Koze kube nini siphila njengamaphuphu ezinyoni?

191

SAKHA ISIZWE: Callistus Bheki Nkwanyana

UKUNTULEKA kwemisebenzi yodoketela idala ukukhathazeka ezweni. Ngale kokuntuleka kodokotela, imiholo yabo ayilingani neminyaka abayichitha befundela ubudokotela. Kwamanye amazwe, odokotela abaqashwe ngohlelo lukahulumeni kabanelisekile ngezimo zokusebenza. Ngingabala amazwe anjengo South Korea, United Kingdom namanye. Kuqala, umsebenzi wodokotela wawuhlonishwa kakhulu, futhi uholela. Umthetho wokufuna nokuhlinzeka (demand and supply), yiwona osilawulayo emhlabeni jikelele.

Lokhu kusho ukuthi into uma iningi noma itholakala kalula, nenkokhelo yayo iyancipha. Uma ingatholakali kalula, inkokhelo yayo ibaphezulu. Le nto iyafana nakothisha, abanye ngikhuluma nje, kabaqashiwe bahleli emakhaya. Uma ufundela ubuthisha njengamanje kumele ubheke ukuthi ukhetha izifundo ezizodingeka kakhulu. Ngiyacabanga nodokotela kumele babheke ukuthi yimiphi imikhakha engabenza baqasheke kalula ngoba benze izifundo ezidingeka kakhulu ezibhedlela.

Omunye uzothi kungani kubukeke sengathi wodokotela abansundu abanenkinga kakhulu eNingizimu Afrika? Uma ubuka odokotela abaningi eNingizimu Afrika, bafunde ngosizo lukahulumeni. Lokho kusho ukuthi abaningi babo baphuma emindenini entulayo kakhulu. Labo abaphuma emindenini edla izambane likapondo, ikakhulu abamhlophe nabaseNdiya, bona baphuma bakwazi ukuthola amathuba futhi bavulelwe izindawo ezizimele zokusebenza yimindeni yabo.

Baphinde bakwazi ukuthenga imishini yobuchwepheshe obudingekayo ekulapheni abagulayo. Ngibala abamhlophe ngoba yibona ababenamathuba onke ngesikhathi sobandlulo. AmaNdiya wona kasikhumbule ukuthi uhulumeni wobandlulo wawabafaka ephalemende ngo 1983 (Tricameral Parliament), okwanika abomdabu waseNdiya izwi ekubusweni kwabo. Thina sasilokhu sishiwe ngaphandle, yize singabanikazi bezwe.

Uma ubuka izakhiwo abahlala kuzona kanye nezikole abakhelwa zona, zinesithunzi kakhulu kunezethu. Ngithi akengibakhumbuze nje abantu ukuthi sisukaphi ngoba sinayo lento yokukhohlwa. Ngethemba siyabonake ukuthi umuntu onsundu usizi lwakhe lusukaphi. Kuyiqiniso ukuthi izinkinga ezikhungethe abansundu eziningi zazo ziyimiphumela yemithetho yobukoloni kanye nobandlululo. Nokho singehlale sibuka emuva sibe sifuna ukuya phambili. Kumele sibheke ukuthi senzenjani manje ukuze siye phambili.

Uma ubheka, sinosomabhizini abakhulu abamnyama; kungesize yini ukuthi bahlangane, bakhe noma baqashe izindawo ezingasebenzela labodokotela ezindaweni ezahlukene? Ngale ndlela nabo bangahlomula emisebenzini eyenziwa wodokotela. Phela uHulumeni akanayo imali eyanele yokuqasha odokotela, kanti sisabadinga.
Amakhosi akhelwe izinkantolo lapho esebenzela khona; kungenzeke yini ukuthi enye indawo enkantolo yabelwe udokotela, asebenzele khona? Uma ubuka ubuningi bamakhosi, kusho ukuthi baningi odokotela abangathola umsebenzi. Ziningi izizwe zamakhosi ezingakwazi ukuthola imali ezokwenza indawo kadokotela ibe nezinsiza.

Mina ngibona sengathi sekuyisikhathi lapho kufanele sizibambele ezweni lethu. Uma singayeka ukukhala njalo, sisebenzise isikhathi sokukhala ekucabangeni, kuningi esingakwenza. Nakuba sesishilo ukuthi abamhlophe nabaseNdiya bahlomula futhi basahlomula, thina into esibambe kakhulu wukungabambisani.
Kumele sibuyele emzabalazweni wobumbano njengabanikazi bezwe, ukuze sinqobe kwezomnotho. Indlela esalwa ngayo kwezepolitiki, kumele siyiphindaphinde kaningi ukuze sibuyise ezomnotho. Iqiniso lithi umnotho waseNingizimu Afrika ume ngabantu abansundu, kodwa into abayazi kangcono wukuthenga.
Ukuthi into yenziwe ngubani kuphi, abanandaba. Ngisho abezizwe sebasithola ukuthi sifaka emlonyeni kodwa kasikhiqizi. Basuka emhlabeni wonke bezofaka kumlomo wethu, wena owabona inhlanzi idotshwa. Siphinde sivule imilomo, silinde uhulumeni asifake emlonyeni. Koze kube nini siphila njengamaphuphu ezinyoni?

UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana
Uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation
Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral
Regeneration
Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to self-discovery”
Uyatholakala ku: nkwanyanacb60@gmail.com /0665445466 Ucingo / WhatAPP

Previous articleKwethulwe izinhlelo zokuxazulula inkinga yamanzi KwaNongoma
Next articleImali mayingabi yisizathu sengxabano nengcindezi phakathi komzali nengane