KAYIMIHLE IMIPHUMELA ESHIYWA YIZIFO ZOCANSI 

1362

NoDkt THANDEKA MTHEMBU

UNGANGENI ngomlomo endaweni ongeke ungene kuyo ungayigqokile ikhondomu. Ake sikhumbuzane futhi ngezifo ezithelelana ngokocansi. Ziningi izinhlobo zezifo ezithelelana ngokocansi, phecelezi, sexually transmitted infections (STIs). Siyazi ukuthi lezi zifo ziziveza ngezindlela ezingafani futhi zingavela ezindaweni ezingafani.

Okudabukisayo wukuthi abantu abaningi kabaqondi ukuthi izinto ezithile zingaba yizimpawu zezifo ezithelelanayo, lokhu kwenza bangalutholi usizo oludingekayo, baze babone ngoba sekunemiphumela emibi yalezi zifo.

Ngiyathemba siyaqonda ukuthi izifo ezithelelanayo zingaziveza ngezindlela eziningi, ngoba phela zenziwa ngamagciwane ahlukene. Izifo ezithelelana ngocansi zingavela ngalezi zindlela:

• Amashashazi esithweni sangasese, emlonyeni nakwezinye izitho ezisetshenzisiwe ngesikhathi kwenziwa ucansi; 

• I-discharge endukwini; 

• Isilonda esithweni sangasese, emlonyeni nakwezinye izitho ezisetshenzisiwe; 

• Ukuluma nobuhlungu benduku; 

• Ubuhlungu kwi-pelvis; 

• Ukushisa komchamo; 

• Ukuchama kaningi; 

• Ubuhlungu bamasende.

Ake sikhumbuzane futhi ukuthi kawudingi ukuba nazo zonke lezi zimpawu ukuze sithi une-STI, ngoba phela amagciwane ahlukene, enza izimpawu ezihlukene. Okunye okubalulekile wukukuqonda ukuthi lezi zifo zingaphatha amalungu angafani omzimba, ikakhulukazi uma wenze ucansi ngazo.

UNGAZIVIKELA KANJANI KULEZI ZIFO? 

Okokuqala ngokungayi ocansini, akukho ukuziphephisa okwedlula lokho. Kodwa uma lokhu kukwehlula, yenza ucansi oluphephile.

Luyini ucansi oluphephile?

Wukusebenzisa ikhondomu. Eyokuthembeka idinga bobabili ophathini ukuba bathembeke.

Nikhumbule nokuthi uma wenza ucansi oluphephile (usebenzisa ikhondomu) nomunye umuntu kumele ngisho nisadlalisana uzivikele.

Uma ungena esithweni sowesifazane ugqoke ikhondomu, noma sewungena ngomlomo zivikele phela.

Awuyi ngomlomo lapho ungeke uye khona ngaphandle kwe-condom!!

Uma uholeleke kulokhu esikubiza ngocansi olungaphephile, bese uzibona usunalezi zimpawu yini okumele uyenze?

• Yeka ukwenza ucansi (luzile);

• Hamba uyothola i-treatment;

• Wena nowakwakho nalo enithole kuye isifo, kumele nilashwe; 

• Ngesikhathi uselashwa, yima ukwenza ucansi, uma ungakwazi ukuzibamba sebenzisa ikhondomu nize niphelelwe yizimpawu zokugula; 

• Khumbula ukuhlolela nezinye izifo ezithelelana ngocansi njengengculaza

Kunezinkolelo eziningi uma sekuza ezifweni ezithelelana ngokocansi, ake sizilungise;

Abanye bakholwa wukuthi uma une-drop (drip) usuke ulale nowesifazane odla amaphilisi athile. Ake sivele sikulungise lokhu,

uma uye ocansini olungaphephile nothile bese uba ne-drop – nisuke nithelelene ngezifo zocansi, hhayi ukuthi kunamaphilisi awaphuzayo akugulisayo.

Ake sikhumbuzane nokuthi ukuthola lezi zifo kungaba nomthelela omubi esikhathini esizayo. Iyini le mphumela:

• kungavala ipayipi lomchamo;

• Zingenza ubuhlungu bamasende obuhlala isikhathi eside; 

• Zingenza amanzi emasendeni, kodwa lawa ayabohla uma ususindile; 

• Ezinye zalezi zifo zingangena egazini ziye nakwamanye amalungu omzimba ziyolimaza khona.

Ngokuzayo uma ucabanga ukwenza ucansi olungaphephile, zikhuze ngoba ama-STI ayingozi ngaphezu kokuba ucabanga, mkhulu umonakalo awushiyayo.

______________________________________________________________________________________________________ 

Umbuzo

DOKOTELA, kanginalo ilukuluku locansi. Owakwami useyangiqhweba uma kumele sizijabulise, ubhuqwa yindlala ngikhona. Induku isaqina kahle, kangazi kanti yini inkinga.

Impendulo

Ukuvaleka kwelukuluku locansi kungabika ukwehla kwe-testosterone nezinye izinkinga. Kubalulekile ukubona udokotela lapho usuzibona usuphelelwa wuthando lokujabulisa isithandwa sakho. Sivakashele eBlue Clinic kungaze kuchitheke umuzi, usizo lukhona.

Previous articleUfunde lukhulu ngokuhambela amazwe onenkampani yezokuvakasha
Next articleIhlazo ngezidumbu ezimbondelene emakhazeni kahulumeni