KUBATSHAZWE INHLONIPHO KUMNTWANA EGUBHA EWU -100

291
UMNTWANA Henrietta Khuzwayo kaSolomon esika ikhekhe emcimbini wokubungaza iminyaka ewu-100 esadla anhlamvana.
IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

UBUSISWE ngokubona isizukulwane sakhe sesine uMntwana uHenrietta Khuzwayo kaSolomon obehlanganisa iminyaka ewu-100 esadla anhlamvana. ILANGA ngoMgqibelo lihambele umcimbi wokubungaza kosuku lwakhe lokuzalwa obuse- Hlathini Lodge, oLundi. UMntwana ubebukeka ewumqemane emcimbini wakhe obunenkonzo ebiphethwe ngabebandla akhonza kulo i-United Congregational Church of Southern Africa (UCCSA), ezifundela ipheshana. Ukuphila kwentomb’ endala kufakazelwe wukuthi ikwazi ukuhlala ilalele inkonzo yomcimbi ayo, ethathe cishe amahora angaphezulu kwawu-5. Bekuthiuma kudlala ingoma eyithandayo iphakamise izandla, inqekuzise ikhanda sakudansa, imamatheka. Izikhulumi bezithi uma ziqeda ukufakaza ngayo ithi mazidlule kuyona ixhawule.


UMntwana udinwe kakhulu ethola ukuthi abakwaNdwandwe koninalume abafakiwe ohlelweni, ubuze kubaphathi bohlelo ukuthi baphi? UMfundisi Sandile Sokhela ethula intshumayelo, uthe lo mcimbi uwusuku lokuthi kukhunjuzwane ngenhlonipho ngoba umnikazi wawo uyahlonipha, uyabazisa abantu. “Njengoba kungabantu abadala abangabazali abaningi kule nkonzo, ake sibuyele emakhaya siyoshumayela ivangeli lenhlonipho emindenini yethu. Uma sikhuluma ngenhlonipho asisho umzali okuzalalayo kuphela, kodwa kusuke kushiwo wonke umuntu omdala,” kusho uMfu Sokhela. Kudlule lapho kwaba nenkonzo yesidlo. Umcimbi ubuhlukaniswe izigaba ezimbili kukhona esenkonzo nesezikhulumi. Zonke izikhulumi zimbonge kakhulu uMntwana ngesineke, uthando nenhlonipho ayifundise umndeni wakwa-Khuzwayo.


Kuphinde kwatuswa amagalelo kaNdunankulu kaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi ngokunakekela uMntwana uHenrietta ezikhathini ezinzima. ILANGA like labika ngoMntwana uHenrietta ngonyaka ophelile ehlanganisa iminyaka ewu-99, lapho acacisa khona ukuthi indawo ahlala kuyona edolobheni kwa-A, oLundi, wayitholelwa uMntwana uMangosuthu Buthelezi. UNkk Nonkululeko Sibiya utuse amagalelo oMntwana uHenrietta ethi asikho isigaba angadlulanga kusona ube yintombi, waba ngumama waze waba umfelokazi uMntwana elokhu ekhona. “Ubengiyala ethi ukuthi ungumfelokazi akusho ukuthi phenya isidwaba sendoda futhi ungahluphi izingane ngoba zizokuhlamuka. Indlela yokuba umfelokazi iyahambeka uma uzobeka uNkulunkulu phambili.

Siyabonga Mntanenkosi,” kusho uNkk Sibiya. Umzukulu wesizukulwane sesine u-Aphile Mazibuko utshele ukhokho wakhe ukuthi bayamthanda, waze wacaphuna eBhayibhelini izwi elithi; ‘Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni, uthando lwakhe lubanzi. ‘ “Leli yivesi alikhonzile ukhokho wethu, ahlale esishumayeza ngalo. Usifundise ukuthandaza zikhathi zonke.” INkosi yakwaMadlala eMzumbe, uNgamizizwe Madlala ibonge kakhulu uMntwana ngeziyalo abakhulise ngazo. INdlovukazi uMayvis “Gwabini” Zulu nayo yethule inkulumo egameni leSilo saKwaDlamahlahla. “Silapha njengendlu yakwenu ozalwa kuyona. Siyabonga Ndabezitha umusa kaNkulunkulu ukuchushisile ekuguleni nasezinsizini zaleli lizwe.

Siyabonga ukuthi uze wafika kule minyaka, mbonge uJehova mphefumulo wami. “Sifike lapha KwaZulu sizogana, nina Mntwana naningasekho senihambile nayoshada kodwa bekuthi uma kunemikhosi emikhulu eNdlunkulu nibuye. Uma ufikile ubungasibizi ngomakoti, ubuthi singomama. Siyalubonga uthando osikhombise lona. Uthando olunike iSilo uMdlokombana, nibizana ngokanina belumangalisa,” kusho uGwabini. U-Owami Khuzwayo (23) oyisizukulwane sesine kuMntwana Henrietta utshele ILANGA ukuthi uzizwa ethobekile ngokhokho wakhe. “Ngizizwa ngijabule ukuthi sinokhokho esikwazi ukukhuluma naye asixoxele ngezindaba ezindala zomndeni. Lokhu kusisize kakhulu ukuthi siziqonde imvelaphi yethu njengomndeni,” esho.


UMntwana uHenrietta ubonge bonke abebeyingxenye yomcimbi qede wacula ingoma yakhe ayithanda kakhulu ethi; “Mhlangiyakumuka,ngishiye lo mhlaba igama le nkosi liyithikithi lami. Khona ngiyohamba ngingenakwesaba ngiyocasha kuJesu engumhlengi wami.” Izihambeli nazo aziphoxanga kulo mcimbi njengoba zitheleke zigqoke kahle ziphethe nezipho. Umcimbi ubuhanjelwe uNdlunkulu weSilo esidala uThandekile uMaNdlovu noMntwana uMbonisi. Ubhazabhaza wetende ubugcwele. UMntwana uHenrietta ubusiswe ngabantwana abane bamantombazane, abazukulu abawu-8 nenqwaba yezizukulwane. hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleIsaqaqamba inhliziyo kanozinti wePirates
Next articleUSETHI KHUMU OBEKHULUMELA UHLANGOTHI LWASETHEMBEZINHLE