Kubungazwe olokuzalwa lukaShenge

444

Uchazwe njengomthombo wobuhlakani nelambu eliwumkhombandlela wentando yeningi

BEKUKUHLE KUDELILE iNkosi Mangosuthu Buthelezi yenzelwe umcimbi wosuku lokuzalwa ngoMgqibelo KwaPhindangene

SAZI MKHWANAZI
UCHAZWE nguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube njengomthombo wobuhlakani nelambu eliwumkhombandlela ngezikhathi ezinzima uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, onguNdunankulu kaZulu nomsunguli we-IFP, ngesikhathi emfisela okuhle njengoba ngoMgqibelo ebegubha usuku lokuzalwa, eqeda iminyaka ewu-94, edla anhlamvana. Umncome ngokusebenzela uhulumeni wentando yeningi ngobuchule nangokuzithoba ngesikhathi engungqongqoshe wezasekhaya kusukela ngo-1994 kuya ku-2004. “Ungomunye wababumbi balesi sikhathi sethu sentando yeningi. Kulolu suku olubalulekile empilweni yakhe, simfisela unwele olude uMntwana waKwaPhindangene.


“Sengathi uNkulunkulu angamengezela amanye amandla ukuba aqhubeke nokugqugquzela izizukulwane ngezizukulwane njengo makadebona kwezepolitiki futhi oyisibani sentando yeningi,” kusho uNkk Dube-Ncube esitatimendeni. I-ANC KwaZulu-Natal ngomlomo kanobhala wayo omusha, uMnu Bheki Mtolo, unxuse bonke abaholi bakulesi sifundazwe ukuba bahambe ezinyathelweni zikaShenge. “Kulolu suku olubaluleke kangaka, umyalezo wethu njengobuholi obusha be-ANC, uthi sengathi angaqhubeka nokutshala umoya wethemba nothando ezinhliziyweni zethu. “Yilona kanye lolu thando nethemba olwenza uShenge wakhetha ukudela umndeni, impilo nesikhathi sakhe eseka umbono esasizimisele ngokuwufela. Kumele sonke esisezikhundleni silwele ukuhamba ezinyathelweni zakhe,” kusho uMnu Mtolo.


Uthe ngubani kodwa ongakhohlwa yizigigaba zasephalamende lapho obekuthi uma isimo sesishubile, uShenge asukume asho amazwi anobuhlakani, lubuye uzinzo. Neqembu lakhe, i-IFP kalisalanga. Likhiphe isitatimende ngesandla somkhulumeli walo, uMnu Mkhuleko Hlengwa limbonga ngomnikelo wakhe ongeke wakalwa ngantengo ephalamende, ebukhosini baKwaZulu nasesizweni sonke. “Sithanda nokumbonga ngomsebenzi wakhe asaqhubeka nokuwenza njengoNdunankulu kaZulu neSilo. Siyaqhubeka nokumhlonipha ngeqhaza lakhe esebenzela umphakathi.


“Ezintweni ezibalulekile azakha eminyakeni edlule, kubalwa iThala Bank, iMangosuthu University of Technology, yizikole, yizibhedlela nezindlu. “Weseka futhi wavikela amakhosi nomhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust. Simfisela impilo ende,” kusho isitatimende se-IFP.Ikhuluma emcimbini obuwenziwe KwaPhindangene ngoMgqibelo, iNkosi Buthelezi, ibonge abayihlelele lo mcimbi okubalwa kubo umndeni wayo, izinduna nebambabukhosi, uMnu Mpiyakhe Buthelezi yathi: “Kungithinta kakhulu ekujuleni kwezingxabo zenhliziyo yami lokhu eningenzele khona namuhla. “Bengingakulindele ukuba ngihlonishwe ngalolu hlobo njengoba ngihlanganisa iminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyagalolunye nane.


“Uma ngicabanga ngakho konke eningenzela khona ngokuthwala umsebenzi emkhandlwini kamaziphathe nasesiZweni sakwaButhelezi, nenza okukhulu okungaphezu kokulindelwe yilokho umsebenzi wenu okudingayo, njengoba nenzile ngokuqoqa iminikelo ukuze kube nalo mcimbi wokugubha usuku lokuzalwa kwami. “Ngizwa nginokuthobeka ngempela. Ngiswele amazwi angase edlulise ukujula kwami kokunibonga.” Izwakalise ukuthi ibusiswe ngabantu abaqotho nabayesekelayo okungamabambabukhosi ayo, yizinduna, oyise nabafowabo. “Angikaze ngizifumane ngisethubeni lokukhathazeka nokuba nexhala ngokuthi sizobuswa kahle yini isiZwe sakwaButhelezi, ngoba ngaso sonke isikhathi ngethembele kini ukuba nenze lokho okuwubizo lwenu ukusebenzela abantu bakithi. “Kuyinto engavamile ukuba noma yimuphi umholi abathembe ngokupheleleyo labo igunya lakhe lokuphatha eledluliselwe kubo. Isisekelo salokhu wukwethembana kubaholi besizwe, izinduna nomndeni wenkosi,” kusho iNkosi Buthelezi.

  • UShenge wazalwa mhla ka-27 kuNcwaba (August) 1928 eMahlabathini;
  • Uzalwa nguMntwana uMagogo kaDinuzulu neNkosi uMathole;
  • Uyinkosi yakwaButhelezi okuyisikhundla asithatha ngo-1953;
  • UnguNdunankulu kaZulu neSilo kusukela ngo-1954 kusabusa iSilo uBhekuzulu;
  • Waba nguNdunankulu wa-KwaZulu-Natal kusukela ngo-1977 kuya ku-1994;
  • Waba ngungqongqoshe wezasekhaya kusukela ngo-1994 kwaze kwaba wu-2004;
  • Wasungula Inkatha ngo-1975, waba ngumengameli wayo kwaze kwaba wu-2019;
  • Wayeganwe ngundlunkulu Irene, uMaMzila ongasekho.
    sazim@ilanganews.co.za

Previous articleZibeke ethubeni loku WINA INKOMO nemiklomelo yemali, yenani lika R20000
Next articleKuphele amaphupho ngeComrades