Kubalulekile ukuqonda ukusebenza kwezitho zomzimba wakho

535

DKT SIBU LUBELWANA

INYANGA kaNhlolanja (February) yiSexual & Reproductive Health Month. Lokhu ngabe kusho ukuthini? Kuchaza ukuthi abantu banelungelo lokuzithokozisa ngenkonzo yasekamelweni ngendlela ephephile nokuthi babe nabantwana besibalo esithandwa yibona okanye bangabi nabo uma bengabafisi.
Uma sikhuluma ngezindaba ezithinta iSeaxual and Reproductive Health ngiyazi ukuthi iningi licabanga ukuthi sikhuluma ngezindaba zasekamelweni nokho kalikho iphutha kulokho. Kodwa-ke uma sikhuluma ngalesi sihloko sikhuluma ngokukwazi ukufunda umzimba wakho, uwazi ngendlela yokuthi uqonda ingxenye ngayinye ukuthi isebenza kanjani.

Thatha izinqumo ezizosebenzela umzimba wakho, hhayi ezizowubeka engcupheni

Umuntu ngamunye kubalulekile ukuba aqonde umzimba wakhe ukuthi usebenza kanjani nokuthi yikuphi okwazi ukukwenza nongakwazi ukukwenza, nokuthi izinto zangaphandle ezinhle nezimbi zinomthelela ongakanani emzimbeni.
Ukuba nolwazi kukunika amandla okuqonda umzimba wakho ukuze ukwazi ukwenza izinqumo ezisebenzelana nawo (umzimba wakho). Lokhu kubandakanya ukwenza izinqumo zempilo ezizosebenzela umzimba wakho hhayi ukuthi ziwubeke engcupheni.
Uma sikhuluma nge-reproductive health sikhuluma ngokuphila ngokomzimba nangokomqondo, yize kunjalo sisuke singakhulumi ngokuthi kakukho sifo noma ubuthaka.

Ukuhlakanipha kuqala ngokuthi siqonde kahle ukusebenza kwemizimba yethu

Uma sixoxa ngokusebenza kwesitho sokubeletha (reproductive system), ukuthi siyakwazi yini ukukhiqiza noma cha, lokho kakusiyo ingxenye yokusebenza kwaso.
Ngikholelwa kakhulu ekutheni ukuhlakanipha kuqala ngokuqonda imizimba yethu. Ukuze sazi uma izinto zingahambi kahle emzimbeni, kumele sazi ukuthi uma kuhamba kahle kuba njani. Isibonelo, uma uya kudokotela wezindlebe, ikhala nomphimbo (ENT Surgeon) uma kuwukuthi ucinene emakhaleni, umtshela ngokucacile lokho. Kayikho le nto yokuthi kumele uqale phansi uzibuze ukuthi konje ikhala uzolibiza ngani.

Kakumele kube sengathi uthuka inhlamba uma ubiza igama lesitho sangasese

Kodwa uma sekuza esithweni sangasese kuba sengathi uthuka inhlamba uma usebenzisa igama lakhona, umuntu uthola ukuthi uzothi ‘kwandawo’ kanti kakukho okungalungile ngokusebenzisa igama lesitho. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sikhululeke ngemizimba yethu, konke okukuyona sikubize ngegama lakhona. Kuhlezi kunokudideka uma kuziwa esithweni sangasese esiphelele sabesifazane (vulva) nenkomo yabo (vagina).
Make sixoxe ngakho, abantu bayakuthokozela ukuzijabulisa ngenkonzo yasekamelweni okuyinto eyindalo esingeke sayibalekela.

Ucansi lusiza ukwakha ubudlelwano nokuphucula isimo sempilo

Le nkonzo isiza ukwakha ubudlelwano nokuphucula isimo sempilo, kayikho mayelana nokwandisa umndeni nezifo ezithathelanayo kuphela.
Kithina njengezisebenzi zezempilo, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abesifazane bathola izindlela eziphephile, ezingambi eqolo nezamukelekile ukulawula inzalo. Nokuqinisekisa ukuthi abesifazane bayaphepha kuze kushaye isikhathi sokubeletha, siphinde siyale nezithandani ngokukhulelwa okuphephile okuzoba nezithelo zabantwana abaphilile.

AMAHHOVISI: Hibiscus Hospital Cato Ridge
INAMBA YOCINGO : 031 492 8000
INSTAGRAM: drsibulubelwanaob_gyn
EMAIL: drsibu_obgyn@icloud.com

Previous articleI-EFF yethembisa ukwakha kwabusha umnotho waseNingizimu Afrika
Next articleImbokodo iveza izinto eziyicikayo othandweni