Kubikwa isimo esibi senkece kuhulumeni waKwaZulu-Natal

248

BHEKI NDLOVANA

KUVELA ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal – oholwa nguNkk Nomusa Dube-Ncube, ongundunankulu (okwesokunxele) usesimeni esibi kwezemali, kanti kubhekwe ukuba izindleko zawo zibhebhetheke zibe ngaphezu kwemali ebiyabiwe kwisabelomali salo nyakamali. Emhlanganweni wekomidi lasesishayamthetho eliqondene nezemali, umnyango wemali kulesi sifundazwe wethule umbiko okhomba ukuthi izindleko eminyangweni zizodla imali eyevile emalini ekhona. Kuvela ukuthi indaba yemiholo yezisebenzi ngenye yezinto ezibhebhethekisa izindleko kweminye iminyango. Embikweni wawo umnyango uveze ukuthi: 

– Kubhekwe ukuba izindleko zomnyango wezemfundo zeqe ngo-R3.5 billion.  

– Owezisebenzi zikahulumeni kubhekwe ukuba usebenzise imali eyeqe ngo-R566.5 million

– Owezokuthutha kubhekwe ukuba izindleko zawo zeqe ngo-R205.7 million.  

– Owezokuthuthukiswa komphakathi kubhekwe ukuba zeqe ngo-R192.4 million. 

– Ezesishayamthetho kulindeleke ukuba zeqe ngo-R94.1 million. 

– Ezomnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya, kubhekwe ukuba zeqe ngo-R71 m.illion 

– Ehhovisi likandunankulu kulindeleke ukuba zeqe ngo-R59.4 million. 

– Emnyangweni wezokuhlaliswa kwabantu kulindeleke zeqe ngo-R40.8 million. 

– Kowezokubusa ngokubambisana nezomdabu kulindeleke ukuba zeqe ngo-R35.1 million. 

Kuthiwa okubhebhethekise kakhulu izindleko eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, wukwenyuswa kwamaholo onobhala bemikhandlu yamakhosi. Kuzokhumbuleka ukuthi uhulumeni wanquma ukuwenyusa amaholo onobhala esuswa ku-R1  600 aya wu-R8 000 kusukela lulunye kuMbasa (April) nonyaka. Nokwenyuka kwamaholo ezinduna namakhosi, kuthiwa nakho kube nomthelela. Ngenxa yale nkinga yesimo semali esingesihle, kubikwa ukuthi umnyango wezemali usuthe iminyango kumele ibuyekeze izabelomali zayo, kuncishiswe izindleko. 

UMnu Francois Rodgers (okwesokudla), oyilungu leDA esishayamthetho, uthe lo mbiko womnyango uveze ukuthi izindleko zizokweqa
ngo-R9.7 billion kulesi sifundazwe, okuyimali engekho kwisabelomali. Ukhala ngokuthi ukuncishiswa kwezindleko kusho ukuphazamiseka kwezinhlelo zokuhanjiswa kwezidingo zomphakathi. 

Previous articleIzingane zethu sezenza kithi lokhu esasikwenza kubazali bethu
Next articleIbisanda kulotsholwa ingoduso “egwaze yabulala” umyeni