Kucishe kwaphuma isidumbu ngesithembu sowesifazane

1475

Ubehlala namasoka akhe amabili endlini, elinye elibiza ngomfowabo

UNKZ Khululani Boyce egaxe isithembu sakhe samadoda uMnu Masibulele Vikilahle noMnu Akhona Mbanyana. ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

THANDEKA NGOBESE
KUCISHE kwaphuma isidumbu kowesifazane ohlale inyanga yonke namasoka akhe amabili endlini eyodwa, belala embhedeni munye.
Lona wesifazane nguNkz Khululani Boyce (29), wase-Adams, kodwa ongowokudabuka e-Eastern Cape. ILANGA lifike qathatha ukuyozibonela le nsumansumane, nangempela lifike ezihlalele kamnandi namasoka akhe, uMnu Masibulele Vikilahle (35) noMnu Akhona Mbanyana, ambiza ngesoka laseGoli. Uthe isoka uMnu Vikilahle sekuneminyaka elala nalo endlini, kanti uMnu Mbanyana uhlangane naye ngoMandulo (September) nyakenye, eseGoli, eyozama amatoho. Uthi uhlale isikhathi esincane eGoli izinto zakhe zingahlangani, wanquma ukubuya ngoNdasa (March) walo nyaka.


Ubuyele e-Adams lapho ebevele ehlala khona noMnu Vikilahle ngoba bebesathandana. Uthi ngisho nangesikhathi eseGoli bebefonelana zonke izinsuku. Uthi ubekhohlisa uMnu Mbanyana ngokuthi ukhuluma nomfowabo. UMnu Mbanyane uthe okumenze waze wavakasha wukuthi ubeshiswa wuthando, kwathi uma emthi-nta uNkz Boyce, ecela ukuba babonane, akazange abe nankinga, wathi makeze yize ehlala nomfowabo ‘EBUSUKU WAVUKA WATHATHA UMMESE ETHI UYASIBHOKODA’ “Ngithe uma ngifika mhla ka-8 kuMbasa (April), bangemukela kahle, kwangaba nankinga. Inkinga yaqala sekufanele kulalwe, owesifazane eziphonsa embhedeni, nomfowabo ngambona emlandela.”Ngahlala nje isikhathi kwaze kwaba lona engithandana naye uyangibiza, uthi mangizolala, indoda yabhoka ngolaka, ibuza ukuthi kanti ngingubani mina esengingaze ngilale nabo embhedeni, engabe ngendlalelwa phansi.


“Lona wesifazane yilapho eveze khona ukuthi usithanda sobabili, ngakho masiphilisaneni. Yize ube khona umsindo, kodwa ugcine engivumelile ngangena embhedeni. “Kwaba nengxabano ebusuku sekuvuka imizwa, sizitshela ukuthi uzumekile kanti cha. “Wasibona, wavuka wathatha ummese ethi uyasibhokoda. Saxolisake yagcina idlulile indaba. Ngakusasa ngangifisa ukuvuka ngigibele, ngibuyele ekhaya, kodwa ingekho indlela njengoba bengingenayo imali yokubuyela eGoli,” kusho uMnu Mbanyana.


UGCINE ESESEBENZA UKUXOVELA IMBANGI YAKHE UDAKA
Uthi kuhambe izinsukwana uMnu Vikilahle wagcina emamukele, bahlalisana. Uthi bekuthi uma eyokwenza umsebenzi wakhe wokwakha, asale nesithandwa sakhe, benze konke abafisa ukukwenza emini njengezithandani. Uma esebuya emsebenzini kube yisikhathi sakhe, yena abukele. Uthi ugcine uMnu Vikilahle esethi mabahambe naye uma beyosebenza ngoba ngeke ondle indoda elala nomfazi wakhe. “Besihamba ngimxovele udaka yena akhe, size sibuye ntambana. U-R1 200 esawuthola emsebenzini sathenga ngawo ukudla. Saqhubeka sahlala sengimthatha njengomfowethu, ngokunjalo naye yize benginakho lokhu kokuthi angangenzakalisa kodwa ibingekho into ebengingayenza.


KUSIZE UKUNGENELELA KOMSAKAZI WEZWI LOMZANSI
“Le mpilo kuhambe kwahamba yangikhathaza, ngafonela emsakazweni Izwi Lomzansi, ngacela ukusizwa ngemali yokuphindela emuva.
“Nangempela uMnu Victor Xaba owenza uhlelo iThemba Lokuphila, wangithengela ithikithi lebhasi lokubuyela eGoli ngoMsombuluko (esiphuma kuwona),” kusho uMnu Mbanyana. Uthi akaziboni ehlukana nalona wesifazane ngoba umthanda ukufa. Uthi njengoba esebuyele eGoli nje, isifiso sakhe wukuthola umsebenzi nendlu okungeyakhe njengoba ehlala nabafowabo, ukuze ezolanda uNkz Boyce. UMnu Xaba naye obekhona ILANGA lihambele kulo muzi, uthi into emthintile wukuphila kwalona wesilisa ongumnikazi womuzi, uMnu Vikilahle ngoba ubengambulala uMnu Mbanyana, abulale nowesifazane, kodwa bahlalisana okuyinto amadoda amaningi engehluleka ukuyenza.“Ngibasiziswe wukuthi kungaze konakale yize uMnu Vikilahle ubesemamukele uMnu Mbanyana. Kulula ukuxabana balimazane njengoba bebesesithenjini,” esho.

Previous articleKuboshwe inyanga edumile eThekwini
Next articleBashaqekile kuminza ithwasa nogobela