Kabayingeni eyezicelo zokuhlabela amadlozi

1324

Kunabebezikhalela emakhosini ngokuqhatheka nabaphansi

MTHOBISI SITHOLE

iNkosi yaseMchunwini eMsinga, uNgangendlovu Mchunu ingenye yamakhosi amise imicimbi yamadlozi ezizweni sayo. 
ISITHOMBE: YINQOLOBANE YELANGA

BAHLULEKE ngisho sebezikhalela ngokuthi bazoqhatheka namadlozi abebefuna ukwenza imicimbi yezimbuzi nezinkomo ngempelasonto yePhasika ezindaweni ezahlukene zasemakhaya, ezingaphansi kwamakhosi, KwaZulu-Natal.

Lokhu kuzwakaliswe ngamakhosi ezizwe ezimbalwa zakulesi sifundazwe njengoba kubhekwe ephasikeni okuyisikhathi esise-tshenziswa yimindeni eminingi engewona amaKrestu njengesokuhlabela abaphansi, kwazise kusuke kubuye wonke umuntu, nabasebenza emadolobheni amakhulu. 

Nokho akhona namaKrestu akholelwa nasekuhlabeleni amadlozi. Inkosi uNgangendlovu Mchunu yaseMachunwini, eMsinga, itshele ILANGA ukuthi isizwe sakhe sonke siyazi ukuthi akekho ozokwenza umsebenzi emuva kokuba eshaye ikhwelo, watshela zonke izinduna ukuba ziphume zingena emphakathini, zixwayise ngokugonqa. 

Lokhu kwenzeka ngenxa yesifo se-coronavirus esihlasele kuleli esiholele ekutheni kumiswe ukusebenza kwezwe izinsuku eziwu-21 nguMengameli Cyril Ramaphosa.

“Bakhona abafikayo bezozikhalela bethi kudala bahlela zonke izinto, ngakhoke sekunzima ukuhlehlisa. Nokho kangiguquki kwelokuthi eMachunwini kawukho umsebenzi ozokwenziwa kuze kudlule lesi simo somkhuhlane esihlasele,” kusho iNkosi uMchunu.

Kubikwa ukuthi imiphakathi eminye ikhala ngokuthi izophendukelwa ngamadlozi njengoba bese kuze kwanqunywa ngisho izinsuku okuzogingqwa ngazo izinkomo ukugcina imisebenzi yabangasekho emhlabeni. 

Inkosi uLwazi Sithole, yesizwe sakwaSithole, eMhlumayo, eMnambithi, ithi okwenze yakhipha umyalelo oshubile, wukuthi abantu baseMnambithi kubukeka bewuthatha kancane lo mkhuhlane we-corona. Ithi abazophambana nomthetho kulesi sizwe bazokuba semabhukwini okudliwa izinkomo nokuthathelwa izinyathelo ezibu-hlungu kakhulu wumkhandlu wenkosi.

“Imicimbi yezinkomo nezimbuzi kangiyifuni noma ngiyibone esizweni sami kulezi zinsuku. Ngivale ngisho imihlangano yomphakathi ngoba sekucacile ukuthi izwe liyabhubha. 

“Engikuqaphelile wukuthi abantu bebezitshela ukuthi uma kukhulunywa ngalesi sifo, kusuke kukhulunywa ngokuthi sihaqa abasemadolobheni,” kusho iNkosi uSithole. 

Ithi isungule ikomidi eliphuma lingena umuzi nomuzi kudonswa ngendlebe abantu ngomyalelo wayo (Inkosi). 

Ngakolunye uhlangothi, iNkosi uThanda Mzimela, yaseMazimeleni, ithi ukunqanda lesi simo, isebenzisane nomkhandlu wayo okuyiwona oqinisekisa ukuthi kakwenzeki lutho eMazimeleni.

“Ukulawula abantu ngikuqale kungakamenyezelwa ngisho nokuthi izwe liyavalwa. Emuva kokuba sekumenyezelwe, sikuqinisekisile ukuthi kakukho okuzokwenzeka okuphambene nomthetho,” kusho iNkosi uMzimela. 

Inkosi uBhekabathethwa Mthethwa, wesizwe sakwaMthethwa, eMpangeni, ithi induna nenduna engaphansi kwalesi sizwe, inikwe umyalelo wokumisa kwasani okuwumcimbi.

“Miningi imicimbi esiyivale sekuzohlatshwa. Akukho okuzokwenzeka esizweni ngaphandle komngcwabo,” kusho iNkosi uMthethwa.

 

 

Previous articleamaphoyisa eTheku akhala ngokuhlushwa ‘amaphara’
Next articlemakholwa nesiteshi senkolo esiyisipesheli ngephasika