‘Kahleni maZulu ngeyeSilo esisha, kusaziliwe’ – Shenge

800

Izinkumbi kutshalwa iNdlovukazi kaZulu, uMantfombi 


IZINTOMBI ebeziyingxenye yomviliyelo obuphelezela iNdlovukazi uMntfombi, njengoba ibisuka eGoli isilibangise KwaKhangelamankengane, KwaNongoma. INdlovukazi itshalwe ezintathakusa namuhla ngoLwesine. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGW

SAZI MAJOLA,
SKHOSIPHI MTHEMBU noJOHN HLONGWA

IZWAKALISE ubuhlungu ebuzwayo ngabantu abayibelesela ngemibuzo ema-yelana nenkosi ezothatha isihlalo esivuleke ngoku-khothama kweSilo uZwe-lithini kaBhekuzulu, iNko-si Mangosuthu Buthelezi yize umndeni wasendlukulu, eyigazi lawo, usemanzini.

Lokhu ikusho izolo ngoLwesitha-thu ngesikhathi ikhuluma nabezi-ndaba esigodlweni seSilo, KwaKha-ngelamankengane, Kwa-Nongoma njengoba bekulindwe isidumbu se-Ndlovukazi Shiyiwe Mantfombi Zulu, uMaDlamini ebesisuka eGoli.

INdlovukazi ekhothame ngele-dlule, ilandela iSilo uZwelithini esakhothama mhla ka-12 kuNdasa (March) nonyaka emuva kokuhlabe-ka. INkosi Buthelezi ithe abantu bayakhohlwa wukuthi iSilo uZweli-thini singumshana wayo, ngakho-ke, kuzwela kakhulu ukulokhu ibuzwa ngalolu daba.

Ikhale nangabanye abantwana baseNdlunkulu kaZulu, yathi ba-hubhuza ilumbo ngayo bathi ithe indlovukazi ikhothama nje, yadli-swa.

“Ngifisa ukucacisa udaba olu-khulunywa ngabantwana abathile ngokugula kweNdlovukazi, uMntwana Shiyiwe Mantfombi kaSobhuza ohambe esekho-njwe yincwadi yo-kugcina yeSilo ukuthi nguye okufanele ahlale esihla-lweni njengebambabukhosi nxa sona sesikhothembe.

“Kwathi nxa ngibuzwa yintatheli ngokugula okuthathe indlovukazi, ngathi odokotela esibhedlela eyayikuso banquma ukuba ihlinzwe, kodwa ngenxa yokuthi isibindi sayo sasinama-toxin, okuyigama elise-tshenziswa ngodokotela elingasho ushevu, ngathi kuyo,indlovukazi ibivele ikubo eSwatini ngoba umnewabo 

iNgwenyama uMswati yayisafuna ukufaka isandla ekulekeleleni ukuba ilulame.

“Yabe isibuza intatheli ukuthi ngesikhathi indlovukazi ihlabeka, yayinani. Ngasengithi, kwa-kunokukhuluma kokuthi idliswe ushevu, okuyinto eyamenyeze-lwa yiSilo (uZwelithini) uqobo lwaso KwaKhethomthandayo ngoZibandlela (December) 2017.

“INgonyama yathi: ‘Umntane-nkosi udlisiwe, yikho engekho.’ Lawa ngamazwi avela emlonye-ni weSilo uqobo lwaso, umyeni we-ndlovukazi. Ingakayi esibhe-dlela saseMilpark, iseMhlanga, eThekwini, yathumela enye yamadodakazi ayo uMntwana uNomkhosi ukuba azongicela ngoba nami ngangiseThekwini ngalolo suku.

“Kwathi nxa ngifika kuyo indlovukazi, yangazisa ukuthi idliswe ushevu. Le nto wudaba olwaziwayo endlunkulu,” kusho iNkosi Buthe-lezi, ethe lokhu ikuchazela isizwe ngoba sekuthiwa yiyona eyathi 

indlovukazi idlisiwe. 

Iqhube yathi: “UMntwana uThe-mbi (wakwaNdlovu) noMntwana uMbonisi sebethi wukukhuluma kwami, ngibaxabanisa nesizwe sa-maSwati, okuyintimbothi yokuqala neyokugcina. Kangikaze ngithi 

iNdlovukazi KaZulu idlisiwe, nga-kho-ke ngiyanxusa kwabenkosi ukuthi mabayeke ukuthi nxa befuna ukuxova izwe, baphendukezele izinto abazaziyo ngamabomu besebefaka igama lami,” kusho iNkosi Buthelezi.

Izwakalise nokudumala ngenkulumo ethi ishiwo nguMntwana uThembi kaBhekuzulu ethi yashiwo yiSilo uZwelithini sathi sona ka-inaye undunankulu.

“Yihlazo elenziwa nguMntwana uThembi ngoba ngangikhona kwi–Nhlapho Commission, uSolwazi (Thandabantu) Nhlapho owayengu-sihlalo wale khomishini ebuza ukuthi isikhundla sikandunankulu si-sekhona yini. Kwakunethimba la-bantwana elalithunywe yiSilo uku-yosimela kule khomishini.

“Kwathi uma uSolwazi Nhlapho eliphosa lo mbuzo, lathi licela uMntwana uThembi aphendule ngoba nguyena omdala. UMntwana uThembi wathi wazi ukuthi undu-nankulu kunguMntwana waKwa-Phindangene ngesikhathi seSilo esimzalayo, iNkosi uNyangayezizwe kaSolomon KaDinuzulu, esho mina.

“Waqhubeka wathi namanje wazi ukuthi undunankulu kusengu-ye uMntwana waKwaPhindange-ne,” kusho iNkosi Buthelezi. Ize ya-bala abantu ethe bangofakazi, ba-bekhona uMntwana uThembi ephe-ndula uSolwazi. Ubale noMntwana wasoSuthu, uMuntukaphiwana, obekhona kulesi sigcawu sabezindaba.

Uxwayise uMntwana uThembi ngokuthi angazibaseli amalahle esihogo ngokukhuluma iphutha.

“Ngiyazi ukuthi abantu abakhuluma lolu limi lwamacebo aselu-khuluma manje umntwana, yinto abebeyifundiswa wuKhongolose ngombhalo wemfundisoze yomholi wawo, uNobleman Nxumalo, owazibiza ngoMzala. 

“Yibhayibheli likaKhongolose abashumayela ngalo wonke la ma-phutha umntwana asewasho nje-ngopholi wawo. Ngasho kaningi eSilweni (uZwelithini) ukuthi ma-sizibekele owaso undunankulu ka-sikwenzanga lokho, sasebenzisa mina,” kusho uShenge. 

Uzwakalise ubuhlungu nangodaba lwamaphepha asenkantolo ngo-daba lwefa leSilo, wathi kubuhlu-ngu ngoba lokhu kwenzeka indlu-nkulu isemanzini.

UMntwana uThembi uthe usa-mile embikweni wakhe wokuthi iNkosi Buthelezi yayingunduna-nkulu kayise, iSilo uBhekuzulu. 

“Kangifuni ukukhuluma indaba kaShenge emaphephandabeni, ko-dwa ngilindele ukuba angibize nje-ngendodakazi yakhe, sihlale sikhulume,” kusho uMntwana uThembi othe bona kabahlangani nepolitiki, bazalwa ngamakhosi “umntwana uyathanda ukuthi uma ekhahlela izinto, afake ipolitiki”. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleInyosi nemizuzu yekhethelo noNdlunkulu
Next articleIDowns ethubeni lesicoco