Kubi kozidubule ethola eyobuhlobo nengoduso

748

THANDEKA NGOBESE
LIBANGWA nezibi egunjini la-bagula kakhulu, iphoyisa lase-Goli elizidubulile ngeSonto lizama ukuzibulala ngoba liphoxwe wukuthi lithole kuFacebook ukuthi lona nengoduso yalo yeminyaka ewu-8 bayizihlobo, sekumele bahlukane. Kuthiwa uNkz Hlengiwe Mgaga noMnu Kwanele Thabethe (okungewona amagama abo angempela), bathole ekhasini lesibongo sakwaThabethe kuFacebook, elibizwa ngokuthi “Masibumbane Majiyane”, kuthiwa oThabethe noMgaga ngabandawonye. Kuqhutshekwa kuthiwe kuzohlanganiswa uThabethe noMgaga. Kwenzeka lokhu nje, uMnu Thabethe noNkz Mgaga basezinhlelweni zokushada.


Elandisa ILANGA uNkz Nomthandazo Mgaga onguyisekazi kaNkz Mgaga, uthe kuthe uma ebona lesi simemezelo, wasidlulisela kum ntakamfowabo, engazi ukuthi usesusa utalatiya. “Mina bengidlulisa isimemezelo ukuze nathi siye njengoba bekuyinto ethinta isibongo sethu. Ngithe ngiqeda ukusithumela, wangithinta ebuza ukuthi ngiyazi yini ukuthi umyeni wakhe ngowakwaThabethe. Lo myeni wakhe usethandane naye iminyaka ewu-8, bebebhekene nenkinga yokuthi bebezama ukuthola abantwana izisu ziphuphuma.


“Ngizamile ukukhuluma nabo njengoba umkhwenyana ubebuza ukuthi ngalokhu ngisho ukuthi kufanele bahlukane yini. Ngigcina ukukhuluma nabo, ngibayalile ukuthi bangayithatheli phezulu le nto ngoba ngiye ngizwe kuthiwa ubuhlobo buyalungiswa. “Ngimangalile ngeSonto ekuseni sengithola izindaba zokuthi umkhwenyana uzidubulile ezama ukuzibulala nokho wasinda ngoba kuyimanje useICU esibhedlela esiseGoli njengoba esebenzela ngakhona,” kusho uNkz Mgaga. ILANGA lizamile ukuxhumana noNkz Mgaga ongumnikazi wendaba, wala waphetha ukukhuluma, wathi akakabi sesimeni esikahle ukuthi angakhuluma ngale ndaba.
UMnu Siyabonga Thabethe, ongunobhala weMasibumbane Majiyane, uthi bese bezwile ngalolu daba.

Uthie lo mhlangano wokuhlanganiswa koThabethe noMgaga bebewuhlelele uNhlangulana (June) kodwa sebebone ukuthi bawuphuthume ube mhla ka-30 kuMbasa (April) ukugwema izigameko ezifuze lesi. “Ngesikhathi abakwaMgaga bephuma esibongweni sakwaThabethe, benza iphutha lokuthi bangabe besamfaka uThabethe ezithakazelweni zabo kanti nathi singoThabethe, kasimfaki uMgaga ngoba waphuma kithina, nguye okwakufanele afake thina njengesithakazelo, kwangenzeka,” kusho uMnu Thabethe.
USolwazi Sihawu Ngubane oyi-sazi sezamasiko e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), uthe kubalulekile ukuba abakwaThabethe balilungise leli phutha ngokukuqopha lokhu. “Asebeganene yize beyizihlobo, kayikho into ebavimbayo ukuqhubeka kodwa kufanele bachithe igazi, bashweleze ngephutha elenzekile,” kusho uMnu Ngubane.

Previous articleUSOMABHIZINISI USUKUNYISWE WUSIZI LWABAKHUBAZEKILE
Next articleIDowns isola iChiefs ngobuxoki