati ezinezigidi ngezigidi zabalandeli ku-social media, kanti lokhu kakusho ukuthi lezi zilwane zikulungele ukuhola izizwe.

Kodwa-ke kasisodwa kule nkinga abaholi abafana nezinkamba ezakhiwe ngobumba olunodaka, bagcwele umhlaba wonke. 

Nakhu neMelika inoDonald Trump, umengameli ohlekwa ngisho nawotakalani ezinkulisa. Kusho ukuthi umhlaba wonke uphelelwe wubumba.

Previous articleKubanjwe umoya ngo-AB de Villiers
Next articleSekuyacaca ngomshwalense wababeka izimali emabhange